X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28872
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Bożena Kucharz
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowicach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Mysłowicach
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr inż. Barbara Kawa

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Udział w pracach Zespołów
- ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
-ds. Promocji i Rozwoju Szkoły
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
4. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
5. Realizacja zadań opiekuńczo –wychowawczych wynikających
z funkcji wychowawcy
6. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
7. Współpraca z Radą Rodziców
8. Współorganizowanie imprez środowiskowych:
-Święto Patrona
- Dzień Otwartej Szkoły
9.Wystawienie Jasełek oraz sztuki teatralnej w szkole i poza szkołą

Termin

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
W okresie trwania stażu.

Sposób dokumentowania

Potwierdzenie obecności
Potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Formy realizacji

1. Udział w pracach zespołu przedmiotów humanistycznych
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej
4. Współpraca Biblioteką Szkolną, Miejską, Pedagogiczną
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.

Termin

W okresie trwania stażu

Sposób dokumentowania

Zaświadczenia
Potwierdzenia
Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Formy realizacji

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Rozporządzenie MEN
z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Rozporządzenie MEN
z 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
• Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka- stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno wychowawczej
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Termin

W okresie trwania stażu.

Sposób dokumentowania

Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu
i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
• Przygotowanie wynikowych planów nauczania.
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, testów.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Termin

Wrzesień 2012
W okresie trwania stażu
maj/czerwiec 2015
W okresie trwania stażu

Sposób dokumentowania

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Arkusze obserwacji
Konspekty
Notatka
Dokumentacja podjętych działa
Dokumentacja techniczna, wydruki

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów:
- zapoznanie się z orzeczeniami
i opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
- kontakty z rodzicami (rozmowy indywidualne, zebrania klasowe)
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- konsultacje z innymi nauczycielami
- obserwacja uczniów
w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych ( wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina)
- indywidualne rozmowy
z uczniami.
2. Indywidualizacja nauczania (stosowanie różnorodnych metod nauczania).
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju (zorganizowanie pomocy uczniom mającym problemy
w nauce, praca metodami aktywizującymi).
4. Prowadzenie pracy wychowawczej
z uwzględnieniem promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym
(w oparciu o Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki).
5. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły.
6. Organizowanie konkursów piosenki angielskiej.
7. Współorganizowanie Szkolnego Konkursu „Poliglota”.
8. Przygotowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych konkursach języka angielskiego.
9. Współprowadzenie Szkolnego Kółka Teatralnego (zajęcia z uczniami, wystawienie Jasełek
i sztuki teatralnej w szkole i poza szkołą).

Termin
W okresie trwania stażu

Sposób dokumentowania

Notatki
Adnotacje w dzienniku
Potwierdzenia
Materiały edukacyjne dla uczniów
Scenariusze
Potwierdzenia
Regulaminy konkursów
Dyplomy
Podziękowania
Plan pracy Kółka
Scenariusze

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii informacyjnej - udział w kursach i szkoleniach.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych potrzebnych dokumentów
i różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych
5. Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych

Termin
W okresie trwania stażu

Sposób dokumentowania

Zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń
Konspekty
Pomoce dydaktyczne
Adres strony

§ 7 ust.2 pkt.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogik i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Miejskiej i Pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Systematyczne poznawanie środowiska uczniów i ich problemów.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
5. Objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej czy indywidualną pomoc, opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy.
6. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

Termin

W okresie trwania stażu.

Sposób dokumentowania

Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Formy realizacji

1. Poznawanie podstawowych przepisówy dotyczących systemu oświaty i dogłebna analiza dokumentacji szkolnej.
2. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania
w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem
i kuratorem do spraw nieletnich.
3. Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
4. Prawidłowe organizowanie
i współorganizowanie wycieczek klasowych.
5. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
6. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych
i publikacji na stronach WWW.
7. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

Termin
W okresie trwania stażu

Sposób dokumentowania

Notatki
Potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.