X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29308
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
a) Rozdział 3a ustawy - Karta Nauczyciela
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Plan rozwoju zawodowego
mgr Anety Wojtera
nauczyciela mianowanego

w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej

ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Czas odbywania stażu: 01.09.2015- 31.05.2018

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r. )

Powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego:

1) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
3) pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- zredagowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak
i wychowawczej)
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi
- wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące
- udział w przygotowaniu i realizacji imprez szkolnych
i przedszkolnych wynikających z kalendarza imprez:
*Pasowanie na przedszkolaka,
* Pasowania na ucznia,
* Dzień Babci i Dziadka,
* Bal przebierańców,
* Dzień Rodziny.
- różne formy promocji przedszkola/szkoły w środowisku:
* folder przedszkolny,
* gazetka szkolna
* uczestnictwo w festynie szkolnym.
- uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
- dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej; wykonywanie gazetek tematycznych
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
- organizowanie wycieczek szkolnych pomagających w realizacji podstawy programowej(muzeum, kino, teatr, gospodarstwo agroturystyczne); przygotowanie planu wycieczki, przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przepisami
- praca w zespole WDN
- wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen

- opracowanie rocznego planu wychowawczego w szkole, comiesięcznych planów pracy dydaktycznej
w przedszkolu, planów współpracy z rodzicami oraz programów zajęć pozalekcyjnych
- diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia
- hospitacje zajęć przez dyrektora
- ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
- opracowanie planu współpracy z rodzicami
- prowadzenie rozmów indywidualnych
- prowadzenie zebrań z rodzicami
- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego

2.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

- organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (wykorzystanie edytora Power Point do tworzenia prezentacji; edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy, pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań, zaproszeń oraz materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela),
- wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych
- wypisywanie świadectw w formie elektronicznej
- założenie funpage’a grupy na facebooku
- tworzenie gazetki szkolnej „Uczniak”
- utworzenie folderu promocyjnego przedszkola
- wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie
- śledzenie stron poświęconych edukacji (MENu, Kuratorium)
- umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
- korzystanie z poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami/dyrekcja szkoły oraz z rodzicami
3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli
- udostępnianie innym nauczycielom opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
- pełnienie obowiązków opiekuna stażu
- udzielanie informacji dotyczących planu rozwoju zawodowego nauczycielom odbywającym staż, udostępnianie własnych materiałów
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
- praca w zespole samokształceniowym; opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli ed. wczesnoszkolnej
- opublikowanie na stronach internetowych planu rozwoju zawodowego oraz konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.
4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

-wdrażanie programów edukacyjnych
- Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
- Program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aquafresh”
- Program propagujący zdrowy tryb życia „Akademia zdrowego przedszkolaka”
- Program „Cała Polska Czyta Dzieciom”: Czytająca szkoła i Czytające przedszkole
- Program ekologiczny dla przedszkola „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
- opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów o specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
- opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z bajkoterapii dla uczniów klas młodszych
4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych .
- przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości
według kalendarza zawartego w planie rocznym:
*Pasowanie na przedszkolaka,
* Pasowania na ucznia,
* Dzień Babci i Dziadka,
* Bal przebierańców,
* Dzień Rodziny.
- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych:
* Muzeum Chleba
* Muzeum Górnośląskie
* Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej
* Gospodarstwo Agroturystyczne
- organizowanie wyjść dla uczniów do kina, teatru oraz sal zabaw
- angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców- udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych (gromadzenie przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty
- przygotowanie prezentacji multimedialnych dla rodziców na temat zdarzeń klasowych
- zachęcanie rodziców do wejść na funpage’a grupy na facebooku
4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .
- Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym
i z logopedą; prowadzenie konsultacji; zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi
- Zorganizowanie spotkanie ze Strażnikiem Miejskim na temat zasad bezpieczeństwa w drodze oraz ostrożności w kontaktach z ludźmi
- zorganizowanie spotkania z Policją- pogadanka na temat zachowania się w sytuacjach zagrożenia-
-Wycieczka do Muzeum Chleba, Muzeum Górnośląskiego i oraz Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej
-Współpraca z gabinetem stomatologicznym
-Współpraca z poradnią PP (kierowanie dzieci na konsultacje,
a następnie realizacja wytycznych; zapraszanie pracowników poradni do przeprowadzania zajęć z dziećmi; zasięganie porad
i wskazówek specjalistów)
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji: bank, poczta, biblioteka
- zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach charytatywnych (Góra grosza, zbiórka dla zwierząt
w schronisku, zbieranie plastikowych nakrętek, itp.)
- udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
- organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych
- współorganizowanie festynu szkolnego
- pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki (współpraca z rodzicami, szukanie sponsorów)
- organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów: kolejarz, policjant, strażak, strażnik miejski, higienistka itp.
- współpraca z Biblioteką Dziecięcą w celu propagowania czytelnictwa

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

- opracowanie ankiety dla rodziców odnośnie ich oczekiwań wobec szkoły
- wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowanie referatów na temat: np. wdrażania do samodzielności czy funkcjonowania w grupie rówieśniczej- dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka
- prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości
i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- rozmowy wychowawcze
- współpraca z rodzicami (pedagogizacja)
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
- stworzenie klasowego regulaminu i egzekwowanie go, stworzenie systemu motywacyjnego w grupie
-obserwacja i analiza uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej
- opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawanie i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych :
Identyfikacja problemu
Geneza i dynamika zjawiska
Znaczenia problemu
Prognoza
Propozycje rozwiązania
Wdrażanie oddziaływań
Efekty oddziaływań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.