X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28182
Przesłano:

Praca z klawiaturą komputera - scenariusz lekcji zajęć komputerowych

I. Klasa V
II. Temat: Praca z klawiaturą komputera.
III. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą
Uczniowie znają nazwy i działanie poszczególnych klawiszy klawiatury oraz prawidłowy układ rąk na klawiaturze, wiedzą, jak się wpisuje wielkie litery i polskie znaki.
IV. Cele ogólne:
- utrwalenie nazw i działania poszczególnych klawiszy klawiatury,
- wyjaśnienie założeń pozycji wyjściowej, w jakiej należy siedzieć podczas pracy przy komputerze,
- ćwiczenie umiejętności sprawnego pisania na klawiaturze.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- demonstruje i objaśnia pozycję wyjściową w jakiej należy siedzieć podczas pracy przy komputerze,
- zna budowę klawiatury,
- nazywa podstawowe klawisze,
- zna działanie poszczególnych klawiszy,
- umie wpisywać z klawiatury litery z użyciem lewej i prawej ręki,
- potrafi sprawnie posługiwać się klawiaturą komputerową,
- potrafi pisać na klawiaturze komputera korzystając ze specjalnego programu.
Cele wychowawcze
Uczeń:
- dba o sprzęt komputerowy i prawidłowo z niego korzysta,
- zwraca uwagę na zachowanie prawidłowej pozycji ciała przy pracy z komputerem,
- pomaga innym w razie trudności wynikających z obsługi komputera,
- dba o utrzymanie porządku na stanowisku pracy,
- szanuje pracę innych i własną,
- potrafi słuchać poleceń nauczyciela,
- potrafi dokonać samooceny,
- wdraża się do systematyczności w wykonywaniu zadań i ćwiczeń,
- potrafi wykazać się dokładnością i starannością podczas wykonywanej pracy,
- jest odpowiedzialny za powierzone zadania.
Cel sformułowany w języku ucznia:
Na dzisiejszej lekcji przypomnimy budowę klawiatury oraz poćwiczymy umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze.
V. Nacobezu
1. Potrafisz objaśnić pozycję wyjściową w jakiej należy siedzieć podczas pracy przy komputerze.
2. Zademonstrujesz prawidłowy układ rąk na klawiaturze.
3. Wyjaśnisz działanie klawiszy: Enter, Shift, CapsLock, Alt, Delete, Backspace, Home, End, PageUp, PageDown.
4. Potrafisz korzystać z program komputerowego.
VI. Kluczowe pytanie dla uczniów
Dlaczego umiejętność pisania na klawiaturze komputera ma istotne znaczenie w pracy przy komputerze?
VII. Metody wykorzystywane na lekcji: pogadanka, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, praca z multimedialnym programem edukacyjnym.
VIII. Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach dwuosobowych.
IX. Środki dydaktyczne:
• System dostępny w szkolnej pracowni komputerowej (system Windows).
• Program multimedialny — Tux Typing.
• Stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej.
• Karty pracy (budowa klawiatury).
• Rozsypanka (funkcje klawiszy).
• Podręcznik, zeszyt.


X. Przebieg lekcji
1. Czynności organizacyjne:
• sprawdzenie listy obecności;
• sprawdzenie pracy domowej.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji – podanie celów lekcji oraz nacobezu.
3. Podanie tematu lekcji: Praca z klawiaturą komputera.
4. Przypomnienie budowy klawiatury.
Uczniowie otrzymują schemat przedstawiający klawiaturę oraz rysunki klawiszy, których na tej klawiaturze brakuje. Dwuosobowe drużyny mają za zadanie „skompletować” klawiaturę. Po skończonej pracy uczniowie dokonują samooceny.
5. Gra dydaktyczna – rozsypanka.
Praca indywidualna – każdy uczeń otrzymuje rozsypankę, zadanie polega na połączeniu w pary nazwy klawisza oraz opisu jego działania.
Caps Lock
Shift
Alt (prawy)
Enter
Backspace
Home
End
Page Up
Page Down
Delete
umożliwia pisanie wielkimi literami
umożliwia napisanie wielkiej litery oraz górnych znaków umieszczonych na klawiszach
umożliwia pisanie polskich liter
zatwierdza polecenie, przenosi kursor do nowej linii
kasuje znak z lewej strony kursora
przesuwa kursor na początek wiersza lub ekranu
przesuwa kursor na koniec wiersza lub ekranu
przesuwa kursor w górę strony
przesuwa kursor w dół strony
kasuje znak z prawej strony kursora

6. Prezentacja pozycji wyjściowej.
Uczniowie wykonują opisane w podręczniku czynności niezbędne do zajęcia tzw. pozycji wyjściowej do pisania na klawiaturze komputerowej.
7. Praca z multimedialnym programem edukacyjnym TuxTyping - trening pisania na klawiaturze komputerowej.
8. Podsumowanie lekcji. Odpowiedź na pytanie kluczowe.
9. Zadanie pracy domowej.
W zeszycie należy opracować rebus, którego rozwiązaniem będzie nazwa jednego z klawiszy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.