X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28890

Plan rozwoju zawodowego logopedy

zespołów pomocy psychologiczno- pedagogicznych, współtworzenie IPET, PDW oraz KIPU.
ZADANIE DO REALIZACJI
5.Udzielanie pomocy nauczycielom, rodzicom, dzieciom poprzez działalność informacyjno-szkoleniową.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie szkoleń, zajęć otwartych, udzielanie konsultacji, porad dla rodziców i nauczycieli. Opracowanie informatorów, gazetek o tematyce logopedycznej.
Przekazanie rodzicom instruktażu ćwiczeń rozwijających sprawność językową dzieci.
ZADANIE DO REALIZACJI
6.Usprawnianie procesu diagnostycznego. Wprowadzanie rozwiązań zwiększających efekty terapeutyczne.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie szczegółowej karty wywiadu z rodzicami dzieci diagnozowanych w kierunku afazji, dysfazji oraz karty obserwacji dziecka.
Zorganizowanie spotkań z nauczycielami, rodzicami celem rozpropagowania „przybornika logopedycznego”- zestawu pomocy uatrakcyjniających ćwiczenia usprawniające narządy mowy, oddechowe.
W trakcie terapii logopedycznej ukierunkowanej na wywołanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek: sz, ż nauczę zasady ortograficznej- pisownia rz po spółgłoskach: p, b, w, t, d, j, k, g, ch dzięki skojarzeniu tych głosek z doznaniami wzrokowo-ruchowymi.
ZADANIE DO REALIZACJI
7.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy poradni
FORMY REALIZACJI
Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach itp.

WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIE DO REALIZACJI
1.Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy logopedy
FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie komputera, programów komputerowych, internetu w celu opracowania dokumentacji logopedycznej, pomocy dydaktycznych oraz uatrakcyjnienia terapii logopedycznej.
ZADANIE DO REALIZACJI
2.Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń
z pracy logopedy.
FORMY REALIZACJI
Publikacja planu rozwoju zawodowego, ciekawych pomysłów dydaktycznych w internecie.
ZADANIE DO REALIZACJI
3.Wykorzystanie komputera w działalności informacyjno- szkoleniowej.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej poradni artkułów o tematyce logopedycznej.
Tworzenie multimedialnych prezentacji, pokaz
na szkoleniach dla rodziców, nauczycieli.
ZADANIE DO REALIZACJI
4.Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami, rodzicami.
FORMY REALIZACJI
Wymiana adresów e- mail z nauczycielami, logopedami, rodzicami celem dzielenia się doświadczeniami, usprawnienia procesu dydaktycznego, przekazywania na bieżąco informacji.
ZADANIE DO REALIZACJI
5.Wykorzystanie internetu w pracy dydaktycznej, jako źródła cennych informacji.
FORMY REALIZACJI
Śledzenie stron internetowych zawierających publikacje przydatne w pracy logopedy, terapeuty EEG- Biofeedback.


WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.
ZADANIE DO REALIZACJI
1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu EEG-Biofeedback.
FORMY REALIZACJI
Wspólne opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań, dokumentów usprawniających prace neuroterapeutów.
Omawianie, rozwiązywanie problemów diagnostycznych i terapeutycznych.
Przygotowanie referatów, opracowanie ciekawych artykułów, prezentacja ciekawych stron internetowych związanych z neuroterapią.
ZADANIE DO REALIZACJI
2. Współpraca z logopedami zatrudnionymi w placówkach powiatu.
FORMY REALIZACJI
Umocnię współpracę z logopedami zatrudnionymi w placówkach powiatu celem:
wymiany doświadczeń, konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych
i terapeutycznych, prezentacji ciekawych rozwiązań, metod, narzędzi diagnostycznych
i terapeutycznych.
ZADANIE DO REALIZACJI
3.Udzielanie konsultacji logopedycznych w ramach współpracy z pedagogami
i psychologami w poradni.
FORMY REALIZACJI
Konsultacje logopedyczne dzieci poddanych diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.
Analiza wytworów pisemnych uczniów pod kątem błędów ortograficznych wynikających z wad wymowy.
ZADANIE DO REALIZACJI
4.Prowadzenie szkoleń, zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie tematyki szkoleń w oparciu
o przeprowadzone badania dotyczące potrzeb nauczycieli w tym zakresie.
WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
ZADANIE DO REALIZACJI
1.Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja profilaktycznego programu logopedycznego.
FORMY REALIZACJI
Uzyskanie akceptacji dyrektora i rady pedagogicznej, wdrożenie programu w przedszkolu, szkole zainteresowanej realizacją programu.
WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
ZADANIE DO REALIZACJI
1.Udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską.
FORMY REALIZACJI
Realizacja zadań w ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”
ZADANIE DO REALIZACJI
2.Nieodpłatne pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.
FORMY REALIZACJI
Zapoznanie praktykantek ze specyfiką pracy logopedy w poradni psychologiczno
- pedagogicznej, z narzędziami, metodami formami pracy, umożliwienie obserwacji zajęć.
ZADANIE DO REALIZACJI
3.Nawiąże współpracę ze szkołami, przedszkolami i zaangażuję się we współorganizację i prowadzenie imprez szkolnych, egzaminów.
FORMY REALIZACJI
Wezmę udział w organizacji szkolnego konkursu recytatorskiego, akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”, będę obserwatorem podczas egzaminów gimnazjalnych.
ZADANIE DO REALIZACJI
4.Rozpropaguję wśród rodziców, nauczycieli, dzieci techniki relaksacyjne.
FORMY REALIZACJI
Przygotuję multimedialną prezentację technik relaksacyjnych, przeprowadzę pokaz oraz ćwiczenia praktyczne.
WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIE DO REALIZACJI
1.Pełnienie funkcji reprezentanta ZZ Rada Poradnictwa
FORMY REALIZACJI
Udział w zebraniach przedstawicieli związków zawodowych mających na celu zapoznanie ze zmianami wprowadzanymi przez organ prowadzący. Opiniowanie projektów uchwał organu prowadzącego. Organizacja imprez finansowanych przez środki pochodzące ze składek członków związku.
ZADANIE DO REALIZACJI
2.Działalność w ZFŚS.
FORMY REALIZACJI
Prace w ramach posiedzeń Komisji Socjalnej działającej w poradni.
ZADANIE DO REALIZACJI
3.Współpraca z domami dziecka.
FORMY REALIZACJI
Diagnoza dzieci zgłaszanych na badania, konstruowanie opinii zaleceń do pracy, udzielanie porad.
ZADANIE DO REALIZACJI
4.Współpraca z Powiatową komisją ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
FORMY REALIZACJI
Wydawanie opinii na potrzeby zespołu orzeczniczego.
Informowanie rodziców o możliwości uzyskania pomocy w GOPS, pomoc logopedyczna w ramach SUO.
ZADANIE DO REALIZACJI
5.Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
FORMY REALIZACJI
Informowanie rodziców o możliwości uzyskania pomocy w zakupie sprzętu komputerowego, rehabilitacyjnego, udziału w turnusach rehabilitacyjnych.
ZADANIE DO REALIZACJI
6.Współpraca z Sądem Rejonowym, kuratorami społecznymi i zawodowymi.
FORMY REALIZACJI
Diagnoza dzieci zgłaszanych na badania, konstruowanie opinii zaleceń do pracy, organizacja pomocy logopedycznej dla dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratora.
Specjalistyczne konsultacje diagnozowanych dzieci: laryngologiczne, ortodontyczne, neurologiczne.
§ 8 ust.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
ZADANIE DO REALIZACJI
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych.
FORMY REALIZACJI
Dwa opracowania studium przypadku dotyczącego problemów logopedycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.