X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29307

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Agata Cholewa
Placówka oświatowa: Miejskie Przedszkole nr 2 w Puławach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Kotkiewicz
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Alina Sobczyńska
Cel podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

L.p. Zadania Formy realizacji
Termin
Uwagi o realizacji
§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
1. Planowanie własnego rozwoju zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Śledzenie strony internetowej MEN
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku.
3. Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi zawodowemu nauczycieli
4. Ukończenie szkolenia dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
Wrzesień 2015

Wrzesień 2015
Koniec stażu

Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem PCDZN Stworzenie biblioteczki aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela w formie elektronicznej
Uzupełnianie ich zgodnie z wprowadzanymi zmianami

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
2. Współpraca z opiekunem stażu 1. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem
2. Korzystanie z pomocy opiekuna stażu w prawidłowym formułowaniu wniosku i planu rozwoju zawodowego
3. Opracowanie projektu sprawozdania z odbytego stażu
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacja merytoryczna i metodyczna, opracowanie scenariuszy zajęć oraz ich analiza
6. Omówienie obserwowanych i prowadzonych zajęć, dokonywanie ewaluacji własnych działań, dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron wyciąganie wniosków do dalszej pracy Wrzesień 2015
Wrzesień 2015

Koniec stażu

Zgodnie z harmonogramem
Zgodnie z harmonogramem
Rozmowa z opiekunem stażu
Konsultacje za pomocą poczty elektronicznej

Opracowanie harmonogramu obserwacji i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu

3. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań.

1.Wykorzystanie różnorodnych, aktywizujących metod w codziennej pracy z dziećmi
2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz uroczystości w obecności dyrektora przedszkola, omówienie i wnioski
3. Organizowanie zajęć koleżeńskich dla innych nauczycieli placówki
4. Obserwowanie zajęć koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczycieli
5. Analizowanie własnych działań poprzez zastosowanie technik ewaluacyjnych pracy z dziećmi Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem
Zgodnie z harmonogramem
Zgodnie z harmonogramem

Cały okres stażu Ujęcie metod aktywizujących w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Omawianie organizowanych i obserwowanych zajęć, dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron, konstruowanie wniosków
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia 1. Aktywny udział w WDN:
- udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej
2. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach organizowanych przez PCDZN i inne placówki
- udział w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli innych placówek
3. Samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez korzystanie z literatury, internetowych portali edukacyjnych, czasopism pedagogicznych
- studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologicznej
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
- prenumerata czasopism pedagogicznych np. Bliżej Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu
4. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych poprzez udział w w/w formach doskonalenia do realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi. Zgodnie z harmonogramem

Cały okres stażu

Zgodnie z planem doskonalenia

Cały okres stażu Gromadzenie materiałów ze szkoleń, wykorzystywanie ich w pracy dydaktyczno – wychowawczej
Zaświadczenia

Sporządzenie listy lektur
Sporządzenie listy portali edukacyjnych

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy 1. Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w trakcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: karty pracy, narzędzia badawcze
2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela zgodnie z kryteriami placówki: plany pracy dydaktyczno – wychowawczej, obserwacje pedagogiczne, diagnoza gotowości szkolnej, sprawozdania, arkusze ewaluacji, inne
3. Tworzenie dekoracji w sali i placówce Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Wykorzystywanie opracowanych materiałów w codziennej pracy nauczyciela

Dbanie o wystrój sali zgodnie z bieżącą tematyką, porami roku, kalendarzem imprez i uroczystości
6. Publikowanie własnych prac 1. 1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
2. 2. Publikowanie na portalu internetowym własnych scenariuszy zajęć oraz scenariuszy uroczystości Październik 2015
Cały okres stażu Umieszczenie w/w dokumentów na portalu www.edux.pl, zgromadzenie zaświadczeń o publikacji
§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie wychowanków, ich potrzeb i umiejętności

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy gotowości szkolnej wychowanków
2. Prowadzenie i dokumentowanie pracy indywidualnej z dzieckiem o specyficznych trudnościach i dzieckiem zdolnym
3. Współpraca ze specjalistami – psycholog, logopeda 4. Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących problemów rozwojowych dziecka Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zgodnie z planem doskonalenia Prawidłowe dokumentowanie prowadzonych obserwacji i diagnozy, konstruowanie wniosków do dalszej pracy, opracowanie programów wspierania i korygowania rozwoju dzieci
Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków 1. Prowadzenie zebrań dla rodziców
2. Rozmowy indywidualne z rodzicami
3. Prowadzenie kącika – gazetki ściennej „Czego uczę się w przedszkolu”
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
5. Współorganizowanie imprez, uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny: Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Wieczór Wigilijny, Zakończenie Roku Szkolnego itp.
6. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonywającymi ciekawe zawody: np. dentysta, fryzjer, lekarz itp. Zgodnie z harmonogramem
Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem
Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości

Cały okres stażu

Gromadzenie protokołów, scenariuszy zajęć, uroczystości, fotografii, list z podpisami uczestników, zamieszczanie relacji na stronie internetowej przedszkola
3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą 1. Współpraca z Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Pełnienie funkcji koordynatora programu „Czyste powietrze wokół nas”
2. Współpraca z Biblioteka Miejską w Puławach
3. Podjęcie współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury oraz POK „Dom Chemika”
4. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych przez przedszkola w mieście Rok szkolny 2015/2016

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu Czuwanie nad prawidłową realizacją programu profilaktycznego
Udział dzieci w zajęciach czytelniczych, spotkaniach autorskich, konkursach
Udział dzieci w konkursach, przeglądach i spektaklach
Gromadzenie podziękowań, dyplomów , zaświadczeń
4. Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1. Propagowanie treści proekologicznych i prozdrowotnych w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej.
2. Podjęcie współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w celu przeprowadzenia warsztatów o charakterze ekologicznym w związku z obchodami Dnia Ziemi.
3. Kształtowanie postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo – podjęcie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo m.in. Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja
5. Działania na rzecz poprawy stanu naszego środowiska i ochrony leśnych zwierząt ( udział w sadzeniu lasu, spotkanie z członkiem Koła Łowieckiego BEKAS w Puławach i inne)
6. Promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – organizowanie spotkań czytelniczych z udziałem rodziców – głośne czytanie bajek dzieciom
7. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w przedszkolu: Góra Grosza, Pełna miska dla schroniska, Zbieramy korki dla Szymona Cały okres stażu

Kwiecień 2016r.

Cały okres stażu

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017

Cały okres stażu Ujęcie w/w treści w tygodniowych planach pracy
Scenariusz, dokumentacja fotograficzna

Organizowanie i udział w spotkaniach z przedstawicielami w/w instytucji


Gromadzenie dokumentacji fotograficznej, zamieszczanie racji na stronie internetowej

Zachęcanie do udziału dzieci oraz rodziców, dokumentowanie przebiegu akcji – dokumentacja fotograficzna, relacje na stronie internetowej, zapisy w planach pracy dydaktyczno - wychowawczej
§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie techniki komputerowej do doskonalenia własnego warsztatu pracy 1. Komputerowe opracowanie dokumentacji stażu: planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, wniosku
2. Samodzielne opracowywanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, narzędzia badawcze, scenariusze zajęć, ankiety, ogłoszenia, zaproszenia, dyplomy Cały okres stażu

Cały okres stażu Tworzenie materiałów w programach: Microsoft Publisher, Microsoft Word, Paint
2. Wykorzystanie komputera podczas zajęć dydaktycznych 1. Gromadzenie i wykorzystywanie zasobów – muzyka, filmy, ciekawostki na płytach CD i DVD. Cały okres stażu Uwzględnienie wykorzystanych środków w zapisach w planach pracy dydaktyczno - wychowawczej
3. Wykorzystanie Internetu w codziennej pracy edukacyjnej 1. Obsługa systemu iprzedszkole - odnotowywanie obecności, wymiana informacji z rodzicami, relacje z wydarzeń w grupie
2. Publikacja scenariuszy na stronach portali edukacyjnych: www.edux.pl, www.profesor.pl i innych
2. Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących ciekawych pomysłów, rozwiązań, scenariuszy, metod, utworów muzycznych itp.
3. Komunikacja elektroniczna na forach internetowych oraz poprzez pocztę elektroniczną. Wymiana doświadczeń i materiałów z innymi nauczycielami.
4. Korzystanie z księgarni internetowych w celu poszukiwania nowości edukacyjnych, literatury pedagogicznej i dziecięcej Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Gromadzenie zaświadczeń potwierdzających publikacje

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
1. Zapoznanie z najnowszymi pozycjami wydawniczymi oraz śledzenie stron internetowych

2. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem PCDZN Gromadzeni materiałów, wykorzystywanie ich w codziennej pracy z dziećmi

Zaświadczenia o ukończeniu
2. Praca wychowawcza z grupą 1. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej np. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gimnastyki Mózgu P. Dennisona Cały okres stażu, wg potrzeb
Zapisy w planach pracy dydaktyczno – wychowawczej, ujecie w/w metod w indywidualnych programach wspierania i korygowania rozwoju dzieci
3. Praca z dzieckiem sprawiającym trudności dydaktyczno - wychowawcze 1.Opracowanie indywidualnych programów wspierania i korygowania rozwoju dzieci w oparciu o wnioski z obserwacji pedagogicznych i diagnozy gotowości szkolnej
2. Praca indywidualna w oparciu o opracowany program Cały okres stażu

Cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy indywidualnej
4. Praca z dzieckiem zdolnym 1. Opracowanie indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci w oparciu o wnioski z obserwacji pedagogicznych i diagnozy gotowości szkolnej
2. Praca indywidualna z dzieckiem w oparciu o opracowany program
3. Przygotowanie dzieci do konkursów, przeglądów, występów na forum placówki oraz miasta Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy indywidualnej
Gromadzenie podziękowań i dyplomów
5. Pedagogizacja rodziców Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem Cały okres stażu
§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Aktualizowanie wiedzy poprzez indywidualne studiowanie aktów prawnych dotyczących systemu oświaty 1. Analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę nauczyciela:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- inne
2. Zebranie oraz sporządzenie spisu aktów prawnych dotyczących oświaty
3. Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach Wrzesień 2015

Cały okres stażu Zgromadzenie w/w aktów prawnych – stworzenie biblioteczki elektronicznej
Analiza aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu 1. Analiza dokumentacji przedszkolnej:
- Statut,
- Koncepcja Pracy
- Roczny Plan Pracy
- regulaminy, procedury
- przepisy BHP i inne dokumenty Wrzesień – październik 2015
Plan rozwoju zawodowego jest dokumentem, który będzie podlegał modyfikacjom w czasie trwania stażu, jednak główne jego założenia, jak i cały przebieg stażu będą stałe i zgodne z następującymi aktami prawnymi:
1) Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 2013, poz. 393)

Podpis nauczyciela: Agata cholewa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.