X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2991
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku

Imię i nazwisko stażysty: Anna Grześ

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Gródek 2008

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Grześ

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich ul. A. i G. Chrzanowskich 18 16-040 Gródek woj. Podlaskie

Stanowisko: nauczyciel języka białoruskiego

Wykształcenie: magister filologii, specjalność białorutenistyka z przygotowaniem pedagogicznym

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Terminarz: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ...............
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ..........
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ....
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: .....................
Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: ...............
Przewidywana data zakończenia stażu: 19.06.2009 r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
2. poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
3. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych,
4. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
5. prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, oraz omówienie ich z osobą, w obecności, której zajęcia zostały przeprowadzone,
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia).

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. Nr.260, poz. 2593)

I STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO
ORGANIZACYJNA

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego nauczycieli.
• poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli na podst art. 9g ust.10 z dnia 26.01.1982r.-Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2004r.nr 260,poz 2593);
• śledzenie informacji w internecie i prasie poświęconej oświacie;

wrzesień 2008 r.
znajomość przepisów prawnych dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego;

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• rozmowa z opiekunem, dotycząca współpracy w trakcie odbywania stażu;
• pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego;
• zawarcie kontraktu z opiekunem stażu;

wrzesień 2008 r.
omówienie zasad współpracy, sformułowanie planu rozwoju, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu;

3.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
• opracowanie zakresu i tematu zajęć;

wrzesień 2008 r.
scenariusze konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu;

4.
Poznanie aktów prawnych regulujących działania szkoły oraz obowiązującej dokumentacji.
• analiza dokumentów:
 Statut Szkoły,
 Wewnątrzszkolny System Oceniania i klasyfikowania,
 Program Wychowawczy realizowany z uczniami,
 Program Profilaktyki,
 Regulamin Rady Pedagogicznej,
 Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej w Gródku,
 Standardy Pracy Szkoły Podstawowej w Gródku,
 Regulamin Komitetu Rodzicielskiego,
 Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela,
 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 Regulamin nagradzania i wyróżniania uczniów za naukę, zachowanie i zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły,
 Pięcioletni i Roczny Program Rozwoju Szkoły,
 Szkolny plan nauczania,
 Szkolny zestaw podręczników,
 sporządzenie PSO, planów wynikowych,
 kalendarium działalności szkoły;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
znajomość dokumentów, prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania oraz stosowanie się do ich założeń we własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

5.
Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji.
• zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokół Rady Pedagogicznej, dziennik zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;

6.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
• obserwacja, udział w zebraniach i Radach Pedagogicznych;

wrzesień
2008 r. – czerwiec 2009 r.
organizacja zajęć własnych;

7.
Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach określonych w kalendarium działalności szkoły.
• planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły:
 Dzień Dziecka,
 Święto Szkoły (ceremoniał szkoły)

Terminy ustalone odgórnie.
potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, scenariusze imprez szkolnych;

8.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych.
• udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie;

wrzesień 2008 r.
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych i wycieczek;

9.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
• zredagowanie planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły;

wrzesień 2008 r.
poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego;

10.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
• gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy lekcji, zdjęć, wydarzeń, zaświadczeń, potwierdzeń, zdjęć, notatek własnych, itp.

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty;

11.
Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

• przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju;

czerwiec 2008 r.
sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego;

12.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
• sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji;

czerwiec 2008 r.
wniosek, dokumentacja z realizacji stażu;

13.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
• samoocena;

czerwiec 2008 r.
Teczka Stażysty i sprawozdanie z okresu stażu

II STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO
DYDAKTYCZNA

1.
Realizacja programu nauczania języka białoruskiego.
• prowadzenie zajęć lekcyjnych;
• poznanie minimum programowego;
• poznanie kryteriów ocen opracowanych w szkole;
• poznanie standardów wymagań dla uczniów szkoły podstawowej;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
prawidłowe kryteria ocen i zapisy w dzienniku lekcyjnym;

2.
Przygotowanie i wzbogacenie sali języka białoruskiego w pomoce dydaktyczne
• wykonanie pomocy dydaktycznych (tablic ściennych);
• aktualizacja gazetek;
• metoda projektowa
• współpraca z wydawnictwami, redakcjami czasopism oraz pozostałymi nauczycielami języka białoruskiego;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
wystrój sali nauczania języka białoruskiego: wyeksponowane prace uczniów służące, jako pomoce naukowe, stopniowo organizowana biblioteczka (słowniki, książki i czasopisma);

3.
Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów.
• gromadzenie informacji.
wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.

wdrożenie wniosków do pracy;

4.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• hospitacja zajęć według wcześniej określonych zasad;
• zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy;
• omawianie hospitowanych zajęć z prowadzącym;
wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.

(według wcześniej ustalonego terminu)
arkusze obserwacji lekcji, wdrażanie wniosków do planu rozwoju;

5.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• hospitacja zajęć według wcześniej określonych zasad;
• opracowanie scenariusza zajęć (konspekt), konsultacja, analiza;
wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.

(według wcześniej ustalonego terminu)
konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość;

6.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców.
• zajęcia otwarte;
wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.

(według wcześniej ustalonego terminu)
lista obecności oraz konspekt zajęć;

7.
Współredagowanie Kroniki szkolnej.
• udział w spotkaniach zespołu redagującego Kronikę szkolną;
• uzupełnianie Kroniki szkolnej nowymi wiadomościami z życia szkoły;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
potwierdzenie opiekuna stażu
oraz fragment zredagowanej wiadomości zamieszczonej w Kronice szkolnej;

8.
Przygotowanie uczniów do konkursów i prezentacji klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych.
• zapewnianie uczniom pomocy dydaktycznych: materiały dodatkowe, słowniki, czasopisma oraz książki w języku białoruskim;
• udział w Prezentacji obrzędów białoruskich (prezentacje krótkich utworów scenicznych w środowisku lokalnym z okazji różnych uroczystości);
• zorganizowanie konkursu przedmiotowego z języka białoruskiego;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
listopad
2008 r.
grudzień 2008 r.
regulaminy konkursów, wyniki oraz potwierdzenia uczestnictwa;

9.
Organizacja cyklu spotkań poświęconych kulturze, literaturze, mniejszości białoruskiej w Polsce oraz mediom białoruskojęzycznych w Polsce.
• spotkania otwarte dla uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gródku;
• wcześniej przygotowane tematy spotkań uzgodnione z zaproszonymi gośćmi;
marzec 2009 r. – czerwiec 2009 r.
Tematy i scenariusze spotkań, potwierdzenie opiekuna stażu;
lista obecności uczestników oraz gości zaproszonych;
wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty;


III STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO
OSOBISTA

1.
Dokonanie wstępnej samooceny własnych możliwości.
• określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej;
• analiza możliwości rozwoju;
wrzesień 2008 r.
oraz

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
• współpraca z nauczycielami;
• dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
poszerzone kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym;

3.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej.
• czytanie literatury i czasopism pedagogicznych;
• gromadzenie i wykorzystywanie materiałów służących, jako pomoc dydaktyczna w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
• poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy pedagogicznej;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
notatki bibliograficzne oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;

4.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• opracowanie scenariuszy zajęć;
• publikacja Planu Rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
niniejszy Plan Rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji oraz potwierdzenie zamieszczenia Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie;

5.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
• przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym na zajęciach;
wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
lista obecności na Szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;

6.
Wykorzystanie Technologii Informacyjnej w swojej pracy.
• wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej;
• przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych i w formie elektronicznej;
• opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
materiały i notatki sporządzone w formie elektronicznej oraz potwierdzenie zamieszczenia Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie;

7.
Współpraca z biblioteką szkolną.
• zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki;
październik 2009 r.
potwierdzenie nauczyciela – bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej.

8.
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, ocena własnych umiejętności, mocnych i słabych stron własnej działalności.

• analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych oraz formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy;
• Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć oraz dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji;


IV STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

1.
Zapoznanie się z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły
• analiza planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

październik 2008 r.
opracowanie przykładowego planu wychowawczego

2.
Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów.
• rozmowy z wychowawcami klas, rodzicami, uczniami;
• przeprowadzenie ankiety;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
Wyniki we współpracy z uczniem, wzór ankiety;

3.
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
• studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
wyniki we współpracy z uczniem;

4.
Kształtowanie, promowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
• współprowadzenie koła regionalnego;
• organizowanie wyjazdów do kin, teatrów i muzeów;

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
prowadzenie dokumentacji;

5.
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców
• lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów słowiańskich;
• rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych
wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
konspekty przeprowadzonych zajęć;

6.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej.
• współpraca ze szkolnym pedagogiem, logopedą, świetlicą oraz biblioteką.

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
potwierdzenia;

8.
Modelowanie sytuacji wychowawczych.
• wycieczki klasowe;
• przygotowywanie imprez klasowych (wieczorek Wigilijny, Dzień Matki);

wrzesień 2008 r. – czerwiec 2009 r.
scenariusze wycieczek i imprez;

Plan opracowała: Anna Grześ

Zatwierdzam do realizacji

........................................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.