X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29164

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Aneta Chiniewicz, nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Opiekun stażu: mgr Joanna Szuran
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku

Plan rozwoju zawodowego opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (rozdział 3a),

- Ustawa z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r.

Cele opracowanego planu rozwoju

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

- poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły,

- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,

- podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,

- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,

- rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,

- uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

§ 7 ust. 2, pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Lp.

Zadania do wykonania i formy ich realizacji
Termin realizacji

Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:

- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego

- śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty w Gdańsku

- złożenie wniosku o rozpoczęciu stażu,

- opracowywanie okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego,

- opracowanie planu rozwoju zawodowego,

- opracowanie projektu sprawozdania,

- uaktualnianie wiedzy na temat awansu.

Wrzesień 2015


Cały okres stażu

Wrzesień 2015

Cały okres stażu


Wrzesień 2015

Czerwiec 2015

Cały okres stażu

Wydruki aktów prawnych

Notatki własne


Wniosek

Sprawozdania okresowe

Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie

Notatki własne
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem stażu w zakresie podejmowanych działań dydaktyczno – wychowawczych:

- ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu z opiekunem stażu,

- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,


- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli,


- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015


Zgodnie z planem rocznym

Raz w miesiącu

Kontrakt


Harmonogram spotkań

Scenariusz zajęć, arkusz obserwacji

Scenariusz zajęć, arkusz obserwacji

3. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zgodnie z potrzebami własnymi i placówki poprzez:

- udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne i inne,

- samodzielne studiowanie fachowej literatury i czasopism a także przeglądanie edukacyjnych stron internetowych m.in. przedszkolak.pl, wychowanie przedszkolne.pl i in. ,

- doskonalenie warsztatu pracy poprzez stosowanie w pracy aktywnych metod pracy dydaktycznej, wykonywanie ciekawych i nowych pomocy dydaktycznych, organizowanie zajęć otwartych, zebrań oraz uroczystości dla rodziców.

Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, warsztatach

Książki,
czasopisma, wykaz stron internetowych

Pomoce dydaktyczne, scenariusze imprez, protokoły z zebrań z rodzicami
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy:

- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:

- dziennik,
- karty obserwacji,
- plany wychowawczo – dydaktyczne.
Cały okres stażu Dokumentacja przedszkolna
6. Sprawowanie opieki nad studentkami:

- prowadzenie zajęć obserwowanych przez studentki,

- obserwowanie zajęć prowadzonych przez studentki,

- udzielanie wskazówek dotyczących pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej,

- wystawienie opinii o przebytej praktyce.
Cały okres stażu Scenariusze zajęć, notatki własne, wystawiona opinia
7. Uczestniczenie w WDN:

- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,

- przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola.
Cały okres stażu

Protokoły z rad

Notatki własne, materiały
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:

- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek.
Po zakończeniu stażu Sprawozdanie

§ 7 ust.2, pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp.

Zadania do wykonania i formy ich realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji
1. Poznawanie środowiska wychowanków i ich rodziców:

- obserwacja dzieci,
- rozmowy z dziećmi,
- zebrania z rodzicami,
- spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb.
Cały okres stażu Notatki własne,
protokoły z zebrań
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci:

- obserwacja dzieci,
- rozmowy z dziećmi i rodzicami,
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Cały okres stażu
Notatki własne
3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci:

- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Cały okres stażu Notatki własne
4. Podejmowanie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców:

- nawiązanie współpracy z rodzicami (zebrania rodziców, organizowanie zajęć otwartych, uroczystości itp.), rozmowy indywidualne według potrzeb.
Cały okres stażu Protokoły z zebrań,
scenariusze, notatki
własne
5. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami:

- korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i logopedy,

- organizowanie spotkań tematycznych dla rodziców prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.


Według potrzeb cały okres stażu

Cały okres stażu

Notatki własne


Notatki własne
6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole:

- nawiązanie współpracy i organizowanie wycieczek do biblioteki, straży pożarnej, policji, poczty, szkoły podstawowej, teatru itp.

Cały okres stażu

Karty wycieczek,
zdjęcia
7. Organizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych okolicznościowych, sportowych.
Cały okres stażu Scenariusze
uroczystości, zdjęcia
8. Organizowanie imprez i uroczystości grupowych we współpracy z rodzicami w celu integracji środowiska przedszkolnego:

- opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez przedszkolnych.
Cały okres stażu Scenariusze imprez, zdjęcia
9. Promowanie placówki poprzez udział dzieci w różnych konkursach i festiwalach:

- przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, przeglądów, festiwali, itp.
Cały okres stażu Dyplomy, podziękowania
10. Podejmowanie działań na rzecz pomocy społecznej oraz ochrony środowiska:

- udział w akcji zbierania nakrętek

- zbieranie karmy i kocy dla zwierząt ze słupskiego schroniska

- organizacja i włączanie się do akcji o charakterze ekologicznym (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)

- zachęcanie dzieci do pomagania innym, prowadzenie pogadanek Cały okres stażu Notatki własne, podziękowania, zdjęcia
11. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi:

- studiowanie fachowej literatury, udział w warsztatach i szkoleniach. Cały okres stażu
Zaświadczenia o kursach, warsztatach, notatki własne

12. Współpraca z innymi nauczycielami:

- nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek.
Cały okres stażu
Notatki własne
13. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki:

- wyszukiwanie sponsorów.
Cały okres stażu
Potwierdzenia – podziękowania dla sponsorów

§ 7 ust.2, pkt3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.

Zadania do wykonania i formy ich realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych w codziennej pracy nauczyciela:

- opracowywanie dokumentów, kart obserwacji dziecka, scenariuszy zajęć,

- tworzenie kroniki grupowej

-opracowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów,

- opracowywanie pomocy i środków dydaktycznych.
Cały okres stażu

Dokumenty, karty obserwacji, scenariusze zajęć

Kronika

Wzory zaproszeń, podziękowań

Pomoce
dydaktyczne
2. Stworzenie dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych:

- wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomocami dydaktycznymi, pomysłami.
Cały okres stażu Lista linków

3. Przygotowanie i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego.
Cały okres stażu Dokumentacja przebiegu stażu
4. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej:

- zamieszczenie planu na portalu internetowym. Październik 2015 Zaświadczenie

5. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej – bezpośrednie rozmowy
z dziećmi, nauczycielami, rodzicami, rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna, sms-y, podnoszenie własnych umiejętności w kontaktach interpersonalnych.
Cały okres stażu Notatki własne

§ 7 ust.2 pkt4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp.

Zadania do wykonania i formy ich realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:

- studiowanie literatury przedmiotu,
- udział w kursach, warsztatach, szkoleniach. Cały okres stażu Zaświadczenia
o ukończeniu
kursów, notatki
własne
2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie:

- studiowanie literatury przedmiotu.
Cały okres stażu Wykaz lektur,
notatki własne
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:

- rozwiązywanie konfliktów,
- integrowanie grupy,
- zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Cały okres stażu Udokumentowanie
zdobytej wiedzy
w praktyce, np.:
wpisami do
dziennika, itp.
4. Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzenia wiadomości.
Cały okres stażu Spis stron internetowych
5. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy:

- umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole.
Cały okres stażu Opinia opiekuna stażu
6. Współpraca z rodzicami oraz wymiana doświadczeń na nurtujące rodziców problemy.
Cały okres stażu Notatki własne
7. Współpraca przy organizacji uroczystości przedszkolnych integrujących społeczność przedszkolną i lokalną.
Według kalendarza imprez Scenariusze imprez

§ 7 ust.2, pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp.

Zadania do wykonania i formy ich realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji
1. Analiza przepisów prawa:

- zapoznanie się z aktami prawnymi (ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Konwencja Praw Dziecka) oraz z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego Wrzesień 2015 Notatki własne
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela:

- dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu przedszkola, planów, regulaminów i programów (wychowawczy, profilaktyczny), kodeksu przedszkolaka, programów własnych .
Cały okres stażu Notatki własne
3. Uwzględnienie w planach pracy zadań statutowych przedszkola.
Cały okres stażu Plany pracy
4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań:

- organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, kierowanie uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującym trybem, umiejętne przeprowadzenie ewakuacji uczniów po usłyszeniu alarmu, itp.
Cały okres stażu Wpisy w dzienniku
zajęć, karty
wycieczek
5. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci:

- studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Cały okres stażu Notatki własne
6. Wyszukiwanie potrzebnych informacji prawnych w odpowiednich dokumentach.
Cały okres stażu Notatki własne
7. Wykorzystywanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.
Cały okres stażu Notatki własne, wydruki aktów prawnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.