X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28294

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Kamil Szymborski
Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole nr 21
Dyrektor: mgr Bogusława Kotlorz
Opiekun stażu: mgr Barbara Pastuszka
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2015.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzprzedszkolnych oraz w ramach samokształcenia).
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

L. p. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego • Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego IX 2014
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem • Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

IX 2014
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami • Obserwacja
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Organizacja zajęć własnych • Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
• Plany miesięczne okres stażu
4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji • Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy) • Dziennik zajęć
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania IX 2014
5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola • Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki, programów autorskich dopuszczonych do użytku, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej • Dokumentacja stażu Okres stażu
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu • Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w instruktażu
• Udział w szkoleniu BHP • Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

• Potwierdzenie odbycia instruktażu
• Potwierdzenie odbycia szkolenia IX 2014 – V
2015

zależny od harmonogramu szkoleń BHP
7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań • Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN • Listy obecności
• Zaświadczenia okres stażu
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć • Teczka stażysty okres stażu
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola • Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju • Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu II 2015

V 2015
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją • Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji • Wniosek
• Dokumentacja stażu V 2015
§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli • Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja • Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii raz w miesiącu
12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć • Scenariusze zajęć edukacyjnych wraz z arkuszami obserwacji
raz w miesiącu
13. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN • Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN cały okres stażu
14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej • Spis literatury metodyczno - pedagogicznej w ciągu stażu
15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej • Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego • Teczka stażysty
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie cały okres stażu
16. Wymiana doświadczeń • Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami • Notatki
• Zajęcia otwarte dla rodziców w ciągu stażu
§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
17. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza • Prowadzenie kart obserwacji • Karty obserwacji dziecka okres stażu
18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych • Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) • Karta Informacyjna Dziecka
• Notatki własne okres stażu
19. Współpraca z rodzicami • Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki • Organizowanie wraz z rodzicami uroczystości przedszkolnych
okres stażu
20. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych • Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej • Notatki własne
• Rejestr pozycji okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
21. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć • Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków • Notatki, spostrzeżenia IX 2014
22. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności • Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem • Teczka stażysty w ciągu stażu
ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
23. Zadania związane z planem rocznym przedszkola • Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Pożegnanie starszaków
• Dekoracja przedszkola • Notatki, scenariusze, zdjęcia okres stażu
24. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci • Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce • Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów okres stażu
25. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych • Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www • Zaświadczenia, spis literatury, stron www okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.