X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29341

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWOWOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Martyna Wiśniewska

Placówka oświatowa: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. J. Korczaka w Starogardzie Gdańskim

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)

Dyrektor placówki oświatowej: mgr Kazimiera Czerniga

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
– analiza przepisów prawa oświatowego;
-opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- wystąpieniem w wnioskiem o rozpoczęcie stażu
– pisanie sprawozdań z realizacji planu 2 razy w roku.
- notatki własne

– plan rozwoju zawodowego;

- wniosek o rozpoczęcie starżu

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Okres stażu

wrzesień 2015

dwa razy w każdym roku stażu
2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola.
– udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;(kursy/szkolenia doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);
- organizacja zajęć w ramach podnoszenia kultury czytelniczej dzieci i rodzicow (zajęcia z udziałem zaproszonych gości)
- organizowanie wycieczek do biblioteki
- ukończenie studiów podyplomowych

– systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy poprzez głoszenie referatów podczas posiedzeń WDN
- prowadzenie zajęć pokazowych dla nauczycieli
- zaświadczenia o ukończeniu kursów/szkoleń

- scenariusze zajęć, zdjęcia

- zdjęcia
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych

- notatki własne

- gloszenie referatów w ramach WDN

- scenariusze zajęć
Okres stażu

dwa razy w każdym roku stażu

raz w każdym roku stażu
drugi rok stażu

okres stażu

wg planu rocznego WDN

raz w każdym roku stażu
3.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
– czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- praca w zespołach powołanych przez dyrektora placówki
– opracowanie rocznego planu opiekuńczo-wychowawczo
-opracowywanie planów pracy wychowawczo-dydaktycznej
– listy obecności

- ewaluacja z pracy zespołu

- plany

- plany prcy
Okres stażu

okres stażu

raz w każdym roku stażu

raz w miesiącu
4.
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
– opracowanie planu współpracy z rodzicami;

-prowadzenie zebrań oraz spotkań indywidualnych;
– organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego
– plan współpracy z rodzicami;

– protokoły zebrań z rodzicami
– scenariusze uroczystości
Raz w każdym roku stazu

wg harmonogramu
w okresie stażu

§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin
1.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
– ukończenie kursów doskonalących;

- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
– zaświadczenie o ukończeniu kursów
Okres stażu
2.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
– opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
– przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
– wykorzystywanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.
- wykorzystanie zasobów internetowych do pracy dydaktycznej i wychowawczej
– przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez

- wzory dyplomów, zaproszeń, podziękowań

- dokumentacja

- scenariusz zajęć

- prezentacje na DVD, zdjęcia, artykuły
Okres stażu

wg potrzeb (w okresie stażu)

kwiecień, maj 2018

okres stażu

okres stażu
3.
Korzystanie z internetu.
-wykorzystanie internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w internecie;
– zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola.

– przykłady materiałów z internetu;

- dokumentacja stażu

- informacje na stronie internetowej
okres stażu

okres stażu

okres stażu

§ 8 ust 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin
1.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
– prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;

- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
– konspekty zajęć,

- przykładowe materiały
Raz w każdym roku stażu

na bieżąco
2
Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
– aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,

- przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń w ramach WDN;

- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny).
– listy obecności

– opracowane materiały

- referaty
Okres stażu

okres stażu (podczas posiedzeń WDN)

według planu WDN

3.
Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
– publikowanie na stronach internetowych materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć, uroczystości, planów pracy
- teksty publikacji

- adresy strony internetowej
Raz w miesiącu

§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin
1.
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu autorskiego „Przedszkolak mały w baśni zakochany”

Opracowanie programów dla dzieci zdolnyc i potrzbujących wsparcia
– opracowanie programu;
- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;

– opracowanie programów

- program

- programy
Drugi rok stażu

październik 2015
2016
2017

§ 8 ust. 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin
1.
Organizowanie imprez, festynów i uroczystości przedszkolnych
– organizacja festynów, uroczystości, imprez
- orgaznizacja zbiórki karmy, koców dla zwierząt
– scenariusze, zdjęcia

Okres stażu (zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości)
2.
Prowadzenie wycieczek przedszkolnych
- organizowanie wycieczek zgodnie z przepisami
– programy i karty wycieczek
- zdjęcia
Raz/dwa razy w każdym roku stażu
3.
Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
- zamieszczanie artykułów dla rodziców na gazetce dotyczących rozwoju, kompetencji dzieci
– udzielanie informacji rodzicom dzieci ze szczególnym potrzebami wychowawczymi lub edukacyjnymi
– systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty.
– teksty artykułów

- spotkania indywidualne

- artykuły na gazetce
Okres stażu

gedług harmonogramu przez okres stażu

okres stażu
4.
Obserwacje dzieci młodszych oraz diagnozy dzieci konczących edukację przedszkolną
- przeprowadzenie obserwacji dzieci młodszych oraz diagnozy przedszkolnej
– sprawozdania
Dwa razy w każdym roku stażu
5.
Udział w akcjach ogólnopolskich i lokalnych
– udział w akcji „Sprzątanie świata” oraz „Cała Polska czyta dzieciom”
– zdjęcia, kronika przedszkolna
Wrzesien 2015
2016
2017
okreś stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin
1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
– nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;

- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
– sporządzone opinie potwierdzone przez dyrektora

- opinie, zalecenia wystawione przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
Okres stażu według potrzeb

2.
Współpraca z lokalnymi przedszkolami i szkolami oraz instytucjami
– udzial w konkursach, przeglądach, koncertach, teatrzykach
- wycieczki do miejsc pracy rodziców
- współpraca z policją, strażą pożarną, SCK, ODK (konkursy, wycieczki, przeglądy)
– podziękowania, dyplomy

- karty wycieczek
- podziękowania, dyplomy, karty wycieczek
Okres stażu
4.
Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola
-zachęcanie do współorganizowania uroczystości i imprez przedszkolnych
- udział w zajęciach w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
– scenariusze imprez i uroczystości

- scenariusze zajęć
Według kalendarza imprez i uroczystoći

dwa razy w roku

§ 8 ust. 2 pkt 4 f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1
Odnoszenie sukcesu poprzez przygotowanie dzieci do konkursów
- udział w konkursach
- zaświadczenia

- podziękowania
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin
1.
Opracowanie dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
– studium przypadku (nazwanie problemu, charakterystyka szczegółowa problemu, opis podjętych działań oraz uzyskanych efektów)
– opracowane materiały

Drugi i trzeci rok stażu

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ostatnie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
* Plan rozwoju zawodowego ma charakter otarty i może ulec modyfikacji w trakcie trwania stażu.

Opracowała: Martyna Wiśniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.