X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28767
Dział: Gimnazjum

Szata roślinna i świat zwierzęcy w Polsce - scenariusz zajęć z geografii dla klasy 3 gimnazjum

TEMAT: Szata roślinna i świat zwierzęcy w Polsce.

Cele nauczania:
Cel ogólny: Poznanie typów zbiorowisk roślinnych, głównych gatunków zwierząt żyjących
w Polsce oraz wskazanie przyrodniczych i gospodarczych funkcji lasów.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

- potrafi wymienić główne typy zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce i w swoim regionie;
- potrafi wymienić rodzaje zbiorowisk leśnych i wskazać na mapie największe kompleksy leśne;
- potrafi wymienić skład gatunkowy polskich lasów;
- potrafi wyjaśnić znaczenie terminów „monokultura” i „bór”
- potrafi podać przyczyny zmian zasięgu obszarów leśnych w Polsce pomiędzy X w., a XXI w.
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej;
- potrafi określić znaczenie przyrodnicze i gospodarcze lasów;
- potrafi współpracować z pozostałymi członkami grupy;
- potrafi wyciągnąć wnioski z przeczytanego tekstu.

Metody pracy:
a. Pogadanka
b. Pokaz multimedialny
c. „Burza mózgów”
d. Praca z tekstem w podręczniku i atlasem

Formy pracy:
Indywidualna, zespołowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne:
Laptop, rzutnik multimedialny, podręcznik,kartki z materiałami dydaktycznymi.


Przebieg zajęć:
Czynności wstępne:
1. Powitanie
2. Podanie tematu i omówienie celów zajęć

Czynności właściwe:
Wprowadzenie tematu:
- Nauczyciel krótką pogadanką wprowadza uczniów w tematykę zajęć.
Omówienie tematu:
- Nauczyciel prosi uczniów o porównanie map zamieszczonych w podręczniku i opisanie zmian zasięgu lasów w Polsce pomiędzy X a XXI w.
- Uczniowie odczytują z wykresu zamieszczonego w podręczniku skład gatunkowy polskich lasów, a nastepnie podają nazwy głównych drzew lasotwórczych.
- Uczniowie przy pomocy nauczyciela wyjaśniają znaczenie terminów „bór” i „monokultura”.
- Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie treści w podręczniku oraz rozdanych materiałach na temat roślinności i świata zwierzęcego w Polsce.Uczniowie otrzymują od nauczyciela układankę, spośród której w parach odnajdują informacje nt. określonego typu zbiorowiska roślinnego.
- Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie efektów swojej pracy.
- Nauczyciel przedstawia pokaz multimedialny podsumowujący typy zbiorowisk roślinnych oraz główne gatunki zwierząt wystepujących w Polsce.
Podsumowanie zajęć:
- „Burza mózgów” - nauczyciel zapisuje na tablicy hasło „Funkcje lasów”. Uczniowie podają skojarzenia związane z tym hasłem. Nauczyciel zapisuje je na tablicy.
- W ramach pracy domowej uczniowie otrzymują do uzupełnienia tabelę, dotyczącą charakterystyki typów zbiorowisk roślinnych w Polsce.
- Nauczyciel ocenia aktywność uczniów podczas zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.