X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28166
Przesłano:

Tadeusz Kościuszko - patriota i reformator. Konkurs Historyczny

Informacje dla ucznia:
1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod.
2. Test składa się z 16 zadań, na wykonanie których masz 60 minut.
3. Czytaj uważnie treść poleceń. Nie używaj korektora.
4. W zadaniach zamkniętych podane są trzy możliwe odpowiedzi: A,B,C Wybierz jedną z nich i zaznacz ją znakiem X.
5. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, błędne oznaczenie otocz kółkiem X i ponownie zaznacz inną odpowiedź znakiem X.
6. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie, w wyznaczonym miejscu. Pomyłki przekreśl.
POWODZENIA!
1. Tadeusz Kościuszko urodził się: (1p.)
A. 12.11.1746 B. 4.11.1746 C. 04. 02.1746

2. Został absolwentem: (1p.)
A. Collegium Nobilium B. Uniwersytetu Jagiellońskiego C. Szkoły Rycerskiej

3. Ludwika Sosnowska była dla T. Kościuszki: (1p.)
A. Kuzynką B. Niespełnioną miłością życia C. Żoną

4. Jako stypendysta królewski wyjechał kształcić się do: (1p.)
A. Francji B. Stanów Zjednoczonych C. Szwajcarii

5.Order Virtuti Militari T. Kościuszko otrzymał za: (1p.)
A. za zwycięską bitwę pod Racławicami B. za pracę przy obwarowaniu twierdzy West Point
C. za zasługi w bitwie pod Zieleńcami

6. Główną przyczyną wybuchu powstania kościuszkowskiego w 1794 r. było: (1p.)
A. dążenie stronnictwa patriotycznego do zrównania praw chłopów i mieszczan z prawami szlachty.
B. pragnienie zachowania państwa polskiego po II rozbiorze.
C. zawarcie przez Rzeczpospolitą sojuszu z Prusami przeciwko Rosji.

7. 24.03.1794 r. T. Kościuszko złożył przysięgę na wierność Rzeczypospolitej i ogłosił rozpoczęcie walki przeciwko Rosji. Miało to miejsce: (1p.)
A. na Zamku Królewskim w Warszawie B. na rynku krakowskim
C. w Racławicach, tuż przed bitwą z wojskami rosyjskimi

8. Nowym naczelnikiem powstania, po wzięciu Tadeusz Kościuszki do niewoli został: (1p.)
A. Jan Henryk Dąbrowski B. Bartosz Głowacki C. Tomasz Wawrzecki

9. Ostatnie lata swego życia spędził: (1p.)
A. w Krakowie B. Solurze C. Warszawie

10. Serce T. Kościuszki spoczęło: (1p.)
A. w Kaplicy Stanisławowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie B. w Katedrze na Wawelu
C. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie

11. Symboliczna mogiła – pomnik wzniesiony w latach 1820-1823 dla uczczenia T. Kościuszki
znajduje się: (1p.)
A. w Racławicach B. w Krakowie C. w Warszawie

12. Dzieło Wojciecha Kossaka i Jana Styki „Panorama Racławicka” znajduje się: (1p.)
A. we Wrocławiu B. w Racławicach C. w Krakowie

13. Wyjaśnij pojęcia: (3p.)
A. Insurekcja -

B. Uniwersał -

C. Kosynier -
14. Poniżej zamieszczono charakterystyki Polaków z okresu XVIII w. Wpisz w wykropkowane miejsca ich imiona i nazwiska. (3p.)
........................................- szewc, który w czasie powstania kościuszkowskiego dowodził ludem Warszawy w walce z wojskami rosyjskimi.

........................................- dowódca insurekcji na Litwie. Zginął 4.11.1794 r. w obronie prawobrzeżnej części Warszawy – Pragi.

........................................- chłop, bohater bitwy pod Racławicami.
15. Uporządkuj chronologiczne wydarzenia z okresu powstania kościuszkowskiego, dopisując obok wydarzenia cyfry od 1 do 6, począwszy od najwcześniejszego z nich.

klęska pod Szczekocinami.....
przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie....
wybuch powstania na Litwie......
uniwersał połaniecki.....
bitwa pod Racławicami.....
insurekcja w Warszawie......

16. Zaznacz zdania, które wymieniają postanowienia uniwersału połanieckiego. (2p.)
A. Znosił poddaństwo osobiste chłopów.
B. Znosił całkowicie pańszczyznę i dawał chłopom ziemię.
C. Chłopom służącym w wojsku zmniejszał wymiar pańszczyzny.
D. Potępiał chłopów, którzy nie przystąpili do powstania.


Klucz odpowiedzi

1. C
2. C
3. B
4. A
5. C
6. B
7. B
8. C
9. B
10. A
11. B
12. A
13. insurekcja - powstanie zbrojne
uniwersał - akt prawny wydany w czasie powstania , był ważnym źródłem prawa
kosynier - żołnierz piechoty chłopskiej uzbrojony w kosę
14. Jan Kiliński, Jakub Jasiński, Wojciech Bartosz lub Bartos
15.
klęska pod Szczekocinami 6
przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie 1
wybuch powstania na Litwie 4
uniwersał połaniecki 5
bitwa pod Racławicami 2
insurekcja w Warszawie 3

16. A i C

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.