X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28867

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2, pkt 1 - Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Wrzesień
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, informacje o awansie zawodowym z Internetu
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu dotyczącego współpracy z opiekunem stażu
Wrzesień
Kontrakt
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktyczno-pedagogicznej
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz w zewnętrznych formach doskonalenia
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, warsztatach, protokoły z zebrań
4. Uczestniczenie w pracach komisji przedmiotowej
Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu Matematyczno-Fizycznego, ewaluacja metod pracy, analizowanie wyników egzaminu dojrzałości oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy
Okres stażu
Protokoły z zebrań, zaświadczenia o udziale w zespole przedmiotowym
5. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
Analiza podstaw programowych, przygotowanie rozkładów materiału, opracowanie planu wychowawczego
Wrzesień
Rozkłady materiału, plany wychowawcze
6. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Hospitowanie zajęć prowadzone przez opiekuna stażu lub przez innych nauczycieli oraz omawianie z prowadzącymi omawianych lekcji
Okres stażu
Harmonogram hospitowanych zajęć
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Opracowanie i przygotowanie konspektów lekcji, wspólne przeanalizowanie przebiegu hospitowanych zajęć
Okres stażu
Konspekty lekcji, arkusze obserwacji lekcji
8. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: zajęć wyrównawczych, konsultacji dla maturzystów, przygotowanie do konkursów i olimpiad
Opracowanie planu pracy zajęć pozalekcyjnych z uczniami
Okres stażu
Plan pracy spotkań pozalekcyjnych z uczniami, informacje o udziale uczniów w konkursach matematycznych, kserokopie dyplomów uczniów
9. Prowadzenie lekcji z zastosowaniem metod aktywizujących
Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć
Okres stażu
Scenariusze lekcji (konspekty)
10. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie i aktualizowanie biblioteki przedmiotu
Okres stażu
Pomoce dydaktyczne
11.Ocena własnych umiejętności, rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów oraz ich przeanalizowanie
Wg potrzeb
Ankiety wypełnione przez uczniów, analiza ich wyników
12. Współpraca z biblioteką, samokształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki
Analiza literatury fachowej, czasopism, śledzenie publikacji w portalach edukacyjnych Internetu
Okres stażu
Lista lektur, czasopism, publikacji naukowych
13. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego: gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy, zdjęć itp.
Okres stażu
Zgromadzona dokumentacja
14. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie projektu sprawozdania, opis realizacji planu rozwoju
Czerwiec 2010
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§7, ust.2, pkt 2 - Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska uczniów, ich potrzeb i oczekiwań oraz sytuacji rodzinnej
Kontakt z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, rozmowy z uczniami, współpraca z rodzicami: wywiadówki, spotkania indywidualne, udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego
Okres stażu
Zaświadczenie o współpracy z pedagogiem szkolnym
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów
Organizowanie wycieczek szkolnych, imprez klasowych, spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów, doradcami zawodowymi
Okres stażu
Dokumentacja wychowawcy, zdjęcia
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
Uwzględnianie problemów w tematyce godzin wychowawczych
Okres stażu
Plany wychowawcze

§ 7, ust.2, pkt 3 - Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, programów komputerowych
Opracowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, konspektów lekcji (scenariuszy), świadectw, zaświadczeń, kart pracy uczniów, sporządzanie klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej
Wykorzystywanie Internetu do przygotowywania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
Okres stażu
Kserokopie prac, dokumentów
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej
Zastosowanie programów komputerowych do prowadzenia zajęć z matematyki, przygotowanie uczniów do wykonania własnej prezentacji multimedialnej związanej z lekcją
Okres stażu
Prezentacje multimedialne
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego poprzez Internet
Śledzenie stron internetowych Men-u, CKE
Okres stażu
Poświadczenie opiekuna stażu

§ 7, ust.2, pkt 4 - Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
Rozmowy wychowawcze, obserwacje ucznia, rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych, organizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i z rodzin patologicznych
Okres stażu
Opis rozwiązywanych problemów
2. Prowadzenie badań służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych
Wykonanie badania w celu poznania struktury zespołu klasowego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, podjęcie przeciwdziałań
Wg potrzeb
Ankieta lub badanie socjometryczne
3. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy
Kształtowanie umiejętności nawiązywania dobrego
kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętności współpracy w zespole
Okres stażu
Opinia opiekuna stażu

§ 7, ust.2, pkt 5 – Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Analiza przepisów Karty Nauczyciela, analiza aktualnych Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, procedur przebiegu egzaminu dojrzałości, przepisów dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
Okres stażu
Poświadczenie opiekuna stażu
2. Analiza dokumentacji szkoły
Statut Szkoły, WSO, program wychowawczy, regulamin oceniania zachowania uczniów
Okres stażu
Poświadczenie opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.