X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29573
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Krzysztofy Solak

Wychowawcy świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 8
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Świdnicy

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Świdnica, 14 września 2015 r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Dane personalne:
Imię i nazwisko: mgr Krzysztofa Solak
Pełniona funkcja: wychowawca świetlicy
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy
Okres odbywania stażu: 01.09.2015r – 31.05.2018
Opiekun stażu: mgr Elżbieta Węgrzyn – Wąworek

Posiadane kwalifikacje:
1.Studia licencjackie na kierunku Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
2.Studia magisterskie na kierunku Marketing i zarządzanie w edukacji w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.
3.Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

Cel szczegółowy:
Realizacja zadań zaplanowanych na okres stażu zawartych w planie rozwoju zawodowego:
1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
3.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
5.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Powinności nauczyciela kontraktowego:
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Formy realizacji/Termin/Sposób dokumentowania
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli/IX 2015/Notatki własne
-Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu/IX 2015/Wniosek
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego i zatwierdzenie przez dyrektora szkoły/IX 2015/Plan rozwoju zawodowego, Pismo dyrektora szkoły zatwierdzające plan
-Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego/I, VI 2016, I, VI 2017, I, VI 2018/Sprawozdania
-Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, konspektów, sprawozdań /Okres stażu/ Teczka z dokumentacją
-Opracowanie i złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym/VI 2018/Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne

Właściwa organizacja pracy
Formy realizacji/Termin/Sposób dokumentowania
-Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu;/ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu/IX 2015/Kontrakt, harmonogram spotkań
-Obserwacja zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli/Okres staż/ Dokumentacja własna
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły/ Okres stażu/Konspekty zajęć
-Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami/ Okres stażu/Dzienniki zajęć świetlicowych
-Opracowanie pomocy dydaktycznych/Okres stażu/szablony, ilustracje, plansze, krzyżówki, obrazki, prezentacje multimedialne
-Podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej/VI 2016,VI 2017,VI 2018/Sprawozdania

Doskonalenie warsztatu pracy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych/
Forma realizacji/Termin/Sposób dokumentowania
-Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu: - uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego tj. szkoleniowych radach pedagogicznych
- uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli/Okres stażu/Potwierdzenie udziału
-Udział w zajęciach otwartych/Okres stażu/Dokumentacja własna
-Udział w zebraniach rady pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym /Zgodnie z harmonogramem zebrań rady pedagogicznej/ Potwierdzenie obecności,Protokoły z zebrań rady pedagogicznej
-Uczestnictwo w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli: kursy, szkolenia, konferencje/Okres stażu/Zaświadczenia
-Praca w zespole samokształceniowym - poszerzanie i wymiana doświadczeń zawodowych/Okres stażu/Potwierdzenie obecności
-Gromadzenie własnej biblioteki przedmiotowej, samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism dotyczących pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy szkolnej/Okres stażu/ Zbiór materiałów
-Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców na temat działalności świetlicy szkolnej oraz oczekiwań związanych ze świetlicą/Okres stażu/Wyniki ankiet
-Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu świetlicowego pt. ,,Rekordy świetlicowe”/Listopad 2015/Program konkursu, dyplomy
-Udział w zespole do spraw promocji zdrowia w szkole/Okres stażu/ Zdjęcia
-Prowadzenie kroniki szkolnej/Okres stażu/Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych

-Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego
Formy realizacji/Termin/Sposób dokumentowania
-Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, uczniami i rodzicami/Okres stażu/Dokumentacja własna
-Obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami/Okres stażu/ Notatki własne
-Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole dotyczącymi uczniów uczęszczających do świetlicy (opinie, orzeczenia poradni)/ Okres stażu/Dokumentacja własna
-Współpraca z pedagogiem szkolnym/Okres stażu/Dokumentacja własna
-Rozpoznanie i rozwiązanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym./Okres stażu /Dokumentacja własna
-Pomoc uczniom mającym trudności w nauce./Okres stażu/Ćwiczenia i zabawy dydaktyczne dla uczniów słabszych
-Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród uczniów/ Okres stażu/Konspekty zajęć, zdjęcia, dyplomy
-Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy i zachęcanie do udziału w konkursach/Okres stażu/Dokumentacja własna
-Uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne poprzez przygotowywanie plakatów, prac plastycznych, prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia/Okres stażu/Zdjęcia, konspekty zajęć
-Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych poprzez udział w akcjach charytatywnych/Według potrzeb/Dokumentacja własna

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

-Wykorzystywanie technologii komputerowych w pracy pedagogicznej
Formy realizacji/Termin/Sposób dokumentowania
-Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i DVD/Okres stażu/ Wpisy w dzienniku
-Wykorzystanie komputera do tworzenia materiałów do zajęć, konkursów/Okres stażu/Zbiór materiałów (dyplomy, wyróżnienia, szablony, ilustracje)
-Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach Okres stażu/Konspekty zajęć, prezentacje multimedialne
-Przygotowanie dokumentacji stażu za pomocą komputera/Okres stażu/ Teczka nauczyciela
-Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego, konspektów zajęć, prezentacji multimedialnych/2015/2016/Strona internetowa
-Wykorzystywanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami/Okres stażu
-Korzystanie ze stron internetowych w celu pozyskania informacji/ Według potrzeb /Adresy stron
-Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu, korzystanie ze stron MEN/Okres stażu/ Adresy stron

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy
Formy realizacji/Termin/Sposób dokumentowania
-Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy pedagogicznej/Okres stażu/Zaświadczenia
-Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych poprzez poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy z uczniami, obserwację uczniów, współpracę z rodzicami/Okres stażu/ Dokumentacja własna
-Bieżące rozwiązywanie trudności wychowawczych lub edukacyjnych/ Według potrzeb
-Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - rady pedagogiczne/Okres stażu/Potwierdzenie obecności z zebrań rady pedagogicznej
-Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć świetlicowych/ Okres stażu/Konspekty zajęć
-Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; spotkania i rozmowy z rodzicami/Okres stażu/Notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt 50
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Analiza aktów prawnych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Formy realizacji/Termin/Sposób dokumentowania
-Analiza dokumentów szkoły; Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny, WSO/Okres stażu/Notatki własne
-Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN/Okres stażu/Notatki własne
-Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej/Okres stażu/Notatki własne


Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizowania może być modyfikowany.


Plan opracowała:
Krzysztofa Solak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.