X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29328
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Sylwia Szmajduch
Kwalifikacje:
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nazwa placówki: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
Publiczne Przedszkole nr 4 w Wodzisławiu Śląskim
Dyrektor: mgr Czesława Socha

Opiekun stażu: mgr Mariola Kozioł
Okres stażu: 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2016r.

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – omawianie ich i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki,
- poza placówką,
- samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 6 ust. 2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI (PRZEDSZKOLA)

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Zapoznanie się
z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. – notatki z analizy przepisów wrzesień 2015
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego oraz zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu. Ustalenie harmonogramu spotkań
z opiekunem stażu. - harmonogram spotkań
z opiekunem stażu
- kontrakt
- rozmowa
z opiekunem wrzesień 2015
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. Zredagowanie i złożenie planu do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola. – Plan Rozwoju Zawodowego wrzesień 2015
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć. - teczka stażysty okres stażu
5. Sporządzenie sprawozdania
z przebiegu stażu
i przedłożenie go dyrektorowi przedszkola. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. - sprawozdanie
z realizacji stażu maj 2015
6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. - wniosek, dokumentacja
z realizacji stażu. maj 2015
7. Poznanie organizacji, zadań
i zasad funkcjonowania przedszkola. Zapoznanie się
z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola: plan pracy zespołu, statut przedszkola, regulamin rady pedagogicznej, regulamin przedszkola, regulamin pracy, roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Udział w Radach Pedagogicznych. - notatki własne okres stażu
8. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć dydaktycznych, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami, plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie na dany miesiąc. - prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej okres stażu
9. Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higienicznych warunków pracy, zasadami obowiązującymi
w przedszkolu oraz przepisami przeciw pożarowymi. Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i placu zabaw. Praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości podczas pracy. Uczestnictwo
w szkoleniu BHP. - zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia BHP okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PRZEDSZKOLA

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy. Opracowywanie planów miesięcznych
z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w programie „Razem w przedszkolu” oraz zgodnych z Podstawą Programową. - plan pracy sprawdzony przez opiekuna stażu, zatwierdzony przez dyrektora okres stażu
2. Poznanie zasad prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć. Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć
w obecności opiekuna stażu. - scenariusze zajęć okres stażu
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego. Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku „Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. Lektura prasy oraz publikacji z zakresu pedagogiki i psychologii. Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, konferencje metodyczne). - zaświadczenia
- lista przeczytanych książek i artykułów okres stażu
4. Współorganizowanie imprez przedszkolnych oraz okolicznościowych. Realizacja według kalendarza imprez
i uroczystości przedszkolnych. - potwierdzenie opiekuna stażu okres stażu
5. Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej Tworzenie notatek do Kroniki Przedszkolnej, scenariuszy, pomocy dydaktycznych, kontakt mailowy z opiekunem stażu. - scenariusze, pomoce okres stażu
6. Przygotowanie dzieci do Festiwalu Kultury Przedszkolnej. Współtworzenie układu tanecznego, pomoc przy przygotowywaniu strojów i dekoracji. - potwierdzenie przez opiekuna stażu, innych nauczycieli kwiecień/maj 2016
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci. Organizowanie zajęć ekologiczno-plastycznych dla dzieci przedszkolnych. - plan zajęć koła
- prace dzieci październik 2015 – maja 2016
8. Udział
w programach realizowanych
w przedszkolu. Realizacja zadań zgodnie z przyjętymi programami przedszkola. - potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu okres stażu
9. Wykonywanie dodatkowych czynności. Prowadzenie Kroniki Przedszkolnej, dekoracja korytarza, oprawa plastyczna imprez. - Kronika Przedszkola okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji
o środowisku dzieci. Wywiady, rozmowy z rodzicami, arkusze obserwacji dzieci, ustalenie wspólnych zasad przekazywania informacji na temat dziecka. - potwierdzenie opiekuna stażu okres stażu
2. Współpraca
z rodzicami Rozmowy
z rodzicami, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, informowanie na bieżąco o postępach
i zachowaniu dziecka, spotkania z rodzicami na uroczystościach przedszkolnych. - potwierdzenie opiekuna stażu okres stażu
3. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dziecka. Bliższe poznanie dzieci, ich warunków, w jakich wychowują się
w domu. Rozmowy indywidualne, konsultacje odbywane
z inicjatywy dyrektora, nauczycieli, rodziców, ujednolicenie oddziaływań wychowawczych. Obserwacja dziecka, rozmowy
z dzieckiem. - notatki własne
- arkusze obserwacji okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH
I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Ustalenie
z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu. - potwierdzenie opiekuna stażu wrzesień 2015
2. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Obserwowanie
i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. - wnioski własne z obserwacji zajęć okres stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. -scenariusze zajęć
- arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu
- wnioski i uwagi do realizacji okres stażu
4. Ocena własnych umiejętności i analiza własnej działalności. Działanie autorefleksyjne, uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi. Samoocena. - autorefleksja
- wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
- teczka stażysty

.....................................
( podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.