X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28935
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne
II. Czynności organizacyjne

1. Wstępna analiza własnych umiejętności
- Autorefleksja

2. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- Śledzenia zmian w prawie oświatowym
(wniosek o rozpoczęcie stażu)

3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- Przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły
(zatwierdzony plan rozwoju zawodowego)

4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
- Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych zadań
(zgromadzona dokumentacja)

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
- Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
(ocena dorobku zawodowego przez dyrektora szkoły, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju)

III. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zgodnie z rozporządzeniem MENIS w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego

Rozp. §8 ust 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne
(poświadczenie Dyrektora o udziale w warsztatach, zaświadczenia, dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej (księga protokołów)

2 Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
- Opracowanie, przeprowadzanie i analiza wyników sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności językowych
(kserokopia testu pomiaru, wyniki sprawdzianów, ich analiza)

3 Doskonalenie metod i form pracy, doskonalenie własnego warsztatu pracy
- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- Tworzenie dokumentacji nauczyciela j. angielskiego i wychowawcy
- Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych (wykaz literatury, poświadczenie Dyrektora, spis pomocy audiowizualnych, książek, płyt, plansz, potwierdzenie dyrektora)

4 Praca z uczniem zdolnym
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach j. angielskiego
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- Stosowanie metod aktywizujących
- Spotkania indywidualne w razie potrzeb
- Udział uczniów w konkursach
(karty zgłoszenia uczniów do konkursu, poświadczenie Dyrektora, przykłady zastosowania metod aktywizujących w praktyce, potwierdzenia dyrektora, scenariusze konkursów, dyplomy, podziękowania)

5 Samodzielne studiowanie literatury.
(Literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy (Języki Obce w Szkole, The Teacher)

- Korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy

- Śledzenie aktualności na portalach internetowych, (www.anglisci.pl, www. www.longman.com.pl.)
(wykaz przyswojonych pozycji bibliotecznych, czasopism, recenzje, spis przeczytanych pozycji, spis stron internetowych, notatki)

Rozp. §8 ust 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych (testów, sprawdzianów, rozkładów materiału konspektów, regulaminów, dyplomów)oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
- Opracowywanie prezentacji multimedialnych.
- Opracowanie i realizacja innowacyjnego programu koła j angielskiego „English step by step”dla klas III -projekty e-Twinning
- Opracowanie i realizacja innowacyjnego programu „English step by step -Pen Pal letters”
- Nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami za granicą, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
(przykładowe materiały, spis programów, strona internetowa, płyta z prezentacjami multimedialnymi, prezentacje multimedialne, projekty e-twinning (adresy stron internetowych), opis działań, druki e-mail)

2 Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej
- Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu
(scenariusze zajęć, notatka z przebiegu zajęć)

Rozp. §8 ust 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1 Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli.
- -Prowadzenie praktyki pedagogicznej
(scenariusze zajęć , poświadczenia rodziców i nauczycieli, poświadczenie Dyrektora )

2 Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, metod i form pracy

- Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
- Opublikowanie na szkolnej stronie www przykładowych scenariuszy zajęć lekcji j. angielskiego, programu „English step by step -Pen Pal letters”
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
- Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych (strona internetowa , scenariusze zajęć, uroczystości, poświadczenia nauczycieli współpracujących, protokoły zebrań z rodzicami)

§8 ust 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1 Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań
-Opracowanie, wdrożenie i realizacja innowacyjnego programu pracy koła j. angielskiego dla klas III „English –step by step”
- Opracowanie programu innowacyjnego „English step by step -Pen Pal letters”
(Program własny pracy koła , korespondencja pomiędzy uczniami z krajów Unii Europejskiej )

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1 Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
- Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach j. angielskiego:
• szkolnego
• międzyszkolnego
• powiatowego
• krajowego
(zgłoszenia do konkursów, poświadczenie Dyrektora, dyplomy, podziękowania)

2 Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- Zorganizowanie i prowadzenie zajęć koła j. angielskiego
• English step by step
• Pen Pal letters
(Projekty e-twinning, prezentacje mutimedialne, zdjęcia prac uczniów, korespondencja)

3 Rozwijanie zainteresowań dzieci
- Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju
(dokumentacja wycieczki, sprawozdania, zdjęcia)

4 Organizowanie przedstawień w języku angielskim
- Wystawianie przedstawień dla uczniów i rodziców
(scenariusze przedstawień, sprawozdania z realizacji, poświadczenie Dyrektora, zdjęcia )

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
- Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli:
• Dzień Europejski –przygotowanie stanowisk
• Dzień Wagarowicza–przygotowanie uczniów do konkurencji międzyklasowych
• Święto Szkoły –praca w zespole
• Dzień otwarty Szkoły
• Festyn Rodzinny
(scenariusze uroczystości, zdjęcia, poświadczenie Dyrektora)

2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
- Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym w pracy wychowawczej, wspólne rozwiązywanie problemów.
- Integracja zespołu klasowego
(opis działań, poświadczenie pedagoga )

3. Współpraca z instytucjami samorządowymi
- Pomoc w organizacji akcji charytatywnych:
• WOŚP
• Projekt „Dobry Wybór”
(podziękowania, poświadczenie Dyrektora)

4. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami językowymi
- Pozyskiwanie darmowych pomocy dydaktycznych, książek, filmów w języku obcym, plakatów do sali językowej
(zaświadczenia od wydawnictwa)

5. Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów. - konsultacje wychowawcy z pielęgniarką
- zorganizowanie pogadanek na interesujące uczniów tematy
- zorganizowanie pogadanek dla rodziców

- pozyskiwanie materiałów w zakresie profilaktyki zdrowotnej do lekcji wychowawczej i gazetek ściennych
(dziennik lekcyjny, protokoły zebrań, poświadczenia pielęgniarki)

5. Inne działania na rzecz szkoły
- Pełnienie funkcji:
• protokolanta
• kronikarza
• koordynatora zespołu humanistycznego
• przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych, mierzących postęp uczniów w zdobywaniu umiejętności językowych.
(poświadczenia Dyrektora)

Rozp. §8 ust 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego
- Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.
- Współpraca z poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną
(Wymierny efekt zamierzonych działań, opis i analiza przypadku)

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Konsultacje, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych -(poświadczenie pedagoga szkolnego, ankiety

3. Współpraca z rodzicami
- Przeprowadzanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami
- Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze
- Pedagogizacja rodziców
- -Kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym rozmowy indywidualne, telefoniczne
- Zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia
(protokoły z zebrań, adnotacje w dzienniku i dokumentacji wychowawcy, protokoły zebrań, poświadczenie pedagoga, zdjęcia, sprawozdania z imprez, karty wycieczek,

Opracowała P. Brodecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.