X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28300
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki wdrożeniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
Poznanie procedury awansu zawodowego. -Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela) wrzesień 2012 r. Notatki, plan rozwoju zawodowego.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności; warsztaty metodyczne,
kursy doskonalące; Cały staż; Zaświadczenia, dyplomy,
potwierdzenia;
Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły. -Analiza dokumentów:
Statut Szkoły,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyki,
Program Rozwoju Szkoły,
Regulaminy wewnętrzne szkoły. wrzesień – październik 2012 r. Notatki.
Współpraca i współdziałanie z innymi nauczycielami:
• praca w zespole do spraw Wieczorów Regionalnych;
• praca w zespole wychowawczym klas IV-VI;
• praca w zespole do spraw sprawdzianu po szkole podstawowej;
• praca w zespole do spraw promocji szkoły;
• praca w zespole do spraw konkursu interdyscyplinarnego;
• humanistycznego. -przygotowanie Wieczoru Regionalnego, analiza podjętych działań, przygotowanie planu naprawczego.
Przygotowanie artykułów prasowych z imprez i wydarzeń szkolnych. Opracowanie informacji do Informatora Szkolnego. Przygotowanie uczniów do konkursu interdyscyplinarnego, przeprowadzenie i analiza wyników. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Opracowanie planu wynikowego dla klas IV – VI oraz planu wychowawczego dla klasy V wrzesień 2012 Plany wynikowe, plan wychowawczy
Aktywne uczestnictwo w WDN;
Udział w szkoleniach rady
pedagogicznej; Cały staż; Zaświadczenia; Protokoły
Tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych i metodycznych, narzędzi pomiaru dydaktycznego; Gromadzenie i stała aktualizacja
materiałów, pomocy;
Analiza przeprowadzonych testów i konstruowanie programów naprawczych;
Na bieżąco; Materiały, pomoce, scenariusze; zajęć, scenariusze przedstawień;
Praca w komisjach nadzorujących przebieg egzaminu zewnętrznego. -Praca w komisji nadzorującej sprawdzian po klasie szóstej Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Studiowanie literatury fachowej o tematyce polonistycznej. -Zapoznanie się z literaturą fachową o tematyce polonistycznej i wykorzystanie jej w pracy nauczyciela. Cały okres stażu. Wykaz literatury.
Śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka. -Zapoznanie się z literaturą i wykorzystanie jej w pracy wychowawcy. Cały okres stażu. Wykaz literatury.
Zapoznanie się z rozporządzeniami i komunikatami MEN i Kuratorium Oświaty. -Analiza rozporządzeń i komunikatów wydawanych przez MEN i Kuratorium Oświaty. Cały okres stażu. Notatki.
Pedagogizacja rodziców. -Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów. Cały okres stażu. Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Organizacja wycieczek. Organizowanie i udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją, podejmowanie działań dotyczących tematyki czytelniczej i medialnej -Wycieczki przedmiotowe (muzea, kino, teatr) w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz staranne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych OKE.
-Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z dziedzictwem kulturowym regionu oraz w celu integrowania grupy. Cały okres stażu. Karta wycieczki, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zdjęcia
Diagnozowanie zainteresowań i potrzeb wychowanków.
Opracowanie i realizacja zajęć
integrujących zespół klasowy; Opracowanie programu zajęć koła humanistycznego. -Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu zajęć koła języka polskiego.
Prowadzenie kółek zainteresowań
Przeciwdziałanie agresji, prowadzenie zajęć z edukacji prozdrowotnej; 2013/2014 r. Scenariusze, adnotacje w dziennikach lekcyjnych; plan wychowawczy.
Opracowanie programu innowacji pedagogicznej „Nauczanie przez zachwyt”- Kultura starożytna jako źródło kultury europejskiej, przygotowanie rozkładu materiału i prowadzenie zajęć. - Prowadzanie dziennika zajęć, przygotowanie do konkursów, organizowanie wycieczek dydaktycznych 2012/2013r. Program, dziennika zajęć, rozkład materiału, karty wyciecz czek, dyplomy, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Praca z uczniem zdolnym. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych; -Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów. Spotkania indywidualne lub grupowe; Cały okres stażu. Opis działania, dyplomy, podziękowania;
Poznawanie potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczniów oraz ich środowiska;

-Ankietowanie uczniów i rodziców, badania socjometryczne, wywiady środowiskowe, rozmowy
indywidualne, opracowywanie ankiet, planów wychowawczych; Cały staż Ankiety, adnotacje w dziennikach
lekcyjnych, sprawozdanie, plany
wychowawcze, sprawozdanie;
Organizacja imprez środowiskowych; Udział w organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego, przygotowywanie przedstawień (Jasełka salezjańskie), Wieczór Regionalny Cały staż
grudzień. Podziękowania, scenariusze;
Organizacja różnorodnych konkursów; Nadzór nad przebiegiem szkolnych etapów konkursów, organizacja Konkursu Ojczyzna Polszczyzna, konkursów recytatorskich, ortograficznych, pięknego czytania, konkursu mitologicznego Cały staż

Projekty konkursów, scenariusze;
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; Cały staż Adnotacje w dziennikach zajęć pozalekcyjnych;

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. -Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. październik 2012r.r.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych. -Korzystanie z encyklopedii multimedialnej,
-Przygotowanie sprawdzianów. Cały okres stażu. Wydruki.
Śledzenie aktualności na portalach internetowych. -Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych. Cały okres stażu. Wydruki.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. -Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych, programów Power Point, tablicy interaktywnej itp. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu jako pomocy dydaktycznych; Przygotowywanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem komputera i Internetu, przygotowywanie prezentacji, wyszukiwanie danych i wiadomości; Wg potrzeb Scenariusze, prezentacje;
Uczestniczenie w różnego rodzaju formach dokształcania z zakresu obsługi komputera; Zebrania metodyczne, warsztaty, kursy; Na bieżąco Materiały, zaświadczenia;
Wykorzystanie technologii informatycznej; Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, Wg potrzeb Materiały;
Wykorzystanie komputera w codziennej pracy nauczyciela i w życiu zawodowym; Opracowywanie materiałów i pomocy przy użyciu komputera, poznawanie programów komputerowych i ich wykorzystanie; Na bieżąco Materiały;
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. Przygotowywanie scenariuszy, przepisywanie, tworzenie stron do gazetki szkolnej W zależności od potrzeb Scenariusz, wpis w dzienniku lekcyjnym, gazetka szkolna

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych a w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
-Opiekun stażu nauczyciela stażysty 2012/2013 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. -zajęcia warsztatowe Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.
Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych. -Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych. Cały okres stażu. Notatki.
Udostępnianie opracowanych materiałów. -Dzielenie się przygotowanymi materiałami, sprawdzianami itp. Na bieżąco. Potwierdzenia nauczycieli, bibliotekarza.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
Współpraca z rodzicami uczniów.
-Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne, przygotowanie materiałów dla rodziców.
-Przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców – tematyka: praca z uczniem o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych; dysleksja, dysortografia, a dysgrafia. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym, scenariusze zajęć, lista obecności.
Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego
dla klasy V -Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu. 2012/2013 r. Program.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Organizacja Gminnego Konkursu Ojczyzna Polszczyzna -Organizacja i przeprowadzenie międzygminnego Konkursu Ojczyzna Polszczyzna, praca w komisji maj 2013,2014,2015 Protokoły, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. -Przygotowywanie uczniów do konkursów recytatorskich i przedmiotowych,
-Prowadzenie zajęć koła języka polskiego.
-Prowadzenie zajęć innowacji pedagogicznej Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dyplomy.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Kurs egzaminatora OKE, doskonalenie wg ofert Cały okres stażu. Dyplom.
Współpraca w zorganizowaniu uroczystości szkolnych. -Współorganizacja różnych uroczystości i imprez szkolnych. Cały okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Opracowanie i realizacja zajęć Wirtualna wędrówka po Europie w ramach unijnego programu Widzę Dotykam Rozumiem. - Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I – II Wirtualna wędrówka po Europie. Organizacja zajęć w ramach Astronomicznej soboty kreatywnej, opieka podczas wycieczki do Parku Dinozaurów w Zatorze. marzec - październik 2012 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA
Współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną. -Dostosowanie programu i wymagań do zaleceń Poradni, praca z uczniem mającym opinię/orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej.
-Diagnozowanie konieczności skierowania uczniów z trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym do Poradni; Cały okres stażu. Opinie z Poradni, pisma.
Współpraca z Biblioteką Publiczną w Miedźnej. -Organizacja wycieczki do Biblioteki przeprowadzenie lekcji bibliotecznej, spotkania autorskie organizowane w bibliotece, współorganizacja konkursów. Cały okres stażu. Potwierdzenie.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woli. -Uczestnictwo w konkursach Cały okres stażu. Potwierdzenie.
Współpraca z uczelniami wyższymi. -Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich. W miarę potrzeb. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. -Zdiagnozowanie wybranych problemów,
-Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
-Podsumowanie oraz wnioski,
-Wprowadzenie działań naprawczych. Cały okres stażu. Opis przypadków.

Studzienice, 01.09.2012r.
Opracowała: mgr Katarzyna Wadas

..................................
(podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.