X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28373
Przesłano:

Lepszy start - program gimnastyki korekcyjnej

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ
DLA UCZNIÓW KLAS I-II,
I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. M. REJA W KIELCACH

w ramach projektu „Lepszy start”

Rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013

DANE DZIECKA

Nazwisko i imię ........................................
Data urodzenia ........................................
Szkoła ........................................

INFORMACJA O DZIECKU
........................................

(Nabór do grup gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dokonuje się na podstawie oceny wady postawy ciała przez lekarza pediatrę, pielęgniarkę szkolną, lekarza rehabilitacji ruchowej.)

Opracowała:
mgr Edyta Michta

Cel główny:
Wytworzenie u ucznia nawyku prawidłowej postawy ciała przez skorygowane działanie korekcyjno-kompensacyjne, przez różne formy aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oparte na:
-naturalnych formach ruchu prowadzonych na świeżym powietrzu uaktywniających układ oddechowy i krążeniowy,
-poznaniu jak największej ilości form aktywności fizycznej i umiejętności zachowania i przyjmowania prawidłowej sylwetki w różnych sytuacjach życiowych,
-dążeniu do samo egzekwowania nawyku prawidłowej postawy,
-świadomej pracy ucznia, przygotowującej go do umiejętności dokonywania wyboru w dalszym rozwoju własnej sprawności fizycznej przez systematyczność, wytrwałość
i konsekwencję w działaniu,
-wywołaniu spontaniczności, radości i satysfakcji oraz rzetelnym wspieraniu działań na rzecz kształtowania własnej postawy.

Cele szczegółowe:
- Wszechstronny rozwój organizmu przez zachęcanie, nagradzanie i docenianie wysiłku fizycznego i chęci w oparciu o indywidualny postęp ucznia, jego psychomotoryczne
i fizyczne cechy wzmacniające jego duchowy stan zdrowia.
- Poznanie własnej sylwetki poprzez nabycie umiejętności dostrzegania odchyleń
od prawidłowej postawy.
- Wytworzenie umiejętności i nawyków prawidłowej sylwetki przy wykonywaniu ćwiczeń w trakcie zabawy, w domu i w szkole.
- Wzmacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów korekcyjno-kompensacyjnych.
- Zrozumienie przez ucznia celowości uczenia się i utrwalania zasad i technik ruchu korekcyjnego, na który składa się pozycja wyjściowa, kierunek ruchu i pozycja końcowa.

Cele edukacyjne:
Ukształtowanie pozytywnych postaw uczniów wobec kultury fizycznej i opanowania przez nich konkretnej wiedzy i umiejętności związanych z samodzielnym sterowaniem sprawnością fizyczną, zdrowiem i wypoczynkiem przez:
- wspomaganie i zapewnienie przyjaznych warunków do wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju psychomotorycznego i fizycznego jako podstawy decydującej
o wyborze zdrowego stylu życia sprzyjającego zdrowiu i aktywnemu wypoczynkowi,
- poznanie i rozwijanie umiejętności ruchowych na bazie wiedzy ogólnej o budowie człowieka i specjalistycznej z zakresu zapobiegania wadom postawy,
- zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie, sprawność fizyczną
i duchową,
- rozwinięcie indywidualnych uzdolnień ruchowych, na bazie których budowana będzie motywacja do trudnych i żmudnych ćwiczeń kształtujących postawę,
- poznanie i opanowanie różnych form aktywności ruchowej sprzyjających powstawaniu prawidłowych wzorców ruchowych, a w konsekwencji nawyku prawidłowej postawy,
- nauczenie i zrozumienie podstawowych zasad i ćwiczeń korygujących wadę postawy,
- umiejętności samooceny i samokontroli w zakresie swojej wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań,
- opanowanie umiejętności w wykonywaniu ruchu prostego z zachowaniem pozycji wyjściowej, kierunku ruchu i pozycji końcowej, które są podstawą ruchu korekcyjnego,
- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
- umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów korekcyjnych,
- kształtowanie prawidłowych postaw wobec uczniów słabszych i mniej sprawnych,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa za siebie i współćwiczących,
- poznawanie ustaleń, reguł i zasad zachowania się podczas zabaw i gier ruchowych w obiektach sportowych i w terenie,
- rozwijanie poprawnych zachowań w relacjach z współćwiczącym, w grupie, zespole i drużynie,
- kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań podczas zabaw i gier oraz kultury kibicowania,
- umiejętność panowania nad swoimi emocjami, łagodzenie nastrojów i napięć psychicznych podczas gier i rywalizacji zespołowych.

Treści:
Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.
1. Ćwiczenia:
- stymulujące układ oddechowy, krążeniowy, nerwowy i ruchowy,
- ogólnorozwojowe,
- wzmacniające mięśnie posturalne (mięśnie obręczy barkowej, karku, prosty grzbietu, brzucha-prosty, skośne, i poprzeczne, pośladkowe, biodrowo-udowy i kończyn dolnych),
- orientacji przestrzennej,
- przeciwdziałające i korygujące odchylenie od prawidłowej postawy,
- rozciągające i zwiększające zakres ruchu w stawach,
- antygrawitacyjne- uaktywniające mięśnie krótkie kręgosłupa,
- elongacyjne,
- korygujące daną postawę,
- izometryczne,
- izotoniczne,
- z obciążeniem i wykorzystaniem przyrządów i przyborów.
2. Zabawy rozwijające inwencję twórczą uczniów, uwzględniające zasady
współdziałania, respektowania zasad i ustaleń:
- formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- stosowanie pozycji niskich Klappa (z wieloma punktami podparcia i stopniowe przechodzenie do pozycji wyższych),
- umiejętności ułożenia przez ucznia poszczególnych odcinków ciała względem siebie w różnych pozycjach i sytuacjach dnia codziennego: w staniu, siadzie, klęku, leżeniu, w trakcie chodu, biegu, pokonywania przeszkód naturalnych i sztucznych,
- zapobieganie chorobom przez hartowanie ciała oraz znajomość higieny dnia codziennego i na zajęciach sportowych,
- doskonalenie swoich działań fizycznych przez samoocenę i samokontrolę,
- przekonanie do wartości ruchu na wolnym powietrzu,
- współdziałanie w zespole, pomoc współćwiczącym, ocena pracy partnera,
- kształtowanie nawyków poprawiających sylwetkę ucznia,
- rozwijanie umiejętności pogodnego znoszenia porażek i zadowolenia z osiągnięć,
- rozwijanie wiary we własne siły – przełamywanie lęków i obaw,
- wyrabianie nawyku wykonywania ćwiczeń w różnych miejscach codziennie.

Standardy – oczekiwane efekty
Uczeń klasy pierwszej:
- potrafi :
^ prawidłowo ułożyć ciało względem punktu odniesienia w pozycjach niskich
i średnich,
^ skorygować poszczególne odcinki ciała względem siebie w pozycjach niskich
i średnich,
^ prawidłowo reagować na proste komendy,
^ zachować i korygować sylwetkę w trakcie zabaw ruchowych,
-wie:
^ jak ułożenie głowy wpływa na poprawność ćwiczenia,
^ korygować sylwetkę w pozycji siedzącej przy stoliku,
^ co to znaczy pełen zakres ruchu w stawie,
- zna:
^ pozycje wyjściowe do ćwiczeń (leżenie przodem, tyłem, siad prosty, rozkroczny, skulony, klęk prosty, podparty),
^ kierunki: prawo, lewo, w górę, w dół, w skos, obrót przez lewe ramię,
- umie:
^ zachować się w terenie i czerpać z tego korzyści zdrowotne.

Uczeń klasy drugiej:
- potrafi:
^ prawidłowo ułożyć swoje ciało względem punktu odniesienia we wszystkich pozycjach (niska, średnia, wysoka),
^ manipulować przyborem w ćwiczeniach ruchowych indywidualnie i w parach,
^ skorygować postawę własną i kolegi we wszystkich pozycjach,
^ świadomie i rzetelnie wykonywać ćwiczenia w pełnym zakresie ruchu,
^ utrzymywać i korygować sylwetkę w domu i w trakcie zabaw,
- zna:
^ proste ćwiczenia wzmacniające jego mięśnie osłabione,
^ zasady obowiązujące w ćwiczeniach, zabawach i grach kształtujących jego prawidłową postawę,
- umie:
^ radzić sobie z własnymi słabościami i trudnościami,
^ utrzymać prawidłowe pozycje ciała w trakcie wypoczynku,
- jest przygotowany do:
^ systematycznych ćwiczeń korekcyjnych, przestrzegania zasad higieny i czynnego wypoczynku,
^ sterowania swoim rozwojem psychofizycznym rozwijającym jego zainteresowania i potrzeby.

Godziny do realizacji w poszczególnych grupach mięśni
Klasa I Klasa II
semestr I semestr II semestr I semestr II
Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach 2 2 2 2
Ćwiczenia rozluźniające i rozciągające mięśnie 2 2 2 2
Ćwiczenia obręczy barkowej i klatki piersiowej 4 4 4 4
Ćwiczenia mięśni grzbietu 4 4 4 4
Ćwiczenia mięśni brzucha 4 4 4 4
Ćwiczenia obręczy barkowej 4 4 4 4
Razem 20 20 20 20
40 40

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.