X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28848
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr inż. Magdalena Kamecka
nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu
w
Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
w Giżycku

Okres stażu: 01.09.2012r. – 31.05.2015r.
Opiekun stażu: mgr inż. Andrzej Kowalski

GIŻYCKO 2012

Plan rozwoju zawodowego sporządzono na podstawie następujących aktów prawnych:
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z póź. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Zadania Formy realizacji Termin realizacji

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w okresie stażu
wg harmonogramu RP
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
- Pomoc przy organizacji uroczystości;
- Współorganizowanie imprez szkolnych w okresie stażu
3. Współpraca z Radą Rodziców w okresie stażu
§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
I. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności 1. Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism
i literatury fachowej w okresie stażu
2. Lektura prasy pedagogicznej, poznawanie najnowszych opracowań dotyczących architektury krajobrazu w okresie stażu
II. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnętrznym
i zewnętrznym doskonaleniu 1. Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej w okresie stażu
2. Udział w różnych formach doskonalenia (kursy, szkolenia) w okresie stażu
§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty.
I. Poznanie aktów prawnych
z zakresu systemu oświaty 1. Analiza aktów prawnych z zakresu systemu oświaty w okresie stażu
2.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego IX 2012
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
I. Tworzenie własnego warsztatu pracy
1. Modyfikacja programu nauczania dla zawodu technik architektury krajobrazu
2. Sporządzanie planów wynikowych z uwzględnieniem poziomu klasy, profilu oraz ilości godzin
VIII 2012

IX 2012
IX 20115
2. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania IX 2012
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dziennika zajęć pozalekcyjnych) w okresie stażu
4. Opracowywanie scenariuszy lekcji w okresie stażu
II. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli 1. Obserwacja lekcji, przeprowadzenie rozmowy przed i po obserwacji lekcji w okresie stażu
III. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub wicedyrektora szkoły 1. Opracowanie scenariusza lekcji, przeprowadzenie lekcji oraz rozmowy przed i po obserwacji lekcji raz na rok przez cały okres stażu
IV. Przeprowadzenie lekcji otwartej i jej ewaluacja 1. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartej 2013
2. Dokonanie ewaluacji lekcji 2012
V. Doskonalenie własnego warsztatu pracy 1. Tworzenie i gromadzenie środków i pomocy dydaktycznych, testów sprawdzających w okresie stażu
2. Udoskonalanie opracowanych pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, na podstawie obserwacji i osiąganych wyników w okresie stażu
3. Studiowanie literatury fachowej, metodycznej, dydaktycznej w okresie stażu
4. Przeglądanie stron internetowych, wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalach edukacyjnych w okresie stażu
5. Współpraca z wydziałem architektury krajobrazu UWM w okresie stażu
6. Udział w szkoleniach, konferencjach w okresie stażu
VI. Ocena skuteczności własnej pracy 1. Analiza stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego I i VI 2013
I i VI 2014
I 2015
2. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego W okresie stażu
3. Analiza wyników próbnego egzaminu z przygotowania zawodowego III 2013
III 2014
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
I. Uwzględnianie
w pracy dydaktycznej potrzeb rozwojowych uczniów 1. Prowadzenie fakultetów wyrównawczych dla uczniów mających problemy z treściami z lekcji. w okresie stażu
2. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach w okresie stażu
3. Organizowanie etapu szkolnego olimpiad w okresie stażu
4. Prowadzenie konsultacji dla uczniów z trudnościami w nauce w okresie stażu
5. Tworzenie pomocy dydaktycznych szkolnych we współpracy z uczniami W okresie stażu
6. Przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
• Opracowanie próbnego egzaminu z przygotowania zawodowego,
• Indywidualne omawianie z uczniem egzaminu z przygotowania zawodowego I-III 2013
I-III 2014
II. Uwzględnianie
w pracy wychowawczej potrzeb uczniów 1. Analiza programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w okresie stażu
2. Sporządzanie planów pracy wychowawczej z uwzględnieniem problemów cywilizacyjnych i społecznych IX 2012
IX 2013
IX 2014
3. Organizacja imprez klasowych w okresie stażu
4. Opieka nad uczniami podczas wycieczek i innych wspólnych wyjść poza teren szkoły w okresie stażu
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w okresie stażu
6. Współorganizowanie czasu wolnego uczniów podczas wyjazdów. w okresie stażu
III. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków 1. Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z wychowankami w okresie stażu
2. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród wychowanków X 2012
X 2013
3. Kontakty z rodzicami uczniów w szkole i w domu w okresie stażu
IV. Uwzględnianie
w pracy problemów społecznych i cywilizacyjnych 1. Pogłębianie wiedzy z zakresu problemów społecznych i cywilizacyjnych w okresie stażu
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w okresie stażu
3. Współpraca z doradcą zawodowym w okresie stażu
V. Prezentacja szkoły
w środowisku gimnazjalistów 1. Prezentacja szkoły wśród gimnazjalistów z miasta, powiatu i innych powiatów V 2012, V 2013
V 2014
2. Udział i przygotowanie prezentacji szkoły/ kierunku na dniach otwartych V 2012, V 2013
V 2014
3. Pisanie krótkich artykułów informacyjnych do lokalnej gazety w okresie stażu
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
I. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej 1. Sporządzenie dokumentacji awansu zawodowego przy wykorzystaniu technologii komputerowej w okresie stażu
2. Korzystanie z komputera podczas tworzenia pomocy edukacyjnych, przygotowywania lekcji w okresie stażu
3. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy w okresie stażu
4. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia wspomagania projektowania na zajęciach praktycznych (Garden Composer 3D) w okresie stażu
5. Korzystanie z poczty elektronicznej w kontaktach z opiekunem stażu, innymi nauczycielami i uczniami w okresie stażu
6. Sporządzanie świadectw szkolnych z wykorzystaniem programu Świadectwa Optivum VI 2013
VI 2014
7. Przygotowanie szkolnych prezentacji multimedialnych w okresie stażu
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
I. Stosowanie wiedzy z psychologii i pedagogiki
w rozwiązywaniu problemów 1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy w okresie stażu
II. Organizowanie pomocy potrzebującym uczniom 1. Współpraca z różnymi instytucjami realizującymi pomoc społeczną w okresie stażu
2. Wspieranie uczniów w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej w okresie stażu
III. Stosowanie wiedzy z dydaktyki oraz ogólnych zagadnień oświatowych 1. Udział w pracach komisji zajmujących się przeprowadzaniem egzaminów, rekrutacją w okresie stażu
2. Praca na rzecz zespołu przedmiotowego architektury krajobrazu w okresie stażu
IV. Dzielenie się wiedzą
i umiejętnościami 1. Publikacja planu rozwoju zawodowego i scenariusza lekcji otwartej na portalu edukacyjnym w okresie stażu
2. Prowadzenie zajęć pokazowych dla nauczycieli stażystów w okresie stażu
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
I. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego 1. Śledzenie zmian w przepisach dotyczących systemu oświaty w okresie stażu
II. Wykorzystanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego 1. Praca w komisjach i grupach zadaniowych adekwatnych do potrzeb szkoły w okresie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.