X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28909
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt 1
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego IX 2012 o biblioteczka aktów prawnych
o poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
o plan rozwoju zawodowego
• zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi awansu zawodowego, IX 2012 o notatki
o baza linków
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego na temat awansu zawodowego (RP, szkolenia, kursy, konferencje); wg harmonogramu szkoleń o notatki
o zaświadczenia
o protokoły
• aktualizowanie wiedzy n/t awansu cały staż o baza linków, notatki
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola. • analiza dokumentacji placówki:
(Statutu Przedszkola, Rocznego Programu Pracy Przedszkola, Rocznego Programu Wychowawczego, Konwencji o Prawach Dziecka, Podstawy programowej, przepisy BHP) X 2012 o biblioteczka dokumentów
3. Współpraca z opiekunem stażu. • zawarcie kontraktu IX 2012 o kontrakt
• hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu raz w miesiącu o arkusze obserwacji
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu raz w miesiącu o konspekty zajęć
o scenariusze
o analiza, wnioski
• spotkania, konsultacje, rozmowy z opiekunem stażu
- pomoc m.in. w prawidłowym sformułowaniu wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju i opracowaniu sprawozdania; na bieżąco o rozwiązywanie problemów
o analiza, wnioski
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. • udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.), cały staż
wg harmonogramu szkoleń o zaświadczenia
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, na bieżąco o konspekty zajęć
• opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, kart pracy itp. j. w. o środki dydaktyczne
• zajęcia otwarte dla rodziców, wg harmonogramu o konspekty zajęć otwartych
o potwierdzenie dyrektora
o lista obecności rodziców
5. Samoocena pracy własnej. • ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach cały staż o notatka
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp. j.w.
o dokumentacja procedury awansu zawodowego
7. Udział w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. • współpraca z rodzicami (zebrania, dni otwarte, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte) j.w. o sprawozdania ze spotkań
o potwierdzenie dyrektora
• czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych przedszkola; cały staż o potwierdzenie dyrektora
• udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. j. w. o potwierdzenie dyrektora
o protokoły
• współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
-Swieto Marchewki, Dzien Pluszowego Misia, Bal choinkowy, Zakonczenie roku. cały staż o konspekty zajęć

o scenariusz festynu
o regulamin konkursu
o dyplomy
o podziękowania
• Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzinnego, konkursu plastycznego „Mój Mis ”. wg kalendarza imprez
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
• wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie zeszytu współpracy z rodzicami, miesięczne plany pracy; j.w.
o zatwierdzone plany miesięczne
o raporty
o wpisy w dzienniku zajęć
o plan współpracy z rodzicami
9. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. • prowadzenie kart obserwacji diagnozujących stopień opanowania wiedzy i umiejętności przez dzieci IX i V każdego roku o arkusze obserwacji
o raport z obserwacji i wnioski do dalszej pracy
10. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. • uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy, podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu. V 2015 r. o sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2
1. Diagnozowanie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci. • kontakty z rodzicami oraz z logopedą, psychologiem, dyrektorem przedszkola
• obserwacje dzieci cały okres stażu o notatki służbowe z rozmów
o notatki z obserwacji
2. Pomoc rodzicom w pokonywaniu trudności materialnych i wychowawczych. • indywidualne konsultacje z rodzicami
• zachęcanie do korzystania z pomocy specjalistów,
• systematyczny kontakt z dyrektorem przedszkola, opiekunem stażu, psychologiem, logopedą; j. w. o notatki służbowe z rozmów
3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości dydaktyczno – wychowawczych dzieci • dostosowywanie planu pracy z poszczególnymi dziećmi w oparciu o orzeczenia i opinie PPP
• przygotowanie pomocy dydaktycznych pomocnych w prowadzeniu zajęć
• opracowanie właściwych form i metod pracy z tymi dziećmi j.w. o dokumentacja szkolna
o plany pracy
o indywidualne opinie o uczniach
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. • włączanie rodziców w życie przedszkola - współorganizowanie wycieczek dla dzieci, przygotowywanie uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego;, na bieżąco

o zdjęcia
o karty wycieczek
o scenariusze przedstawień
• podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców - organizowanie uroczystości okolicznościowych, pikników rodzinnych; wg kalendarza imprez
o scenariusze imprez
o zdjęcia
• nawiązanie współpracy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej w Białymstoku XI 2012 o zaświadczenie
o zdjęcia
o scenariusze, konspekty
• zachęcanie dzieci do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza placówką wg kalendarza konkursów o regulaminy konkursów
o dyplomy, podziękowania
o protokoły
o potwierdzenie uczestnictwa
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3
1. Wykorzystywanie TI w pracy dydaktycznej

• korzystanie z zasobów informacyjnych portali edukacyjnych cały staż o materiały dydaktyczne teoretyczne i praktyczne
• wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera. na bieżąco o środki dydaktyczne
o karty pracy
• opracowywanie scenariuszy zajęć, konspektów, planów; j. w. o dokumentacja przedszkolna
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
2. Wykorzystanie TI w pracy opiekuńczo-wychowawczej. • przygotowanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby wychowanków i rodziców; cały staż o dyplomy, ogłoszenia
• przeprowadzenie konkursu fotograficznego wymagającego korzystania z poczty elektronicznej. raz w roku o dokumentacja konkursu
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty. • aktywny udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach; wg harmonogramu szkoleń o zaświadczenia
• uczestnictwo w pracach RP związanych z realizacją w/w zadań; wg harmonogramu rad o potwierdzenie dyrektora
• aktywna praca nad samokształceniem systematycznie o notatki i linki
2. Zastosowanie zdobytej wiedzy w swoim warsztacie pracy. • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z sytuacją rodzinną dzieci – pomoc w uzyskaniu wsparcia; na bieżąco o opinie o dzieciach
o notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych dzieci:
- prowadzenie arkuszy obserwacji,
- rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, psychologiem, logopedą, - analiza opinii z PPP
- diagnoza konkretnej potrzeby edukacyjnej,
- modyfikacja warsztatu poprzez dostosowanie właściwych metod i form pracy, j. w. o plan pracy
o notatki
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych dzieci:
- konsultowanie niepokojących zachowań z rodzicami, dyrektorem i specjalistami oraz podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania, udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas RP j. w. o opis i analiza przypadku,
• umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy,
- zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. j. w. o notatki, wpisy w dzienniku.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie przepisów prawa dotyczących systemu oświaty. • analiza dokumentów:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego IX - X 2012

o potwierdzenie opiekuna stażu
• udział w RP poświęconych:
- prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu,
- wdrażaniu dokumentów przedszkolnych. wg harmonogramu rad o potwierdzenie dyrektora
o protokoły z RP
2. Aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktów prawa oświatowego • systematyczne konsultowanie internetowych portali zajmujących się
zagadnieniami oświatowymi na bieżąco o adresy stron www
• udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i jego aktualizacji. j. w. o protokoły z RP
3. Posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego • prowadzenie dokumentacji przedszkolnej j. w. o dzienniki, plany, programy
• służenie pomocą, własną bazą aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami innym nauczycielom; cały staż o potwierdzenie opiekuna stażu
• posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin. IX 2012r.
V 2015
VI 2015 o plan rozwoju zawodowego
o sprawozdania
o prezentacja dorobku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.