X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29300

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Czas trwania stażu 2 lata 9 miesięcy
Data planowanego zakończenia stażu: 31 maja 2014r.

nauczyciel przedmiotów: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy
w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu

CELE:
• Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
• Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego na miarę ich możliwości psychofizycznych
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy
• Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

Lp.


Zadania do realizacji Formy/Metody
Termin wykonania Dowody realizacji

- analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, zapoznanie się z nimi
- opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju, gromadzenie dokumentacji
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 09.2011

09.2011

09.2011

cały okres stażu

06.2014

06.2014

30.06-31.08.2014 znajomość przepisów

wniosek o rozpoczęcie stażu

plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez dyrektora szkoły

materiały
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin wykonania Dowody realizacji
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§8 ust.2 pkt 1 - poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

- podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy doskonalenia zawodowego takie jak:: kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty
Szczególnie związanych z Szkołą przysposabiającą do pracy

- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

- poszerzanie wiedzy poprzez czytanie czasopism metodycznych oraz literatury z zakresu oligofrenopedagogiki, rewalidacji i wychowania

- wykorzystanie aktywizujących i nowoczesnych metod w pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych pozyskanych w trakcie doskonalenia zawodowego

- prowadzenie zajęć dla uczniów rozwijających indywidualne zainteresowania (wykorzystanie 19-tej h)

- propagowania działań proekologicznych poprzez:

1. kontynuację koordynowania udziału szkoły w ogólnopolskiej akcji „Drzewko za butelkę” z nową formułą lokalnych organizatorów akcji: Petrochemia Blachownia S.A. ,Brenntag Polska Sp. z o.o. ,PCC Synteza S.A. ,Warter Sp z o.o. , ZAK S.A.

2. współpracę z Fundacją Ekologicznej Arka

3. organizacja imprez szkolnych np. Powitania wiosny, Dzień Ziemi

- organizacja i
przeprowadzenie autorskich konkursów o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym

- prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców, również z ich udziałem
- pełnienie funkcji koordynatora i opiekuna działalności Kawiarenki szkolnej, propagowanie zdrowego odżywiania

- praca w zespole grupy wiekowej klas F:
współudział w planowaniu pracy zespołu, samokształceniu, tworzeniu planów wychowawczych, IPET-ów, Regulaminu przyznawania Tytułu Akademika Pana Brzechwy klas F

- pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich, prezentacja form, metod prowadzenia zajęć przysposabiających do pracy, zaznajomienie praktykanta z organizacją lekcji i pracą w szkole

- organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych

-udział w różnego rodzaju działaniach promujących szkołę w środowisku; kiermasze, dni otwarte
szkoły

- poszukiwanie sponsorów cały okres
stażu

w określonych miesiącach roku szkolnego

cały okres stażu w

gdy zgłoszą się studenci

cały okres stażu

w okresie stażu

w okresie stażu
materiały scenariusze konspekty

zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w odbytych szkoleniach

protokół RP potwierdzający obecność

karta biblioteki szkolnej i pedagogicznej

dziennik zajęć dyplomy potwierdzające udział w konkursach, dyplomy

dokumentacja zajęć dodatkowych (godziny kartowe)

regulamin imprez, scenariusze, konspekty, korespondencja z organizatorami

potwierdzenia z udziału w akcjach relacje na stronach WWW fundacji, szkoły
scenariusze imprez

regulamin konkursu, szkolna strona WWW, wystawa prac

zdjęcia, scenariusze, regulaminy

rozliczenia działalności, zdjęcia, relacje-artykuły na stronie WWW szkoły

system oceniania,
plan pracy, dokumenty

zaświadczenia z odbytych praktyk, ocena praktykanta

dokumentacja wycieczek

zdjęcia, artykuły z prasy

korespondencja
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§8 ust. 2 pkt 2 - korzystanie z technologii komputerowej przy opracowywaniu bieżącej dokumentacji związanej z przebiegiem stażu (dokumenty, plany dydaktyczne, podania), dokumentacji wymaganej przez dyrekcję szkoły, prac związanych z działalnością szkoły, opracowując scenariusze lekcji, ankiety, lekcje otwarte, regulaminy i wyniki konkursów, zaproszenia, dyplomy itp.

- wykorzystywanie na zajęciach dostępnych urządzeń multimedialnych, programów edukacyjnych

- współpraca z nauczycielem informatyki oraz administratorem odpowiedzialnym za szkolną stronę internetową, (m.in. opracowywanie materiałów informacyjnych oraz przekazywanie ich do umieszczenia na stronie szkoły)

¬- wykorzystanie skrzynki e-mail do kontaktów z rodzicami, innymi nauczycielami, wydawnictwami, organizatorami akcji i konkursów itd.

- odwiedzanie stron, na których zapoznaję się ze zmianami dotyczącymi prawa oświatowego, awansu zawodowego, korzystanie ze stron internetowych kuratorium, profesor, literka, i inne

- wyszukiwanie informacji o kursach, warsztatach, szkoleniach

- zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie cały okres
stażu

po zatwierdzeniu przykładowe konspekty lekcji, plany, artykuły, ankiety, wszelkie dokumenty wydruki

programy edukacyjne

szkolna strona WWW

irena.dl@wp.pl

znajomość odwiedzanych stron WWW

zaświadczenia odbytych form doskonalenia

adres WWW
3. Umiejętność dzielenia się
swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§8 ust.2 pkt 3 dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami
- prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli szkoły szczególnie stażystów oraz rodziców

- dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami

-ewentualne pełnienie funkcji opiekuna stażu, prowadzenie praktyk studenckich

- udział w pracach zespołu samokształceniowego, grupy klas F

- wykorzystywanie zdobytego doświadczenia w ramach doskonalenia
i podnoszenia kwalifikacji w procesie dzielenia się wiedzą

cały okres
stażu scenariusze, konspekty lekcji

dokumentacja opiekuna stażu
zaświadczenia z odbytych praktyk, ocena praktykanta

protokół spotkania

scenariusze, konspekty lekcji

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§8 ust.2 pkt 4 lit. A - opracowanie i realizacja programu pracy klasy PDP

— opracowanie i wdrożenie programu zajęć Szkolnej Kawiarenki
? - opracowanie programu edukacyjnego z zakresu ekologii i uspołecznienia dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu UM. I ZN.

- przeprowadzenie ankiety dotyczącej oceny działań szkolnej kawiarenki
(dla rodziców i uczniów i nauczycieli)

-nowelizacja regulaminu przyznawania tytułu Akademika Pana Brzechwy klas F

10.2011

11.2011

07.2012

06.2011

02.1012

program

program, dokumenty, zdjęcia

program

wyniki ankiet, ewaluacja

regulaminy
5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§8 ust 2 pkt 4 lit.c
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (szczególnie preorientacja zawodowa, praca chroniona dla absolwentów PDP) i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły

- współorganizowanie i udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych w celu integracji uczniów z środowiskiem,
promocji szkoły cały okres stażu

zaświadczenie o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

programy zajęć, scenariusze, zdjęcia
dziennik zajęć dodatkowych
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§8 ust.2 pkt 4 lit. E
- współpraca z pielęgniarką szkolną, sanepidem

-współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, kuratorem,
pedagogiem i psychologiem szkolnym w sprawach dotyczących pomocy uczniom,

- działania podejmowane, jako członek organizacji:
a) Stowarzyszenia Zawsze Dziecko
b) Olimpiady Specjalne Polska

— organizacja imprezach (Choinka Nadziei-Fundacja ARKA, Dzień Babci) klasowych i szkolnych z udziałem: podopiecznych DPS, Domu dziennego pobytu, Przedszkola, Promyczka itp.

- współpraca z harcerzami

- udział w akcjach «Sprzątanie Świata”, „Gorączka złota” PCK,
„Kochasz dzieci nie pal śmieci”

cały okres
stażu

cały okres
stażu

cały okres
stażu

cały okres
stażu

podczas
stażu

podczas
stażu notatki ze spotkań, zapisy w dzienniku

notatki ze spotkań

zdjęcia, artykuły,
scenariusze

zaświadczenia

scenariusz akcji, zaproszenia

zdjęcia, korespondencja

relacje, zdjęcia
7. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

§8 ust. 2 pkt 4 lit. F
- sukcesy uczniów w rozgrywkach, zawodach, konkursach, różnego typu sportowych, plastycznych innych, na szczeblu miejskim, gminnych, powiatowych

- uzyskanie Nagrody Dyrektora Szkoły w okres stażu dyplomy zaświadczenia
8. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§8 ust. 2 pkt 5

- rozwiązanie sytuacji problemowych, analiza i ich opis, planowanie i podejmowanie działań
w celu rozwiązania zaistniałych problemów (opisanie dwóch przypadków problemu wychowawczego lub edukacyjnego i dokonanie ich analizy) cały okres stażu opis przypadku

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu)

opracowała mgr Irena Długosz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.