X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28978
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ● Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)
● Analiza dokumentów szkoły ● Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
● Plan rozwoju zawodowego IX 2014
2. Realizacja planu i sporządzenie sprawozdania ● Wykonywanie zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego oraz z bieżącymi potrzebami życia szkoły
● Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
● Gromadzenie dokumentacji, świadectw, konspektów, scenariuszy

● Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Okres stażu VI 2017

3. Opracowanie w zespołach podstawowych dokumentów regulujących pracę placówki
●Aktualizacja zmian w WSO zgodne z aktualnymi przepisami
•Potwierdzenia dyrektora Okres stażu

4.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
●Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, warsztaty, kursy, konferencje, narady) • Zaświadczenia Okres stażu

5. Przeprowadzenie i analiza wyników kompetencji uczniów klasy III kończących naukę w celu planowania przyszłych działań edukacyjnych
● Analiza badania przyrostu wiedzy wśród uczniów klasy 3 – Badanie kompetencji uczniów kończą
cych naukę w klasie 3.
● Wnioski do dalszej pracy
● Wyniki badań
● Wnioski
● Potwierdzenia dyrektora V 2017

6. Uwzględnianie w pracy dydaktyczno-wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia
● Praca wspierająca uzdolnienia ucznia poprzez indywidualizację nauczania zachęcania do udziału w konkursach,
● Uwzględnianie w pracy dydaktycznej i wychowawczej specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia
● Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce zgodnych z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej
● Gazetki okolicznościowe
● Dokumentacja własna
● Opinie nauczyciela o uczniu
● Wnioski do pracy opracowane na podstawie opinii bądź orzeczeń PPP Okres stażu

7. Przygotowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów
● Przygotowanie uczniów do konkursów
● Przeprowadzenie konkursów
● Dokumentacja własna
● Dyplomy
● Regulaminy
● Protokoły Okres stażu
8. Przeprowadzenie badań edukacyjnych wśród uczniów klas pierwszych
● Przeprowadzanie badań wśród uczniów rozpocznających naukę testem “Dojrzałości szkolnej”
● Wyniki badań Okres stażu

9. Włączenie rodziców w życie szkoły
• Zdiagnozowanie potrzeb
● Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców
● Włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości stwarzając warunki do współpartnerstwa;
● Organizowanie uroczystości szkolnych, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Ślubowanie klasy I oraz zakończenie roku szkolnego.
• Scenariusze spotkań
● Potwierdzenia
● Zdjęcia
● Listy obecności Okres stażu

10. Doskonalenie miejsca i warsztatu pracy
● Przygotowanie pomocy dydaktycznych
● Doskonalenie warsztatu pracy
● Dbałość o estetykę klasopracowni
● Gromadzenie pomocy
● zaświadczenia dyrektora Okres stażu

11. Przygotowanie i przeprowadzenie apeli, uroczystości, konkursów, wycieczek szkolnych
● Apele
● Uroczystość “Dzień Babci i Dziadka”
● Zorganizowanie wycieczek do innych miast
● Organizowanie konkursów
● Inne związane z kalendarzem klasowm i szkolnym
● Scenariusze uroczystości
● Zdjęcia,
● Karty wycieczki
● Potwierdzenia
● Dyplomy Okres stażu§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Opracowanie i publikacja Planu Rozwoju Zawodowego
● Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na stronach internetowych
● Zaświadczenie IX. 2014

2. Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu wykorzystania techniki informacyjnej w pracy zawodowej nauczyciela
● Udział w różnych szkoleniach
● Zaświadczenia Okres stażu
3. Zastosowanie technik multimedialnych w nauczanych przedmiotach
● Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, filmów, gier edukacyjnych, nauki piosenek
● Wykaz wykorzystanych filmów, prezentacji, encyklopedii
● Scenariusz zajęcia
● Potwierdzenia dyrektora Okres stażu
4. Wykorzystanie internetu jako źródła i wymiany informacji
● Wyszukiwanie stron internetowych z bogatą bazą tematyki pedagogicznej, przedmiotowej, korzystanie z nagrań piosenek, encyklopedii, scenariuszy
● Kontaktowanie się poprzez pocztę e-mail
● Adresy stron
● scenariusze zajęć Okres stażu
5. Opracowanie i przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej dla nauczyciela nauczania zintegrowanego z wykorzystaniem komputera
● Praca z komputerem wykorzystującym programy matematyczne dla dzieci
● Scenariusz zajęć
● Potwierdzenie dyrektora Rok szkolny 2016/2017

6. Posługiwanie się technologią informacyjną i komputerową w pracy dydaktyczne i wychowawczej oraz kontaktu ze szkołą oraz rodzicami
● Przygotowanie planów wynikowych, wychowawczych, pracy zespołów nauczycieli nauczania zintegrowanego, sprawdzianów, testów techniką komputerową
● Korzystanie z połączeń telefonicznych ( stałych oraz komórkowych) celem przekazywania bardzo ważnych informacji rodzicom
● Materiały, kopie
● Dokumentacja pracy Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ● Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji dla zainteresowanych nauczycieli
● Scenariusz zajęć
● Potwierdzenia dyrektora Okres stażu

2. Współpraca w ramach pracy zespołu nauczycieli nauczania początkowego
● Współtworzenie planu pracy
● Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu
● Plan pracy zespołu
● Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu
● Potwierdzenia dyrektora Okres stażu

3. Opracowanie narzędzi diagnostycznych: karty pracy, testy
● Udostępnianie nauczycielom opracowanych narzędzi diagnostycznych: karty pracy, testy

● Zestaw narzędzi diagnostycznych Okres stażu

4. Opracowanie zestawu „Gier i zabaw dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej”
● Złożenie w bibliotece szkolnej zestawu „Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej”
● Scenariusze IV. 2015


§ 8 ust 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1. Opracowanie i wdrożenie programu „Praca z uczniem słabym”
● Opracowanie programu
● wdrożenie program
● Program
● Sprawozdanie z realizacji
● Potwierdzenie dyrektora o realizacji programu
● Ewaluacja Okres stażu

2. Opracowanie i wdrożenie programu kółka plastycznego „Origami to nic trudnego” dla klas 2
● Opracowanie programu
● Przygotowanie planu pracy
● Realizacja zadań
● Program
● Sprawozdanie z realizacji
● Dziennik zajęć
● Potwirerdzenie Rok szkolny 2015/2016

3. Realizacja programu profilaktyki prozdrowotnej ● Realizacja programu “Owoce w szkole”, “Szklanka mleka”
● potwierdzenie Okres stażu

8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, przedmiotowych.

• Organizowanie zajęć tematycznych w terenie.

• Organizowanie wyjść do kina, teatru, itp.
• Karty wycieczek.
• Potwierdzenia.
• Zdjęcia. Okres stażu

2. Przygotowywanie i współorganizowanie konkursów ● Konkursy plastyczne
● Inne
● Regulaminy, scenariusza
● Dyplomy
● Potwierdzenia Okres stażu

3. Kultywowanie tradycji.
● Zorganizowanie i prowadzenie imprez klasowych i szkolnych (pasowanie ucznia kl. I, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.). wg potrzeb
● scenariusze
● Zdjęcia z imprez Okres stażu
4.Włączanie uczniów do akcji charytatywnych.
● Zbiórka zabawek i przekazanie dzieciom z domu dziecka
Udział w akcjach: ,,Góra grosza’’, ,,I ty możesz zostać św. Mikołajem’’. wg potrzeb
● potwierdzenia Okres stażu

5.Promowanie szkoły w środowisku.
● Angażowanie uczniów do udziału w licznych
konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
● Potwierdzenia
● Dyplomy Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z instytucjami samorządowymi, Biblioteką, lokalnymi służbami ( Straż Miejska, Straż Pożarna) • Udział w spotkaniach ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną
● Propagowanie wśród dzieci możliwości korzystania z różnorodnych form kontaktu z kulturą (muzeum, biblioteka, kino)
● Zaświadczenia
● Potwierdzenia dyrektora Okres stażu

2. Kontynuowanie współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej
● Zaproszenie pielęgniarki na prelekcje, pogadanki
● Konsultacje
● Potwierdzenia współpracy Okres stażu

3. Współpraca z rodzicami
• Wspólne organizowanie uroczystości klasowych
• Potwierdzenia współpracy Okres stażu

4. Współpraca z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
● Kierowanie dzieci na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów mających problemy w nauce
● Opracowanie opinii wychowawcy dotyczących wyników nauczania dla uczniów z problemami edukacyjnymi
● Analiza opinii pradni psychologiczno-pedagogicznej
● Realizacja zaleceń
● Prady indywidualne
● Kopie opinii
● Opinie, orzeczenia z zaleceniami do pracy dydaktycznej
● Notatki ze spotkań indywidualnych Okres stażu

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• Potwierdzenie pedagoga Okres stażu

6. Współpraca z psychologiem szkolnym
• Zaproszenie psychologa do przeprowadzenia zajęć pokazujących sposoby radzenia sobie z agresją
• Potwierdzenie psychologa Okras stażu

§ 8 ust 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków ● Analiza dokumentów uczniów

● Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniem
• wpisy w dzienniku
• notatki własne Okres stażu

2. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego
● Studium przypadku
• analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych Okres stażuPlan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać zmianom i modyfikacjidata i podpis dyrektora szkoły podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.