X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29302

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego wychowawcy świetlicy

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Violetty Gołdobin

wychowawcy świetlicy

w Zespole Szkół Katolickich

im. ks. Jana Długosza

we Włocławku


Data rozpoczęcia stażu:​01 września 2015r.

Data zakończenia stażu: ​30 maja 2018r.

Opiekun stażu: ​​mgr Małgorzata Ryszewska

Nazwa szkoły: ​​Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

Adres szkoły: ​​ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek

Nauczany przedmiot: ​wychowawca świetlicy

Kwalifikacje zawodowe: ​studia wyższe magisterskie na kierunku teologia
specjalność katechetyczna z przygotowaniem pedagogicznym

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393)

Cele szczegółowe:
1. Aktywny udział w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
2. Umiejętność wykorzystania różnorodnych metod i form w pracy oraz ich analiza i ocenianie skuteczności.
3. Sprawne posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
4. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z uczniem, wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami uczniów.
5. Poznanie problemów społeczności lokalnej i włączenie się w ich rozwiązywanie.
6. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7. Wykorzystywanie technologii informatycznej i Internetu w codziennej pracy.
8. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego i samokształcenia.

Plan rozwoju

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393)

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin
realizacji

Sposoby dokumentowania
&7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych
wynikających
ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły
i środowiska lokalnego

-współpraca z nauczycielami, rodzicami i uczniami w celu zapewnienia podstawowych potrzeb: poczucia bezpieczeństwa (ochrona przed agresją fizyczną i psychiczną), poczucia uznania i szacunku (uznania samego siebie, jako wartościowej jednostki, jak i przez innych w odniesieniu do swoich mocnych stron), potrzeba przynależności do grupy, potrzeba samorealizacji (stwarzanie możliwości rozwoju osobistego)

-identyfikacja podstawowych problemów stwarzanych przez uczniów

-zajęcia profilaktyczno-wychowawcze

-udział w pracach rady pedagogicznej

-przygotowywanie różnego rodzaju uroczystości i imprez w świetlicy szkolnej oraz udział w nich (zbieranie interesujących pomysłów i inspiracji na przeprowadzanie uroczystości i imprez świetlicowych, aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo-dydaktycznej świetlicy)

-prowadzenie dziennika zajęć świetlicy szkolnej w formie elektronicznej oraz rejestru obecności uczniów korzystających z opieki świetlicy

-prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją dofinansowywania do posiłków uczniów przez MOPS i GOPS, wydawanie karnetów na obiad i zamawianie posiłków w szkolnej stołówce

-prowadzenie dokumentacji związanej z korzystaniem przez uczniów ze sprzętów będących do dyspozycji uczniów w świetlicy oraz stały nadzór nad bezpiecznym korzystaniem przez uczniów z tego sprzętu (bilard, tenis stołowy)
w trakcie trwania stażu

potwierdzenie opiekuna stażu

dziennik świetlicy szkolnej,
prace uczniów

zapis w dokumentacji przebiegu stażu

dziennik
świetlicy szkolnej,
prace uczniów

listy obecności
potwierdzające udział
w zebraniach
rady pedagogicznej

dziennik
świetlicy szkolnej,
prace uczniów

dziennik
świetlicy szkolnej,
listy obecności uczniów

miesięczne listy wydawania karnetów
na obiady dofinansowywane przez
MOPS i GOPS

zeszyty
z rejestrem uczniów korzystających
z bilarda i tenisa
&7 ust.1 pkt.2
pogłębianie wiedzy
i umiejętności zawodowych, samodzielnie
lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego

-zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego

-budowanie bazy materiałów niezbędnych w pracy wychowawcy świetlicy

-dokumentowanie przebiegu stażu (gromadzenie materiałów i zaświadczeń potwierdzających realizację ustalonych we własnym planie zadań i czynności

-udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, kursy, konferencje, seminaria, warsztaty)

-uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach nauczycieli z uczniami rodzicami uczniów („środa u Długosza”)

-stała współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie problemów psychologiczno-pedagogicznych uczniów

-samodoskonalenie i samokształcenie poprzez studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i wychowania

-korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej w zakresie przeglądu i analizy programów nauczania, podręczników i poradników dla nauczycieli; czytanie czasopism o tematyce profilaktycznej i wychowawczej
wrzesień 2015

potwierdzenie opiekuna stażu

potwierdzenie
pedagoga szkolnego

notatki

potwierdzenie
nauczyciela bibliotekarza
&7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących
systemu oświaty
z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły,
w której odbywam staż

-analiza przepisów oświatowych
(Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych)
-analiza dokumentacji szkoły
(Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Profilaktycznego, regulaminów

-aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

-systematyczne zapoznawanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych

&7 ust.2 pkt.1
umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji
własnych działań,
a także ocenianie
ich skuteczności
i dokonywanie zmian w tych działaniach

-współpraca z opiekunem stażu
(zawarcie kontraktu, ustalanie terminów spotkań, obserwowanie zajęć opiekuna stażu, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie dokumentów i zaświadczeń, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności)

-doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej
(prowadzenie dokumentacji związanej z pracą wychowawcy świetlicy szkolnej, uczestnictwo w lekcjach otwartych, współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem w celu pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami, środowiskiem oraz pomoc uczniom z trudnościami w nauce w postaci organizowania pomocy edukacyjnej uczniom w ramach zajęć w świetlicy szkolnej)

wrzesień
2015

w trakcie trwania stażu

w trakcie trwania stażu

kontrakt,
konsultacje, notatki hospitacyjne

konsultacje, dziennik świetlicy szkolnej
&7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz
współczesnych
problemów społecznych
i cywilizacyjnych

-rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności dydaktyczno-wychowawczych podczas zajęć świetlicowych, na terenie szkoły i poza nią, poprzez współpracę z wychowawcą i pedagogiem szkolnym

-współpraca z rodzicami w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych

-opracowywanie planu wychowawczego świetlicy na dany rok szkolny

-uwzględnienie problematyki lokalnej, problemów społecznych i cywilizacyjnych w realizacji zajęć wychowawczych

-kultywowanie tradycji rodzinnych, patriotycznych i katolickich poprzez uwzględnienie ich w tematach zajęć świetlicowych

-współpraca z domem pomocy społecznej oraz ze świetlicą dla dzieci z ubogich rodzin w zakresie działalności woluntarystyczno-charytatywnej uczniów naszej Szkoły

-pogłębianie więzi wspólnoty uczniowskiej w świetlicy szkolnej (organizacja imprez okolicznościowych i konkursów szkolnych, wspólnego uczestnictwa z wychowankami świetlicy w Mszy św. w szkolnej kaplicy)

-organizacja spotkań z pielęgniarką szkolną
w trakcie trwania stażu

raz w miesiącu
„środa u Długosza
w trakcie trwania stażu

wrzesień
każdego roku podczas trwania stażu

potwierdzenie pielęgniarki szkolnej
&7 ust.2 pkt.3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej


-przygotowywanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej (planu rozwoju zawodowego)

-opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (planów pracy, prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, sprawozdań itp.)

-przygotowywanie różnego rodzaju zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.

-wykorzystywanie iPad-a w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć a także w prowadzeniu dokumentacji obowiązującej w szkole (MobiDziennik).

-przygotowywanie i przesyłanie prac i dokumentów drogą elektroniczną (redagowanie notatek na stronę internetową szkoły, sprawozdań, materiałów do rocznika)

-w procesie samokształcenia korzystanie z portali internetowych z zakresu prawa oświatowego i portali z pomocami edukacyjnymi dla nauczycieli
wrzesień 201

różnego rodzaju materiały
i pomoce dydaktyczne

zaproszenia, wzory dyplomów

dziennik świetlicy szkolnej w MobiDziennik

strona internetowa szkoły,
rocznik

notatki
&7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu
oświaty,
pomocy społecznej
lub postępowania
w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań

-rozwijanie własnych kompetencji zawodowych (aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez samokształcenie; korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej w zakresie nowości książkowych i czasopism)

-aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych (poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów przez rozmowę z wychowawcą, pedagogiem i obserwację ucznia; bieżące rozwiązywanie problemów opiekuńczych i wychowawczych)

w trakcie trwania stażu

w trakcie trwania stażu
notatki

potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza

zapis w dokumentacji przebiegu stażu
&7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania
w sprawach
nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywam staż
-aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
(udział w radach pedagogicznych opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne)

-poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej pracy wychowawcy świetlicy
(samodzielna lektura i analiza przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN)

w trakcie trwania stażu

w trakcie trwania stażu
protokoły
zebrań
rady pedagogicznej

notatki
opracowała:
mgr Violetta Gołdobin

Zatwierdził:
Dyrektor Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.