X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28900

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Agata Puff
Nazwa, adres przedszkola: Przedszkole Publiczne w Tanowie
Stanowisko pracy: nauczyciel kontraktowy

Termin rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (02.09.2013r. - 31.05.2016r.)

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Bożena Odziomek
Dyrektor przedszkola: mgr Małgorzata Wycichowska

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1580).

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu

3. Aktywne uczestnictwo w WDN

4. Uczestnictwo
w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

7. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego.

- śledzenie stron internetowych MEN, KO.
- ustalenie zasad współpracy.
- analiza planu rozwoju zawodowego.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki-dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
- udział w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
- przygotowanie i przeprowadzenie Rady Szkoleniowej („Edukacja Przez Ruch”),
- przygotowanie i przeprowadzenie Rady Szkoleniowej ,,Kinezjologia Edukacyjna”,
– przygotowanie przeprowadzenie Rady Szkoleniowej ,,Kołowe origami”
- udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach, konferencjach w zakresie edukacji matematycznej, edukacji plastycznej i edukacji muzycznej.
- gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, czasopism pedagogicznych.
- czytanie literatury pedagogicznej.
- wpisy w dzienniku, arkusze obserwacji, tygodniowe plany pracy, plan współpracy z rodzicami, karty konsultacji z rodzicami, plan współpracy ze szkołą podstawową.
- uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy;
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
- dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
- IX – X 2013r.

cały okres stażu

- IX 2013

- IX 2013r.

- cały okres stażu
(wg harmonogramu) 5 razy w roku szkolnym

- cały okres stażu
(wg harmonogramu) 5 razy w ciągu roku

- cały okres stażu

- V 2014r.

III 2015r.

X 2016r.

- V/VI 2014r.

- V/VI, 2015

wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.

ksera aktów prawnych; wydruki istotnych informacji
ze stron internetowych

kontrakt i harmonogram współpracy.

plan rozwoju zawodowego.
harmonogram i arkusze hospitacji;

arkusze hospitacji, scenariusze prowadzonych zajęć

notatki

konspekt

konspekt

konspekt

zaświadczenia, notatki, materiały pomocnicze

materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze.

wykaz przeczytanych lektur, notatki.

dziennik, plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy
z rodzicami, karty konsultacji
z rodzicami, plan współpracy ze szkołą podstawową.

segregator zawierający (potwierdzone przez Dyrektora
i opiekuna stażu) dokumenty.
opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych

3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi
(z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań)

4. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola

5. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej

6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu

7. Współpraca ze specjalistami

8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
- obserwacja, rozmowy z dziećmi,
- zebrania z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami,
- zajęcia otwarte/uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci.

- pedagogizacja rodziców podczas zebrań/konsultacji z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem,
- udostępnianie rodzicom literatury na temat wychowania,
- zorganizowanie spotkania dla rodziców z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pt. ,,Gotowość szkolna dziecka 6-letniego”
- przygotowanie i realizacja cyklu zajęć pt. ,,Bezpieczny przedszkolak”.
- przygotowanie i przeprowadzenie spotkania dla rodziców dzieci 3-letnich nt. ,,Adaptacja dziecka 3 –letniego w przedszkolu”,
- włączanie rodziców do udziału w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
- zorganizowanie i koordynowanie akcji ,,Wrzuć groszaka dla zwierzaka”.

-praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami.

- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów wewnątrz przedszkolnych:
• konkurs
,, Najpiękniejsza dynia na Haloween”.
• konkurs plastyczny : ,,Moja mała ojczyzna”.
• konkurs wokalny: ,,Z kolorami w tle”.
• konkurs fotograficzny:
,,Jesień w obiektywie”.
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod: Pedagogiki Zabawy, Edukacji Przez Ruch, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, itp.
- współorganizowanie
i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych,

- angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
- opracowanie innowacji pedagogicznej (cel: stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości spędzenia wspólnego wolnego czasu w sposób aktywny) – gra wiejska.
- zorganizowanie cyklu zajęć otwartych dla dzieci i rodziców;

- dokonanie ewaluacji,

- prowadzenie gazetki przedszkolnej ,,Mówię poprawnie”.
- tworzenie dekoracji,
- prowadzenie ,,Punktu wymiany książki”.
- rozszerzenie zbiorów książkowych o literaturę dla dorosłych.
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
- nawiązanie współpracy z Biblioteką, Szkołą Podstawową Strażą Pożarną, Policją, Nadleśnictwem, WOPR-em itp.

- cały okres stażu karty obserwacji,
listy obecności, karty konsultacji z rodzicami.

scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych
i uroczystości przedszkolnych.

protokoły zebrań z rodzicami, karty konsultacji z rodzicami.
zredagowane artykuły z pism pedagogicznych.

konspekt spotkania z pracownikiem Poradni, materiały pomocnicze.

konspekty cyklu zajęć pt. ,,Bezpieczny przedszkolak”.
konspekt spotkania nt. ,,Adaptacja dziecka 3 – letniego w przedszkolu”

wpisy w dzienniku

dokumentacja fotograficzna

wpisy w dzienniku zajęć.

sprawozdania, dokumentacja fotograficzna, dyplomy,

wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna, prace dzieci.
scenariusze i dokumentacja fotograficzna poszczególnych zajęć.
podziękowania dla rodziców

projekt innowacji pedagogicznej.
raport z realizacji innowacji pedagogicznej.

scenariusze zajęć otwartych, dokumentacja fotograficzna
arkusz ewaluacyjny

teczka z artykułami.

dokumentacja fotograficzna.

listy z ewidencją wypożyczonych książek

notatki, zeszyty obserwacji dziecka, adnotacje w dziennikach.


wpisy w dzienniku, sprawozdania, dokumentacja fotograficzna.


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej
i informacyjnej w pracy dydaktycznej

2. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym

3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

4. Opracowanie prezentacji multimedialnej realizacji planu rozwoju zawodowego - opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
- zamieszczenie planu na stronie portalu edukacyjnego

- pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej przy pomocy komputera
- korzystanie podczas zajęć z dziećmi z przekazu multimedialnego
- zamieszczanie planów, scenariuszy zajęć edukacyjnych na stronach portali edukacyjnych,

- dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja
w programie PowerPoint). - cały okres stażu

prezentacje multimedialne, wpisy w dzienniku.

wydruki danych publikacji.

dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.


4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy
z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami


2. Stworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej dla rodziców:
,,Kącik dla rodzica” - identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych,
- praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
-prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

- zamieszczanie zredagowanych artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowej przedszkola.

- przygotowanie zbioru książek i koordynowanie funkcjonowania kącika dla rodziców; uzupełnianie zbioru. - cały okres stażu

- cały okres stażu
- 2 razy w roku szkolnym

- 3 artykuły w okresie stażu

- założenie kącika – 2014r. karty konsultacji z rodzicami, zeszyty obserwacji dzieci, wpisy w dzienniku,

scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności.
wykaz lektur, notatki.
wydruk danych publikacji.

spis książek,
lista osób korzystających z kącika.

9. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej

2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań -analiza dokumentów przedszkolnych: Statut, Koncepcja Pracy Przedszkola, Roczne Plany Pracy, Regulaminy, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.
- uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy. - okres stażu

- cały okres stażu

teczka zawierająca podstawowe
dokumenty regulujące pracę przedszkola.

wpisy w dzienniku, notatki.

podpis nauczyciela odbywającego staż
podpis opiekuna stażu

Zatwierdzam do realizacji

pieczęć i podpis dyrektora placówki
miejscowość i data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.