X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29189
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Mioduszewska
Kwalifikacje: studia licencjackie – edukacja początkowa; studia magisterskie – ogólnopedagogika
studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami pracy
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Brwinowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
tj. od 01.09.2015r. do 31.05.2018r.
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

I. ZADANIA
Poznanie procedury awansu zawodowego.

SPOSÓB REALIZACJI
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

TERMINY
VIII-IX. 2015r.

II. ZADANIA
Odbycie stażu dotyczącego awansu
zawodowego.

SPOSÓB REALIZACJI
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

TERMINY
VIII. 2015r.
VIII. 2015r.
Okres stażu.
V. 2018r.

DOWODY REALIZACJI
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.
Sprawozdanie z realizacji planu.

III. ZADANIA
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

SPOSÓB REALIZACJI
Obserwacje zajęć przez dyrektora.
Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.

TERMINY
Okres stażu.
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć

IV. ZADANIA
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

SPOSÓB REALIZACJI
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (konferencje metodyczne, szkolenia, warsztaty, kursy).
Uczestniczenie i ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania odbywającego się w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

TERMINY
Okres stażu.
Rok szkolny 2015/2016
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia.
Świadectwo ukończenia kursu.
Referaty.
Wykaz interesujących książek. Wykaz stron
internetowych.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

V. ZADANIA
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.

SPOSÓB REALIZACJI
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.

TERMINY
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Dzienniki zajęć.
Plany współpracy.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.
Semestralne sprawozdania.

VI. ZADANIA
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

SPOSÓB REALIZACJI
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak.
Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach,
festiwalach, spartakiadach, akcjach.
Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.

TERMINY
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zaświadczenia.

VII. ZADANIA
Wykonywanie czynności dodatkowych.

SPOSÓB REALIZACJI
Prowadzenie profilu przedszkola na portalu Facebook.
Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Scenariusze uroczystości. Zdjęcia.

VIII. ZADANIA
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.

SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń i przesyłanych drogą mailową.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Plany współpracy.
Lista obecności.
Sprawozdania.
Referaty.
Lista kontaktów indywidualnych.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
podziękowania, potwierdzenia.

IX. ZADANIA
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. biblioteki, straży pożarnej, piekarni, poczty, policji.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak,policjant itp.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie.
Współpraca z przedszkolnym logopedą i psychologiem.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwinowie – udział w konkursach, akcjach.
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Brwinowie.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Plan współpracy.
Adnotacje w dzienniku, relacje na stronie internetowej.
Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I. ZADANIA
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

SPOSÓB REALIZACJI
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych, comiesięcznych informacji dla rodziców korzystając z komputera.
Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

TERMINY
Okres stażu.
Na bieżąco.

DOWODY REALIZACJI
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.

II. ZADANIA
Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola. Prowadzenie profilu przedszkola na portalu Facebook.
Prowadzenie profilu z zajęć języka angielskiego w przedszkolu na portalu Facebook.

SPOSÓB REALIZACJI
Pomoc w aktualizowaniu strony internetowej przedszkola.
Prowadzenie i aktualizowanie profilu przedszkola na portalu Facebook.
Prowadzenie i aktualizowanie profilu z zajęć języka angielskiego w przedszkolu na portalu Facebook.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Strona internetowa przedszkola.
Profil przedszkola na Facebooku.
Profil z zajęć jęz. angielskiego na Facebooku.

III. ZADANIA
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

SPOSÓB REALIZACJI
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Płyty DVD, CD.
Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

I. ZADANIA
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.

SPOSÓB REALIZACJI
Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej.
Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Własne scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

II. ZADANIA
Uczestnictwo i prowadzenie szkoleń w ramach WDN.

SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Referaty.

III. ZADANIA
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

SPOSÓB REALIZACJI
Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

I. ZADANIA
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie w przedszkolu własnego programu nauczania języka angielskiego „Let's speak with me”.
Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.

TERMINY
Rok szkolny 2015/2016.

DOWODY REALIZACJI
Program i inna dokumentacja z nim związana.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

I. ZADANIA
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

SPOSÓB REALIZACJI
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Obserwacja dzieci na tle grupy.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Scenariusze zajęć.
Obserwacje.


II. ZADANIA
Praca z dziećmi z trudnościami.

SPOSÓB REALIZACJI
Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

TERMINY
Okres stażu wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
Wpisy do dziennika.
Dokumentacja pracy z dzieckiem mającym trudności.

III. ZADANIA
Praca z dzieckiem zdolnym.

SPOSÓB REALIZACJI
Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.

TERMINY
Okres stażu wg potrzeb

DOWODY REALIZACJI
Dyplomy, podziękowania.

IV. ZADANIA
Współpraca z różnorodnymi instytucjami.

SPOSÓB REALIZACJI
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, poczta, itp.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brwinowie.
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Brwinowie. Wycieczka do biblioteki, zapoznanie z pracą bibliotekarza. Zainteresowanie dzieci książkami.
Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Brwinowie. Wizyta dzieci w
przychodni. Spotkanie z p. pielęgniarką. Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Adnotacje w dzienniku, strona internetowa przedszkola, profil przedszkola na Facebooku.
Zaświadczenia. Zdjęcia.

V.ZADANIA
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola.

SPOSÓB REALIZACJI
Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, sklepu) oraz uczestnictwo w wycieczkach autokarowych.
Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Adnotacje w dzienniku, strona internetowa przedszkola, profil przedszkola na Facebooku. Zdjęcia.

VI. ZADANIA
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

SPOSÓB REALIZACJI
Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola i lokalnych stronach internetowych.
Prowadzenie i aktualizowanie profilu przedszkola na portalu Facebook.
Prowadzenie i aktualizowanie profilu z zajęć języka angielskiego w przedszkolu na portalu Facebook.
Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów.

TERMINY
Na bieżąco. Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Wycinki z prasy lokalnej.
Strona internetowa.
Profil przedszkola na Facebooku.
Profil zajęć z jęz. angielskiego na Facebooku.
Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

I. ZADANIA
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
Pruszkowie.

SPOSÓB REALIZACJI
Kierowanie dzieci na konsultacje, a następnie realizacja wytycznych.
Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.

TERMINY
Okres stażu.
Wg potrzeb.

DOWODY REALIZACJI
Opinie.
Potwierdzenia.
Zdjęcia.
Zaświadczenia.

II. ZADANIA
Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą.

SPOSÓB REALIZACJI
Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.
Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie współpracy. Zdjęcia.

III. ZADANIA
Współpraca ze Szkołami Podstawowymi w Brwinowie.

SPOSÓB REALIZACJI
Zwiedzanie Szkół Podstawowych.
Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.

TERMINY
Okres stażu. Zgodnie z potrzebami.

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenia.
Zdjęcia.
Podziękowania
Dyplomy.

IV. ZADANIA
Współpraca z Komendą Policji w Brwinowie.

SPOSÓB REALIZACJI
Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
Pogadanki na temat bezpieczeństwa.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia.
Podziękowania.
Potwierdzenia.

V. ZADANIA
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brwinowie.

SPOSÓB REALIZACJI
Organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie współpracy.

VI. ZADANIA
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brwinowie.

SPOSÓB REALIZACJI
Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka.
Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Zdjęcia, strona internetowa przedszkola.

VII. ZADANIA
Udział w różnych akcjach i zbiórkach.

SPOSÓB REALIZACJI
Udział w akcjach: m.in. „Sprzątanie świata”, ,,Górze grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom.”
Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Podziękowania.
Potwierdzenia.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

I. ZADANIA
Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.

SPOSÓB REALIZACJI
Pomoc rodziców w drobnych naprawach. Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

TERMINY
Okres stażu.
Na bieżąco (w miarę możliwości).

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

II. ZADANIA
Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.

SPOSÓB REALIZACJI
Współorganizowanie festynów rodzinnych. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy. Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
Zapoznanie nowoprzyjętych dzieci z przedszkolem – dni adaptacyjne. Zebrania organizacyjne z rodzicami nowoprzyjętych dzieci.

TERMINY
Okres stażu.
Wg potrzeb.

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia.
Scenariusz zajęć.
Lista obecności.

III. ZADANIA
Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.

SPOSÓB REALIZACJI
Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola. Wykonywanie dekoracji.

TERMINY
Okres stażu.
Wg potrzeb.

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola. Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

I. ZADANIA
Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

SPOSÓB REALIZACJI
Identyfikacja problemu.
Geneza i dynamika zjawiska.
Znaczenie problemu.
Prognoza.
Propozycje rozwiązania.
Wdrażanie oddziaływań.
Efekty oddziaływań.

TERMINY
Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Opis przypadków.

Powyższy plan rozwoju zawodowego będzie podlegał stałej ewaluacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.