X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29191

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Jelonkiewicz Anna

Zespół Szkół Prywatnych Nr 1 w Sosnowcu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013

Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2016

Cele:

· Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych

· Dalszy rozwój nauczyciela języka angielskiego

· Udoskonalenie warsztatu pracy

· Zachęcenie uczniów do nauki i pasjonowania się językiem angielskim

· Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§7 ust.1 pkt 1

Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania podejmowane w okresie stażu

Formy realizacji

Termin

Uwagi o realizacji

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym

Według harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej

Udokumentowane na listach obecności

2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Opieka podczas dyskoteki

Według harmonogramu imprez szkolnych

3. Realizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Ocenianie uczniów według kryteriów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Cały okres stażu

Testy, kartkówki, prace domowe

4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

Określenie zadań nauczyciela – wychowawcy. Przygotowanie godzin wychowawczych uwzględniając tematykę skoncentrowaną na problemach uczniów w klasie. Kształtowanie właściwych postaw moralnych. Organizacja i uczestniczenie w różnych wyjazdach i wyjściach szkolnych mających na celu upowszechnienie kultury i wiedzy uczniów ( wyjścia do kina, teatru ). Organizacja i opieka nad uczniami podczas szkolnych wycieczek.

Cały okres stażu

Potwierdzeniem będą zapisy w dzienniku

5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Opieka nad uczniami podczas przerw. Sprawowanie dyżurów podczas przerw.

Cały okres stażu

Pilnowanie uczniów, reagowanie w razie wypadku

6.Organizowanie samodzielnie oraz z nauczycielami języka angielskiego działań na rzecz edukacji


Przygotowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów języka angielskiego dla różnych etapów edukacyjnych. Przygotowanie uczniów do zewnętrznych konkursów języka angielskiego np. FOX, ZUCH.


Cały okres stażu


Konkursy gramatyczne, leksykalne, kulturowe oraz tematyczne

§ 7 ust.1 pkt 2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania podejmowane w okresie stażu


Formy realizacji


Termin


Uwagi o realizacji

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności


Udział w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez Dyrektora Szkoły


Według harmonogramu


Czerpanie jak największej ilości przydatnych informacji

2.Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia nauczycieli


Udział w konferencjach szkoleniowych lub warsztatach metodycznych dotyczących nauczania języka angielskiego –w zależności od oferty ośrodków doskonalenia zawodowego i wydawnictw językowych

Cały okres stażu

Świadectwa i zaświadczenia o ukończonych kursach

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy

Wyszukiwanie stron WWW pomagających w poszukiwaniu materiałów dydaktycznych, pogłębianie wiedzy na temat metod pracy z uczniem

Cały okres stażu

Pomocne notatki

7 ust. 1 pkt 3

Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,(...) - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania podejmowane w okresie stażu

Formy realizacji

Termin

Uwagi o realizacji

1.Analiza dokumentacji

Zapoznanie się z zasadami ubiegania się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Karta Nauczyciela

Rozporządzenie MEN dotyczące awansu zawodowego nauczyciela

Wrzesień 2013

Cały okres stażu

Źródło informacji- Internet

§7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania podejmowane w okresie stażu

Formy realizacji

Termin

Uwagi o realizacji

1.Wstępna ocena własnych umiejętności


Autorefleksja


wrzesień 2013


Wyznaczenie celów na okres stażu

2.Współpraca z opiekunem stażu

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Ustalenie spotkań z opiekunem. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie projektu sprawozdania.

Cały okres stażu


Wyciągnięcie ważnych wniosków do dalszej pracy

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Stosowanie aktywizujących metod pracy


Cały okres stażu


Rozgrzewka na lekcji, ciekawe sposoby realizacji jednostek lekcyjnych

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej


Terminowe zapisy w dziennikach klasowych

Cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania podejmowane w okresie stażu

Formy realizacji

Termin


Uwagi o realizacji

1.Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznego dla wieku rozwojowego. Diagnoza problemów społecznych. Zapoznanie z sytuacją rodzinną uczniów.

Obserwacja własna. Rozmowy z uczniami.

Diagnozowanie problemów wychowawczych


Cały okres stażu

2.Współpraca z rodzicami


Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką lub zachowaniem


Cały okres stażu


Rozwiązywanie problemów na bieżąco

3.Praca z uczniem zdolnym


Przygotowanie uczniów do konkursów


Cały okres stażu


Zachęcanie do nauki języka angielskiego i do zainteresowania kulturą anglojęzyczną

4. Praca z uczniem słabym


Pomoc podczas konsultacji, zachęcanie do poprawy i wyjaśnianie jednostek lekcyjnych


Cały okres stażu

5. Rozmowy z rodzicami


Spotkania podczas zebrań z rodzicami, rozmowy na temat pochwał i problemów klasy


Według harmonogramu zebrań

§7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania podejmowane w okresie stażu

Formy realizacji

Termin


Uwagi o realizacji

1.Publikowanie własnych prac


Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW

Cały okres stażu

Internet

2.Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy


Przygotowanie lekcji przy użyciu komputera i Internetu, prowadzenie lekcji z pomocą komputera lub Internetu. Tworzenie dokumentacji za pomocą komputera. Korzystanie z Internetu do wyszukiwanie informacji. Prowadzenie dziennika elektronicznego. Uzyskiwanie informacji o szkoleniach. Przygotowanie świadectw za pomocą programu dostępnego w szkole.

Cały okres stażu

Zwiększenie aktywności uczniów i zaciekawienie wykorzystaniem technologii informacyjnej

3.Wykorzystanie komputera i Internetu przez uczniów


Zachęcenie uczniów do wykorzystania Internetu w przypadku projektów językowych czy niektórych prac domowych. Używanie słownika elektronicznego.

Cały okres stażu

Połączenie przyjemnego ( dla ucznia ) z pożytecznym ( dla nauczyciela i ucznia )

§7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania podejmowane w okresie stażu

Formy realizacji


Termin

Uwagi o realizacji

1.Pomoc rodzicom w zrozumieniu problemów dotyczących klasy


Przygotowanie tematyki rozmów z rodzicami


Cały okres stażu


Rozwiązywanie problemów na bieżąco

2. Integracja klasy


Organizowanie imprez klasowych tj.mikołajki, wigilia klasowa

Cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 5


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania podejmowane w okresie stażu


Formy realizacji


Termin


Uwagi o realizacji

1.Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły


Analiza dokumentacji: statutu szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Prawidłowe prowadzenie obowiązującej w szkole dokumentacji: dziennik lekcyjny, arkusze ocen

Cały okres stażu

2.Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej


Rozmowy z rodzicami


Cały okres stażu

3.Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych

Cały okres stażu


Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.