X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28847
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Plan został opracowany zgodnie z Ustawą z 26 stycznia 1982 roku, Kartą Nauczyciela z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Informacje o nauczycielu:
Imię i nazwisko:
Nazwa placówki:
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Staż pracy pedagogicznej: 3 lata
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel kontraktowy
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012
Planowana data zakończenia: 31.05.2015

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
1. Aktywne uczestnictwo w pracach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

• Udział w pracach Rady Pedagogicznej
• Rzetelne i systematyczne wypełnianie dokumentacji w placówce
• Pomoc w organizacji imprez szkolnych
• Pomoc w realizacji zadań związanych z promocją szkoły
• Opieka nad uczniami podczas wycieczek szkolnych
• Współpraca z rodzicami
• Współpraca z pedagogiem szkolnym

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych przez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
• Udział w formach doskonalenia zawodowego- radach szkoleniowych
• Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli (kursy, szkolenia, konferencje)
• Dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą
• Prowadzenie lekcji otwartych
• Lektura czasopism branżowych - gastronomicznych oraz książek o tematyce przedmiotowej

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły

1. Analiza przepisów
• Rozporządzenie Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Przepisy dotyczące kształcenia zawodowego

2. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

3. Analiza publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
• Zapoznanie się z publikacjami w prasie oświatowej, Internecie
• Aktualizacja wiedzy na temat prawa oświatowego

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
• Rozmowa z opiekunem stażu,
• Zawarcie kontraktu,
• Ustalenie terminów spotkań,

2. Opracowanie rocznych przedmiotowych planów pracy
• rocznych planów nauczania,
• przedmiotowych systemów oceniania
3. Uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu przedmiotowego
• Udział w spotkaniach, wymiana informacji, doświadczeń zawodowych,
• Podjęcie określonych działań wynikających z potrzeb danego zespołu przedmiotowego.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, - konsultacja
• Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Modernizacja pracowni, wyposażanie w pomoce dydaktyczne, plansze
• Podsumowanie i ewaluacja programu (na koniec roku szkolnego)
• Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć

5. Samoocena własnej pracy
• Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć

7. Przygotowanie projektu sprawozdania
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Zapoznanie uczniów z miejscem pracy
• Organizowanie wycieczek klasowych do zakładów pracy
2. Udział w pracach Szkolnego Zespołu Wychowawczego
• Zapoznanie się z planem pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego. Przedłożenie własnych propozycji działań w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego.
3. Ukończenie form doskonalenia zawodowego ukierunkowanych na sposoby rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów, kwestie uwarunkowań środowiskowych rozwoju ucznia oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
• Udział w odpowiednim szkoleniu, warsztatach lub kursach. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
• Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, planów wynikowych, testów, ankiet, itp.
• Publikacja własnych artykułów na stronie internetowej szkoły.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych

2. Wykorzystywanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
• Opracowanie dokumentacji,
• Dokumentowanie przebiegu stażu

3. Korzystanie z Internetu
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych

4. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej
• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb moich i szkoły
• Samokształcenie, zapoznanie się z propozycjami wydawniczymi
• Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Organizowanie konkursów dla uczniów

2. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
• Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy codziennej
• Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
• uatrakcyjnienie zajęć, odpowiednie motywowanie uczniów do nauki.

3. Współpraca przy redagowaniu Szkolnego programu profilaktyki
• Redagowanie ze Szkolnym Zespołem Wychowawczym Szkolnego programu profilaktyki w oparciu o przeprowadzone ankiety, obserwacje i rozmowy.

4. Współpraca z Samorządem Szkolnym

• Udział w działaniach podejmowanych przez Samorząd Szkolny.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Poznanie przepisów prawnych
• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
2. Współpraca ze Szkolnym Zespołem Wychowawczym
• Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie młodzieży z trudnościami wychowawczymi.

3. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Samodzielna lektura przepisów z analizą podstawowych aktów prawnych.
4. Analiza dokumentacji szkoły, ustawy o systemie oświaty i karty nauczyciela
• Analiza statutu, WSO, planów i regulaminów szkolnych.

Na podstawie art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.

........................................
Podpis wnioskującej

miejscowość, dnia ....................... ........................................
Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.