X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29306

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOLY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1).

Zadania
Formy realizacji
Termin
Forma dokumentacji
1
Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, Programu Rozwojowego Szkoły.
IX/X 2015 r.
Notatki
2
Udział w różnych formach pracy szkoły
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem
Wg harmonogramu

Wg planu pracy szkoły

W okresie stażu
Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej

Notatki

Sprawozdania
Aktywna działalność w zespole przedmiotowym i ewaluacyjnym
Układanie testów do egzaminów próbnych i analiza wyników egzaminów
Organizacja/współorganizacja konkursów, imprez i uroczystości szkolnych według planu pracy szkoły
3
Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Pełnienie funkcji kierownika/opiekuna wycieczek
W okresie stażu
Sprawozdania

Artykuły na stronie internetowej szkoły
Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez szkolnych
4
Współpraca z Radą Rodziców
Organizowanie spotkań z rodzicami:
• Opracowanie tematyki godzin wychowawczych wspólnie z rodzicami
• Współorganizacja wycieczek i imprez klasowych
Wg harmonogramu

W okresie stażu
Wpisy w dzienniku klasowym

Plany spotkań z rodzicami
Udział w konsultacjach indywidualnych

POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2).

Zadania
Formy realizacji
Termin
Forma dokumentacji
1
Współpraca z opiekunem stażu
Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Wg harmonogramu obserwacji
Karty obserwacji zajęć, scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
Notatki, uwagi, sprawozdania zespołu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Konsultacje z opiekunem stażu
2
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Aktywny udział w szkoleniach i warsztatach
W okresie stażu

Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej

Notatki

Zaświadczenia

Protokoły szkoleń

Karty obserwacji
Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych i szkolnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli
Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli
Gromadzenia własnej biblioteki
POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLEDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Forma dokumentacji
1
Analiza prawa oświatowego
Analiza Karty Nauczyciela;
W okresie stażu
Notatki
Analiza Ustawy o systemie oświaty;
Analiza rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Analiza rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
2
Analiza wszelkiej dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza Statutu Szkoły
W okresie stażu
Notatki
Analiza WZO
Analiza Szkolnego Programu Wychowawczego
Analiza Planu Rozwojowego Szkoły
Analiza regulaminów: Rady Pedagogicznej. Rady Rodziców, Samorządy Uczniowskiego
Analiza przepisów BHP szkoły

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Forma dokumentacji
1
Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego


Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
VIII/IX 2015 r.

W okresie stażu

VIII/IX 2015 r.
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Sprawozdania

Przedłożenie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
2
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Ustalenie zasad współpracy
IX 2015 r.
W okresie stażu
Kontrakt

Konspekty zajęć

Karty obserwacji zajęć
Ustalenie terminów konsultacji z opiekunem
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie konspektów, analiza zajęć
3
Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
W okresie stażu

VI 2018 r.

VI 2018 r.
Wpisy w dokumentacji stażu

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wniosek wraz z dokumentacją formalną
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
4
Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej, popularyzacja wiedzy z nauczanych przedmiotów

Opracowanie planów realizacji nauczania
W okresie stażu
Notatki
Palny realizacji programów nauczania

Przedmiotowy system oceniania
Scenariusze lekcji
Pomoce dydaktyczne
Regulaminy i protokoły
Sprawozdania

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Forma dokumentacji
1
Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Zbieranie informacji na temat uczniów.
W okresie stażu

Wg harmonogramu i organizacji roku szkolnego
Notatki

Protokoły

Dzienniki

Plan pracy, plan wychowawczy

Teczka wychowawcy
Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
Współpraca z pedagogiem szkolnym w ramach pomocy uczniom z trudnościami
Opieka nad uczniami zdolnymi – metoda projektu, e-learning
Przygotowanie uczniów kończących szkołę do wejścia na rynek pracy – uczestnictwo w targach branżowych
2
Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów
Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
Wg harmonogramu spotkań

W okresie stażu
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
Aktywna współpraca z wychowawcami klas.
3
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
Organizacja i współorganizacja wycieczek i wyjść kulturalnych – muzea, galerie sztuki, kino, teatr
W okresie stażu
Sprawozdania
Karty wycieczek
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Forma dokumentacji
1
Wykorzystanie komputera i Internetu do poszukiwania informacji
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli (portale poświęcone awansowi)
W okresie stażu
Wydruki, notatki
Korzystanie ze storn internetowych MENiS oraz innych poświęconych tematyce nauczycielskiej
2
Publikacje w Internecie
Publikacja w Internecie materiałów dotyczących pracy dydaktycznej – scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne,
W okresie stażu
Wydruki, adresy stron internetowych
Publikacja planu rozwoju zawodowego
3
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej
Przygotowywanie scenariuszy, materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, kart pracy, sprawozdań
W okresie stażu

Według potrzeb
Notatki, zdjęcia, portfolio
Wykorzystanie Internetu na zajęciach
Przygotowanie prezentacji szkoły
Opracowanie i przygotowanie materiałów na stronę szkoły
Przygotowanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań i innych materiałów
4
Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach do pracy z uczniami
Wykorzystanie poczty elektronicznej i Internetu do otrzymywanie od uczniów prac do oceny
W okresie stażu
Notatki
Realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się Internetem i komputerem – metoda projektu (webquest)

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4)
Zadania
Formy realizacji
Termin
Forma dokumentacji
1
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Udział w kursach i szkoleniach
W okresie stażu
Zaświadczenia, notatki
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
2
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z zaleceniami pracy z tymi uczniami
W okresie stażu
Notatki
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
3
Studiowanie literatury
Zapoznawanie się z literaturą z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
W kresie stażu
Notatki

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Forma dokumentacji
1
Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
W okresie stażu

Wg harmonogramu
Protokoły, notatki, plany realizacji programów nauczania
Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych
Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne
2
Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
W okresie stażu
Notatki
Analiza przepisów prawa oświatowego
Współpraca z pedagogiem szkolnym

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.