X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29301
Dział: Gimnazjum

Program rewalidacji indywidualnej ucznia gimnazjum

PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ – III ETAP EDUKACYJNY

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA : ..................
KLASA: 2e Gimnazjum im. ............ w ..............
ILOŚĆ GODZIN: 2 godziny zajęć rewalidacyjnych tygodniowo

CELE EDUKACYJNO – REWALIDACYJNE :
1. Pełniejsza adaptacja do roli ucznia;
2. Usprawnianie zaburzonych funkcji;
3. Profilaktyka trudności edukacyjnych;
4. Wszechstronny, ogólny rozwój ucznia;

CELE TERAPEUTYCZNE:
- poprawa relacji z rówieśnikami;
- poszerzenie wiedzy o emocjach i nauka reagowania adekwatnego do sytuacji;
- zwiększenie motywacji do nauki i obowiązków szkolnych i domowych;
- przestrzeganie zasad i reguł zachowania obowiązujących w szkole i w domu,
- terapia zaburzeń zachowania i emocji.

L.p.
PROBLEMATYKA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
PRZEWIDYWANE EFEKTY
UWAGI

1.
ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI i SPRAWNOŚCI PAMIĘCI

• układanie i powtarzanie zdań;
• powtarzanie rymowane;
rozwiązywanie prostych zagadek;
• rozwiązywanie prostych krzyżówek;
• uzupełnianie tekstów z luką;
• dobieranie par wśród przedmiotów lub obrazów;
• wyszukiwanie różnic na obrazkach, w tekstach;
• dobieranie brakujących elementów;
• wyszukiwanie w tekście niepasujących wyrażeń, brakujących liter, zbędnych liter, błędów, itp.;

• recytowanie krótkich wierszy i tekstów znanych przez ucznia (piosenek);
• pisanie ze słuchu;
• układanie „ MEMORY”;
• wyszukiwanie brakujących przedmiotów w klasie;
• rozwój intelektualny;
• poszerzanie możliwości umysłu;
• wyższe osiągnięcia w nauce [zmniejszenie trudności w opanowaniu materiału];
• zmniejszenie trudności skupienia uwagi przez dłuższy czas lub większa możliwość doprowadzenia rozpoczętej czynności do końca;
• sprawniejsze funkcjonowanie w szkole i domu [np. pamięta, co miał zrobić, może odnaleźć zagubiony klucz, potrafi się skupić na nauce, itp.;

2.

OBNIŻONY POZIOM MYŚLENIA WIADOMOŚCI i UMIEJĘTNOŚCI

a) ćwiczenia rozwijające mowę i wzmacniające poziom słownictwa :

• słuchanie opowiadań;
• określanie cech przedmiotów, kolorów, czynności, części ciała;
• gry i zabawy edukacyjne
( scrabble, ”państwa-miasta”,
krzyżówki );
• opowiadanie własnych przeżyć i wrażeń;

b) ćwiczenia doskonalące technikę czytania i czytania ze zrozumieniem :
• labirynty – odczytywanie haseł z liter zebranych po drodze;
• łączenie w pary wyrazów różniących się jedną literą;
• podkreślenie wśród rozsypanych wyrazów pięcioliterowych, sześcioliterowych itp.;
• przestawianie liter w podanych wyrazach – tworzenie pojęć: nazwy drzew, kwiatów, warzyw itp.;
• stawianie pionowych kresek w tekście pisanym ciągiem w celu wyodrębnienia wyrazów;
• wyszukiwanie wyrazów ukrytych w podanych słowach;
• dzielenie tekstu (wiersza) na wyrazy, wstawienie znaków interpunkcyjnych;
• uzupełnianie luk w tekście wyrazami umieszczonymi poniżej;
• wykreślanie z tekstu pomyłkowo umieszczonych wyrazów;
• wykreślenie z tekstu wyrazów, które nie pasują do kontekstu;
• ciche czytanie tekstu i wykonywanie poleceń sprawdzających zrozumienie treści;
• nadawanie tytułów przeczytanym historyjkom;

c) ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania:
• czytanie, zapamiętywanie i zapisywanie z pamięci zestawu wyrazów (ok. 5 wyrazów);
• podawanie jak największej ilości przymiotników określających cechy wybranych rzeczowników;
• układanie wyrazów zaczynających i kończących się na określoną literę;
• zapamiętywanie układy figur geometrycznych – rysowanie z pamięci identycznego [prostego] układu;
• dopisywanie do podanego zestawu wyrazów o podobnym znaczeniu;
• odnajdywanie w tekście (pisanym ciągiem) nazw zwierząt, roślin itp.;
• układanie wyrazów np. z „rz” z wykorzystaniem podanych sylab;
• przekształcanie podanych wyrazów w inne, poprzez zamianę kolejności sylab [proste wyrazy];

d) ćwiczenia poszerzające wiedzę ucznia o otaczającym świecie:

• rozmowy o wydarzeniach w jego miejscowości, w Polsce i za granicą (historia, kultura, sztuka, krajobrazy itp. );
• korzystanie ze słowników, encyklopedii, Internetu oraz innych źródeł informacji;
• możliwość odrobienia zadania domowego czy powtórzenia materiału z lekcji, przygotowanie się do sprawdzianu itp. );
• poszerzenie słownictwa ucznia;
• zwiększenie wiedzy szkolnej i wiedzy o sobie, rodzinie i najbliższym środowisku;
• zwiększenie wiedzy o otaczającym świecie;
• poprawa spostrzegawczości, pamięci, koncentracji uwagi, zauważanie problemu ortograficznego;
• zwiększenie możliwości osiągnięcia sukcesu szkolnego [ lepsze radzenie sobie z przyswajaniem wiedzy] – wyższe oceny;

3.
ZABURZENIA UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH I GRAFOMOTORYCZNYCH

• rysowanie po śladzie;
• łączenie wyznaczonych punktów;
• rysowanie bez odrywanie ręki;
• rysowanie obiema rękoma;
• wypełnianie konturów różnymi materiałami;
• śledzenie labiryntów bez odrywania ręki;
• malowanie, rysowanie kredkami ( konturów obrazów i własnych ;
• rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach;
• dyktando graficzne;
• gimnastyka palców i dłoni;
• poprawa poziomu graficznego pisma i rysunków;
• kształtowanie umiejętności rysowania i pisania zgodnie z poleceniem nauczyciela;
• usprawnianie mięśni palców, pracę nadgarstka i współpracę palców dłoni;
• usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi;
• korekta nieprawidłowych nawyków ruchowych, np. nieprawidłowego trzymania przyborów w ręce, nieprawidłowego napioęcia mięśni dłoni;
• dokładniejsze i staranniejsze wykonywanych rysunków i prac;

4.

ZABURZENIA ZACHOWANIA i PROBLEMY EMOCJONALNE

• tworzenie dialogów przydatnych w różnych sytuacjach społecznych, w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
• ćwiczenia i zabawy psychologiczne wzmacniające samoocenę, poczucie bezpieczeństwa, empatię;
• ćwiczenia w komunikacji
niewerbalnej- rozpoznawanie emocji na podstawie gestów, mimiki, odległości
przestrzennych, postawę ciała ;
• tworzenie katalogów sytuacji, w których ludzie najczęściej przeżywają określone emocje;
• rozmowy dotyczące aktualnych problemów ucznia – analiza sytuacji, wspólne szukanie rozwiązań;
• korygowanie zachowań niepożądanych;
• przypominanie o prawach i obowiązkach szkolnych;
• rozmowy wspierające pozytywne zachowania ucznia;
• rozmowy motywujące do większej pracy w szkole i domu;
• terapia zaburzeń zachowania i emocji.
• poprawa relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
• radzenie sobie w trudnych sytuacjach;
• większe umiejętności współdziałania z innymi;
• integracji z pozostałymi uczniami;
• większe dostosowanie się do reguł i zasad panujących w szkole i domu;
• zwiększenie frekwencji na zajęciach rewalidacyjnych;
• zwiększenie wiedzy o emocjach, nazywanie uczuć i okazywanie ich;
• lepsze samopoczucie psychofizyczne.

Ilość przeznaczonych godzin na realizację danej problematyki uzależniona będzie od aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

EWALUACJA PROGRAMU REWALIDACJI

Przedstawiony Program Rewalidacji Indywidualnej będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb ucznia, z równoczesnym uwzględnieniem jego postępów.

Ewaluacja będzie dokonywana raz na pół roku na podstawie :
- obserwacji oligofrenopedagoga,
- uwag i wniosków rodziców, ich spostrzeżeń,
- opinii i wniosków wychowawcy klasy oraz innych nauczycieli i specjalistów.
Program sporządziła : mgr Wioletta Loster

Program zatwierdzony przez Dyrektora szkoły :

data , podpis Dyrektora .............


Podpis rodziców wyrażających zgodę
na realizację programu : ....................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.