X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2935
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Data rozpoczęcia stażu : 1 IX 2008 r.

Data zakończenia stażu : 31 V 2009 r.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

I
(§ 6 ust. 2 pkt 1)

Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż.
1 Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 1.XII. 2004 r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli.
IX 2008
Plan rozwoju zawodowego.

2Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu z opiekunem: ustalenie przebiegu terminów hospitacji lekcji oraz prowadzenie własnych zajęć.
IX 2008
Kontrakt, harmonogram hospitacji i obserwacji zajęć.

3 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.
Analiza dokumentacji szkoły;
Statut Szkoły, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży, Regulamin Świetlicy, Plan Pracy Świetlicy, procedury i regulaminy ogólnoszkolne.
IX – X 2008
Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły, wpisy w dzienniku zajęć, notatki własne.

4 Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
Lektura Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i odnośnych rozporządzeń. Zaopatrzenie we własne egzemplarze dokumentów.
IX – V 2008/2009
Sporządzenie własnych notatek.

5 Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisów przeciwpożarowych.

Rozporządzenie MENiS z dnia 31.XII. 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z2003r.)
Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
XI 2008
Notatki własne.

6 Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań.
Udział w warsztatowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia zawodowego.
Udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
Realizacja zadań zgodnych z przydziałem czynności.
IX – V 2008/2009
IX – V 2008/2009
Notatki, zapisy z posiedzeń, harmonogram spotkań.
Dekoracja holu głównego Szkoły.

7 Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego.
Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego: scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia, zaświadczenia, wytwory dzieci.
IX – V 2008/2009
Teczka z pełną dokumentacją.

8 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
V 2009
Sprawozdanie z realizacji stażu.


II (§ 6 ust. 2 pkt 2)
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

(§ 6 ust. 2 pkt 4)
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1 Zaplanowanie pracy dydaktycznej.
Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej wraz z wychowawcami świetlicy. Uwzględnienie możliwości i potrzeb uczniów oraz zasobów materialnych szkoły.
IX 2008
Plan pracy świetlicy.

2 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Omówienie i zapisywanie wniosków, analiza scenariuszy zajęć.
Okres stażu – raz w miesiącu
Arkusz obserwacji, notatki własne.

3 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, omówienie zajęć.
Okres stażu – raz w miesiącu
Konspekty i scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji, autorefleksje.

4 Przeprowadzenie cyklu lekcji otwartych.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, omówienie zajęć.
Okres stażu.
Konspekty i scenariusze zajęć, wnioski uwagi do realizacji.


III (§ 6 ust. 2 pkt 3 )

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
1 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Obserwacja, indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami, wychowawcami klas oraz z pedagogiem szkolnym.
Okres stażu
Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie, notatki, dziennik świetlicy.

2 Zdobywanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Poszukiwanie rozwiązań problemów wychowawczych wspólnie z opiekunem stażu, pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami.

Doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego.
Studiowanie literatury fachowej, czytanie czasopism pedagogicznych.
Okres stażu.
Zapiski własne.
Zaświadczenia o ukończeniu kursów: tematyka uzależniona od potrzeb szkoły, własnych zainteresowań, aktualnych ofert.
Notatki z przeczytanych pozycji.

3 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Wykorzystywanie różnorodnych technik plastycznych, form muzycznych i teatralnych w pracy świetlicy szkolnej
Okres stażu.
Zapis w dzienniku zajęć, gromadzenie prac wykonanych przez uczniów.

4 Propagowanie pedagogiki zabawy. Wykorzystywanie różnego rodzaju gier i zabaw dydaktycznych w pracy świetlicy szkolnej
Okres stażu.
Zapisy w dzienniku zajęć.

5 Pomoc w nauce.Odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z dziećmi słabszymi.
Okres stażu.
Zapis w dzienniku zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu.

6Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie komputerowej.
Okres stażu.
Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.