X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28938
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Agnieszka Stępień- Dziewięcka
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel chemii kosmetycznej
nauczyciel analizy leków

w Policealnej Szkole Medycznej
im. Hanny Chrzanowskiej w MOrawicy
ul. Kielecka 7

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2012 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2015 r.

Opiekun stażu: mgr Katarzyna Piasta

Plan może ulec korekcie w trakcie trwania stażu.

Cele opracowanego planu rozwoju

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
- współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.

3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Potwierdzenia
§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły lub opiekuna stażu.

2. Prowadzenie zajęć otwartych.


3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

4. Uczestniczenie
w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli (w ramach zespołu samokształceniowego) – obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

5. Doskonalenie wewnątrzszkolne – udział w pracach zespołów przedmiotowych.


6. Doskonalenie wewnątrzszkolne – uczestniczenie w radach szkoleniowych.

7. Doskonalenie zinstytucjonalizowane- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- konferencje szkoleniowe
- warsztaty metodyczne dotyczące nauczania chemii.

8. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno- przedmiotowa.

9. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.

Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma

§ 7 ust.1 pkt.3  poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
 
1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.

- analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu
Notatki własne
Zaświadczenie opiekuna stażu

Notatki własne
Zaświadczenie opiekuna stażu

Notatki własne Zaświadczenie opiekuna stażu
§ 7 ust.2  pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
 
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujący system awansu zawodowego (rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych aktów prawnych Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego, okresowych sprawozdań z przebiegu awansu zawodowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
- Nanoszenie korekt do planów pracy.
- Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z analizy leków i chemii kosmetycznej.
- Stosowanie aktywnych metod nauczania.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

4. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
- Publikacja scenariuszy lekcji.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne.
Początek stażu

Wrzesień 2012

W okresie trwania stażu
IX 2012
VIII 2013
VIII 2014
VI 2015

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu
Biblioteczka

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Arkusze obserwacji

Konspekty

Plan rozwoju zawodowego, sprawozdania
Dokumentacja podjętych działań

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie struktury
i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego:
- zaznajomienie się
z dokumentami zgromadzonymi
w szkole: opinie i orzeczenia lekarskie o stopniu niepełnosprawności, zapisy
w protokołach Rady Pedagogicznej.

2. Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wywiady, współpracę z rodzicami, konsultacje
z nauczycielami.

3. Obserwowanie uczniów
w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych (wycieczki, spacery, wyjścia do kina).

4. Indywidualne kontakty
z uczniem.

4. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju:
- opracowanie planu pomocy uczniom z trudnościami w nauce, prowadzenie zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych- „Koło chemiczne”.

5. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej.


6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych
i pozaszkolnych.

7. Udział
i współorganizowanie uroczystości szkolnych.

8. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu, wg kalendarza uroczystości szkolnych

W okresie trwania stażu

Dokumentacja szkolna udostępniona przez Dyrektora Szkoły, pedagoga

Notatki wlasne
Plan pracy „Koła Chemicznego”

Potwierdzenia
§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Doskonalenie umiejętności
wykorzystania w pracy szkoły technologii informacyjnej - udział w kursach i szkoleniach.

2. Wykorzystanie komputera
i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela:
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych przy opracowywaniu zajęć.

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

5. Opracowywanie przy pomocy komputera pomocy
i środków dydaktycznych.

6. Przygotowanie
i opracowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

7. Wykorzystanie Internetu
w pracy zawodowej i życiu codziennym:
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć.

8. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu.

9. Opublikowanie wybranych scenariuszy zajęć.


9. Wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, internetu

W okresie trwania stażu
Zaświadczenia
ukończenia kursów, szkoleń

Adresy stron www

Narzędzia pomiaru dydaktycznego

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.  

1. Aktualizowanie wiedzy
z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, wojewódzkiej biblioteki publicznej w Kielcach.

3. Aktywna praca nad
samokształceniem.

4. Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości.

5. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych:
- bieżące diagnozowanie
i rozwiązywanie trudności wychowawczych
i edukacyjnych.

6. Kształtowanie
i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych
w pracy:
- umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości
w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy
w zespole.

Opinia opiekuna stażu

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

2. Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu

3. Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek klasowych.

4. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli:
- udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów.

5. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej.

6. Znajomość przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.

Dokumentacja przebiegu stażu

Karty wycieczek

Zaświadczenia, poświadczenia, notatki własne

Potwierdzenia

Wypisy znajomość obowiązujących aktów prawnych, biblioteczka

Zaświadczenia, notatki własne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.