X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29329
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: ...............
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01.09.2015r. – 31.05.2018r.)
Placówka oświatowa:.............................
Dyrektor placówki oświatowej: ...................
Opiekun stażu: .........................

1. Dane personalne:
• Imię i nazwisko: ...................
• Miejsce pracy: ..........................
• Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego
• Posiadane kwalifikacje:
 Studia magisterskie: Uniwersytet Rzeszowski; kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
 Studia licencjackie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie; kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim.
2. Cele:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej,
• poszerzenie zakresu wiedzy, doskonalenie własnych umiejętności,
• doskonalenie warsztatu i metod pracy.

3. Plan rozwoju zawodowego:
§ 7 ust. 1 pkt. 1
„Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.”

Zadania

Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1 2 3 4
1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
1. Analiza dokumentacji szkolnej m.in. Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, regulaminów oraz procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.
Na bieżąco Notatki
2. Udział w różnych formach pracy szkoły.
1. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami, dyrektorem;

2. Aktywny udział w spotkaniach Zespołu Przedmiotowego.

W okresie trwania stażu

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, potwierdzenia, notatki.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
1. Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu akcji charytatywnych. W okresie trwania stażu Potwierdzenia, notatki
4.Współpraca z Radą Rodziców. 1. Organizowanie spotkań z rodzicami;

2. Udział w konsultacjach indywidualnych. W okresie trwania stażu Potwierdzenia
§ 7 ust. 1 pkt. 2
„Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.”

Zadania

Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1 2 3 4
1. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu;

2. Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, konferencje, warsztaty);

3. Studiowanie literatury fachowej , publikacji i portali internetowych;

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
W okresie trwania stażu Zaświadczenia, notatki

§ 7 ust. 1 pkt. 3
„Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty.”

Zadania

Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1 2 3 4
1.Wnikliwa analiza prawa oświatowego
w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
1. Analiza dokumentów ( Karty Nauczyciela, Ustawy
o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, Rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikowania, promowania uczniów
i słuchaczy);

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego;

3. Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych.
W okresie trwania stażu Potwierdzenia, notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”

Zadania

Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1 2 3 4
1.Współpraca z opiekunem stażu
1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;

2. Opracowanie harmonogramu współpracy;

3. Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego;

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;

6. Omawianie przeprowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia i ewaluacji własnych oraz obserwowanych zajęć;

7. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

wrzesień 2015r.

wrzesień 2015r

Zgodnie
z kontraktem

Zgodnie
z kontraktem
Kontrakt

Plan Rozwoju Zawodowego

Konspekty, arkusz obserwacji

Notatki

2. Doskonalenie zawodowe.
1. Udział w:
- Szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
- warsztatach metodycznych;
- kursach;
- spotkaniach;
- konferencjach;

2. Analiza i wybór programów nauczania w oparciu
o merytoryczne jego wartości;

3. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych;

5. Samodzielne studiowanie literatury fachowej.

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Zaświadczenia

Notatki

Pomoce dydaktyczne

Spis literatury
3. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela.
1. Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcami świetlicy oraz nauczycielami języka angielskiego;

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą.
W okresie trwania stażu

Potwierdzenia
4. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniami i ich promocja.
1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym;

2. Publikacja scenariuszy lekcji, uroczystości przedszkolnych;

3. Organizowanie/ współorganizowanie wyjazdów, wycieczek edukacyjnych;
4. Organizowanie konkursów przedszkolnych, przygotowanie dzieci do udziału w konkursach;

5. Prowadzenie strony internetowej zespołu szkół.
W okresie trwania stażu
Zaświadczenie

Kserokopie kart wycieczek

Zaświadczenia, fotografie, regulaminy

Zaświadczenie

5. Prawidłowe prowadzenia dokumentacji.
1.Prowadzenie: dziennika zajęć, diagnozy pedagogicznej, arkuszy informacji o gotowości szkolnej dziecka.
W okresie trwania stażu Dzienniki zajęć, arkusze informacji gotowości szkolnej
6. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii oraz dydaktyki. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy.
1.Samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań.

2.Samodzielne przygotowywanie środków i pomocy dydaktycznych.
W okresie trwania stażu

Notatki, zbiór pomocy dydaktycznych
7. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
1. Kompletowanie, opracowanie, porządkowanie materiałów;

2. Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego (autorefleksja, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności);

3. Przygotowanie sprawozdania.
W okresie trwania stażu oraz po zakończeniu stażu
Teczka
z dokumentacją potwierdzające realizację zadań

Sprawozdanie

§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”


Zadania

Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1 2 3 4
1. Poznanie możliwości dzieci.

1. Zbieranie informacji na temat dzieci: rozmowy
z rodzicami, diagnoza dziecka;

2. Praca z indywidualna z dzieckiem;

3. Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej;

4. Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci poprzez udział
różnorodnych konkursach, programach edukacyjnych.
W okresie trwania stażu
Notatki, certyfikaty uczestnictwa, zaświadczenia
2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci.

1. Współpraca z rodzicami poprzez:
- konsultacje indywidualne,
- uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym,
- włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczek oraz zajęć,
- zapraszanie rodziców do prezentacji własnego zawodu,
- włączenie w programy edukacyjne dla dzieci.

W czasie trwania stażu

Notatki
3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
1. Nawiązanie współpracy z:
- Policją,
- Strażą Pożarną,
- organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego (Biblioteka Miejskiej, Centrum Kultury);
- organizowanie wyjść do miejsc użyteczności publicznej (np. Poczty, zakłady fryzjerskiego itp.),
- udział w akcjach charytatywnych.
W czasie trwania stażu Notatki, zdjęcia
4.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą
i opiekuńczą.
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:
- Rozmowy, konsultacje ze specjalistami.
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami PPP.
W czasie trwania stażu
Notatki
5.Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości przedszkolnych.

1. Przygotowanie:
- dzieci do udziału w uroczystościach,
- scenariuszy uroczystości,
- upominków.

Na bieżąco przez cały okres stażu

Notatki, scenariusze uroczystości

6.Organizowanie/Współorganizowanie wycieczek i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci

1.Organizowanie / Współorganizowanie wycieczek
o różnorodnej tematyce. W czasie trwania stażu Karty wycieczek

7.Uczestnictwo dzieci w konkursach.

1.Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa
w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki.
W czasie trwania stażu Zaświadczenia
8. Promocja placówki.
1. Udział w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne;

2. Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej szkoły.
W czasie trwania stażu

Zaświadczenia
9.Podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach.
1. Pogadanki na temat:
- agresji,
- ochrony środowiska,
- stosunku do osób niepełnosprawnych,
- objawów i zapobiegania chorobom.
W czasie trwania stażu Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

Zadania

Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1 2 3 4
1. Wykorzystanie zasad i technik skutecznego komunikowania się oraz technologii informacyjnej w swojej pracy pedagogicznej.

1. Wykorzystanie na zajęciach multimedialnych programów edukacyjnych.

2. Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych.

3. Opracowanie dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.

4. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych druków okazjonalnych (zaproszeń, dyplomów, podziękowań) oraz dokumentacji pracy nauczyciela.

5. Opracowywanie materiałów (scenariusze, dekoracje) potrzebnych do prowadzenia imprez wewnętrznych.
W czasie trwania stażu Notatki, pomoce

2. Wykorzystanie Internetu.

1.Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych;

2. Współredagowanie strony internetowej: zamieszczanie zamierzeń wychowawczo- dydaktycznych, zdjęć, informacji;

3. Opublikowanie na stronach www. Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy zajęć oraz imprez szkolnych;

4. Publikowanie artykułów, zdjęć z życia oddziału przedszkolnego na stronie internetowej szkoły.

W czasie trwania stażu

Zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.”

Zadania

Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1 2 3 4
1.Uzupełnienie i aktualizacja wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.
1.Udział w kursach i warsztatach;

2.Samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej;

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
W czasie trwania stażu Potwierdzenia udziału, spis literatury, notatki

2.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych.

1.Integrowanie grupy, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie metod aktywizujących.
W czasie trwania stażu Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

Zadania

Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania

1 2 3 4
1. Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego.
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
wrzesień 2015r. Wniosek
o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego
2. Poszerzenie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty.

1. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN z 30 maja
2014 r. dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
- Ustawa o Systemie Oświaty ;

2. Udział w konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych o systemie oświaty
W czasie trwania stażu Notatki
3.Poznanie i analiza wybranych dokumentów prawa oświatowego.

1.Gromadzenie i analizowanie przepisów dotyczących prawa oświatowego - prasa oświatowa, Internet.

2. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
W czasie trwania stażu

Notatki
4.Pogłębianie znajomości organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
1. Analiza dokumentacji :
- Statutu szkoły,
- regulaminów placówki,
- śledzenie na bieżąco zmian w Rozporządzeniach Oświaty w sprawie ramowych Statutów
Na bieżąco Notatki
Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty. Został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013r.
Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................
data i podpis nauczyciela data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.