X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28297

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu – wrzesień 2012
Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
Nauczany przedmiot – geografia
Wprowadzenie

Poniższe opracowanie planu rozwojowego zawodowego nauczyciela zawiera wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
ZADANIA FORMY REALIZACJI DODOWY REALIZACJI ITERMINY
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
•Opracowanie przedmiotowego systemy oceniania z geografii dla klas pierwszych liceum
• Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy itp. Przedmiotowy System Oceniania
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania, testy

Wrzesień 2012, na bieżąco
Opracowanie testu diagnostycznego dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum i liceum z geografii Przygotowanie i przeprowadzenie testu diagnostycznego dla uczniów; analiza wyników Test – analiza

Początek i koniec roku szkolnego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innych nauczycieli)

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrekcji szkoły Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji, omówienie zajęć, ewaluacja
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrekcji -konsultacja, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności, wyciąganie wniosków ewaluacja Pisemna dokumentacja, autorefleksja

Według planu
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz w pracach Rady Pedagogicznej
Udział w pracach zespołu samokształceniowego
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
-Uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej Protokoły ze spotkań zespołu, pisemna dokumentacja
Obecność na spotkaniach Rady Pedagogicznej potwierdzona listą obecności

Według terminarza w trakcie trwania stażu
Uczestniczenie w warsztatach metodycznych, wykładach, konferencjach organizowanych przez doradcę metodycznego i Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli oraz uczelnie wyższe Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia i kursy) Zaświadczenia lub pisemna dokumentacja

Według oferty szkoleniowej w trakcie trwania stażu
Uczestniczenie w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa szkolne. Udział w konferencjach Zaświadczenia, świadectwa

Według terminarza
Tworzenie własnego warsztatu pracy Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp. Pisemna dokumentacja

W trakcie trwania stażu
Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej Sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktycznej Pisemna dokumentacja, potwierdzenie opiekuna stażu

Czerwiec 2013, czerwiec 2014


pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI I TERMINY
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
Współpraca z Samorządem Uczniowskim przy współorganizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych
-Organizacja akademii szkolnych, przedstawień itp.
- Praca w różnego rodzaju komisjach egzaminacyjnych, rekrutacyjnych itp Scenariusze imprez, dokumentacja fotograficzna, potwierdzenia, notatki

Według terminarza
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom Analiza przepisów dotyczących procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedgogicznej uczniom tj.: Rozporządzenia MEN z dni 17 listopada 2010r. Stosowanie tych praw w pracy pedagogiczno wychowawczej, notatki

Okres stażu i później
Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna Uczniów Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
Analiza opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Plan działań wspierających

Czas trwania stażu i później
Rozwijanie zainteresowań uczniów

Współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych -Prowadzenie koła geograficznego (PTTK)

Organizowanie i przeprowadzenie konkursów tematycznych i przedmiotowych Odznaki, świadectwa fotografie, dyplomy

Czas trwania stażu i później
Udział w akcjach z rzecz ochrony środowiska Ogłoszenie wśród uczniów celowości działań, aktywne uczestnictwo Dokumentacja pisemna i fotograficzna

Czas trwania stażu i później
Kształcenie świadomości uczniów związanej ze współczesnymi problemami Opracowanie i przeprowadzenie badań sondażowych poświęconych profilaktyce AIDS i HIV Opracowanie i analiza ankiet

Czas trwania stażu i później
Organizowanie lekcji poświęconych uzależnieniom wśród młodzieży nikotynizm, alkoholizm, narkomania Opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych oraz ankiet związanych z uzależnieniami Konspekt lekcji

okres stażu

pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJIJ I TERMINY
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera
-Opracowanie dokumentów szkolnych np. system oceniania przedmiotowego
-Dokumentowanie przebiegu stażu z wykorzystaniem komputera Pisemna dokumentacja

W trakcie trwania stażu, na bieżąco
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w praktyce Tworzenie testów, sprawdzianów, prac klasowych, rysunków na komputerze
-Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej z wykorzystaniem Internetu (WWW, wyszukiwarki, platformy internetowe)
-realizowanie wybranych treści dydaktycznych przy użyciu multimediów (radio, płyty DVD, Video, itp.) Testy, sprawdziany, rysunki i pozostałe stworzone na komputerze
-Karty pracy

W miarę dostępu do pracowni komputerowej
Publikowanie własnych prac Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej Strona WWW z zamieszczona publikacją
W trakcie trwania stażu
Poszerzanie wiedzy z zakresu obsługi komputera Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania z zakresu obsługi komputera Zaświadczenia

Okres stażu

pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI I TERMINY
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
• Aktywna praca nad samokształceniem. Notatki, konspekty, pisemna dokumentacja

Przez cały okres stażu
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
- Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
• opracowanie dokumentów koniecznych w pracy : badanie relacji między uczniami w sferze przyjaźni, koleżeństwa, wrogości, motywowanie uczniów do osiągnięcia sukcesów, badanie przyczyn niepowodzeń dydaktycznych, rozwijania zachowań społecznych itp.(wychowawstwo) Karty wycieczki, pisemna dokumentacja

Przez cały okres stażu
Pedagogizacja rodziców

Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce Wystąpienie na zebraniu z rodzicami dotyczące tematyki wychowawczo – dydaktycznej

Kontakty z rodzicami podczas zebrań, dni otwartych i spotkań indywidualnych Notatki ze spotkań z rodzicami

Według harmonogramu zebrań oraz na bieżąco

pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
ZADANIE FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI I TERMINY
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły :
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty
•Ustawa o pomocy społecznej
• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Notatki, pisemna dokumentacja

W ciągu całego stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły -Analiza dokumentacji szkolnej tj.: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki (SPP), Dokumentu „Misja i Wizja ZS1”
-Uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statut Szkoły, Plan rozwoju szkoły Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie i znajomości wymienionych dokumentów

Wrzesień – październik 2012
Praca w zespole profilaktyczno wychowawczym Aktywny udział w pracach zespołu profilaktyczno wychowawczego Protokoły ze spotkań zespołów

Okres stażu
Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych Notatki ze spotkań potwierdzone przez pedagoga

OPRACOWAŁA :
Magdalena Jaworska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.