X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29574
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, założenie teczki „awans zawodowy”.
Okres stażu

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

Okres stażu

3.
Praca w zespole do spraw profilaktyki i promocji zdrowia.
Aktywny udział w przygotowaniu i realizacji działań profilaktycznych i prozdrowotnych zaplanowanych w ramach „Tygodnia Profilaktyki”, w oparciu o program profilaktyczny. Prowadzenie zajęć świetlicowych o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej, przygotowywanie gazetek ściennych.

Okres stażu

4.
Badanie jakości pracy świetlicy, zainteresowań uczniów i aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo wychowawczej.

Opracowanie i przeprowadzenie wśród dzieci ankiety „Nasza świetlica”- wdrażanie nowych rozwiązań i metod pracy.

W maju każdego roku.

5. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznego regulaminu świetlicy szkolnej.
Wprowadzenie określonych zasad w działalność świetlicy szkolnej.
Wrzesień
2015r

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawcy świetlicy. Opracowanie dokumentacji związanej ze stażem, tworzenie planu pracy świetlicy szkolnej, scenariuszy zajęć świetlicowych oraz pomocy dydaktycznych. Przygotowywanie ankiet dla uczniów i ich opracowywanie.
Przygotowywanie prezentacji (POWER POINT) w oparciu o program pracy świetlicy.

Okres stażu

2. Promowanie działalności świetlicy szkolnej na stronie internetowej szkoły. Zamieszczanie publikacji dotyczących pracy świetlicy szkolnej.


Okres stażu

3. Korzystanie ze środków audiowizualnych podczas prowadzenia zajęć świetlicowych. Projekcja ekranizacji bajkowych i filmów na kasetach VHS i płytach DVD, odtwarzanie baśni i bajek czytanych przez znanych aktorów z płyt CD.

Okres stażu

4.
Wykorzystywanie Internetu jako źródła poszukiwania informacji Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
Wyszukiwanie nowych informacji, ciekawostek dot. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.
Czytanie publikacji na tematy związane z problematyką działalności świetlic szkolnych.

Okres stażu


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

1.
Publikacja w Internecie własnego planu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Umieszczenie planu w Internecie.

Wrzesień
2015r

2.
Opracowanie tematyki zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz scenariuszy lub konspektów zajęć, imprez, programów, pomocy dydaktycznych i udostępnianie ich innym nauczycielom.
Udostępnienie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom oraz przekazanie autorskich scenariuszy przedstawień do biblioteki szkolnej.

Okres stażu

3.
Prowadzenie otwartych zajęć świetlicowych dla zainteresowanych nauczycieli.
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych zgodnie z planem pracy świetlicy szkolnej.

Okres stażu

4. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych:
a) współpraca z pedagogiem i psychologiem,
b) współpraca z wychowawcami klas.

Okres stażu

5. Organizacja spotkań wychowawców świetlicy pracujących na terenie miasta Starogard Gdański Integracja z innymi wychowawcami świetlic szkolnych, wymiana doświadczeń oraz pomocy dydaktycznych.
Okres stażu
(raz na semestr)

§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć o charakterze socjoterapeutycznym w ramach zajęć świetlicowych. Przygotowanie i wdrożenie programu, realizacja go w ramach zajęć wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela.

Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych


LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1.
Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć taneczno-rytmicznych „W świecie tańca”
Prowadzenie zajęć w ramach zajęć świetlicowych, tworzenie układów tanecznych i prezentowanie ich na uroczystościach szkolnych.

Okres stażu

2.
Udział w przygotowaniach uroczystości 50-lecia powstania szkoły.
Współprzygotowanie części artystycznej dla pracowników, uczniów i zaproszonych gości. Pozyskiwanie środków pieniężnych na organizacje uroczystości.

Wrzesień-grudzień
2015 r

3. Prowadzenie kółka teatralnego w ramach zajęć świetlicowych. Przygotowywanie współautorskich scenariuszy inscenizacji oraz organizowanie przedstawień w ramach akcji „Cała Polska Czyta dzieciom”

Okres stażu

4.
Współorganizowanie i przeprowadzenie konkursów świetlicowych bądź szkolnych.


Opracowanie regulaminu konkursów i przygotowanie nagród oraz dyplomów, min. szkolny konkurs plastyczny ukazujący piękno jesieni, świetlicowy konkurs karaoke itd.

Okres stażu


5. Udział w akcji wydawnictwa Operon
„ Ja czytam” Rozwijanie kompetencji czytania poprzez organizacje Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego w szkole. Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.
Okres stażu.

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1.
Organizowanie spotkań z osobami reprezentującymi ciekawe zawody. Zorganizowanie spotkań w miejscu pracy bądź w świetlicy szkolnej.


Okres stażu

2.
Pomoc uczniom z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi
kłopotliwymi zachowaniami.
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć o charakterze socjoterapeutycznym, analiza opinii z badań przeprowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpraca z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą.

Okres stażu

3.
Współpraca z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.
Udział w przedstawieniach, warsztatach bądź wystawach.

Okres stażu

4.
Współpraca z Miejskimi Przedszkolami Publicznymi w Starogardzie Gdańskim
Zapraszanie grup „0” na przedstawienia organizowane przez świetlice szkolną.

Okres stażu

5.
Współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych Urząd Miasta Starogard Gdański
Zgłaszanie programu zajęć o charakterze socjoterapeutycznym oraz przekazywanie sprawozdania z jego realizacji.

Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych , wychowawczych i innych Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych, ustalenie metod i oddziaływań wychowawczych, analiza dokumentacji ucznia, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.