X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28165
Przesłano:

Czy wszystko pamiętam? - podsumowanie wiadomości poznanych na lekcjach matematyki w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji
Data:
Klasa:
Przedmiot: matematyka
Czas: 90 minut
Prowadzący:
Temat: „Czy wszystko pamiętam?” – podsumowanie wiadomości poznanych na lekcjach matematyki w szkole podstawowej.

Wymagania ogólne:
I. Sprawność rachunkowa.
Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.
III. Modelowanie matematyczne.
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne.
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii.
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.
Wymagania szczegółowe:
Uczeń:
a. mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, w pamięci (2.3);
b. oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych (2.10);
c. opisuje część danej całości za pomocą ułamka (4.1);
d. zaokrągla ułamki dziesiętne (4.11);
e. dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci, pisemnie (5.2);
f. oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań (5.7);
g. stosuje twierdzenie o sumie kątów w trójkącie (9.3);
h. oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów (11.6);
i. interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% - jako połowę, 25% - jako jedną czwartą, 10% - jako jedną dziesiątą, 1% - jako jedną setną część danej wielkości liczbowej (12.1);
j. w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20% (12.2);
k. wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach (12.4);
l. zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona (12.7);
m. odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach (13.2);
n. czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe (14.1);
o. wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisane informacji i danych z treści zadania (14.2);
p. dostrzega zależności między podanymi informacjami (14.3);
q. dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania (14.4);
r. do rozwiązania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody (14.5);
s. weryfikuje wynik zadania tekstowego oceniając sensowność rozwiązania (14.6).

Formy pracy: indywidualna
Metody: poszukująca, wzbudzająca ciekawość, problemowa
Środki dydaktyczne: karty pracy

Przebieg lekcji.
1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podanie tematu lekcji.
4. Rozdanie kart pracy.
Uczniowie mają za zadanie rozwiązać przygotowane zadania. Przy każdym z zadań znajduje się punktacja, więc uczniowie sami wybierają, na jaka oceną pracują. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 40 minut, po tym czasie nauczyciel zbiera karty pracy. Na kolejnej lekcji nauczyciel podaje uczniom uzyskane oceny i analizuje błędy popełnione przez uczniów. Zadania, które wypadły najgorzej rozwiązywane są na tablicy ze szczególnym uwzględnieniem trudności, jakie napotkali uczniowie.
5. Podsumowanie lekcji.
KOD................... Ilość punktów..................... Ocena................................

Drogi uczniu przed Tobą do rozwiązania 10 zadań. Na rozwiązanie masz 40 minut i maksymalnie możesz uzyskać 32 punkty. Sam decydujesz, na jaką ocenę pracujesz. Przy zadaniach znajduje się punktacja za prawidłowe rozwiązanie całego zadania, natomiast na końcu karty pracy znajduje się tabela zawierająca informację ile punktów musisz otrzymać na poszczególne oceny.
POWODZENIA!
Zadanie 1. (0-5)
Skwer Poetów ma kształt prostokąta. Ile metrów kwadratowych zajmuje w rzeczywistości ten skwer, jeśli na planie w skali 1 : 6000 ma wymiary
8mm x 1,5cm.

Zadanie 2.(0-4)
Pani Zuzanna obszyła koronką cztery prostokątne serwetki o wymiarach
30cm x 20cm. Ile serwetek w kształcie kwadratu o boku długości 15 cm można by obszyć tą samą ilością koronki?

Zadanie 3.(0-1)
Samochód jedzie ze średnią prędkością 60 km/h. Samochód ten przejedzie A/B w czasie C/D.
A. 135 km B. 150 km
C. 1,5h D. 135 min

Zadanie 4.(0-2)
Na diagramie przedstawiono temperaturę zanotowaną w południe w kolejnych dniach pewnego tygodnia. Oblicz średnią arytmetyczną temperatury z całego tygodnia.

Zadanie 5.(0-5)
Akwarium o wymiarach podstawy 4,5 dm, 0,4 m i wysokości 60 cm napełniono wodą do wysokości. Ile litrów wody wlano do akwarium?

Zadanie 6.(0-3)
W konkursie matematycznym wzięło udział 6 osób z klasy Tomka, czyli 25% wszystkich uczniów tej klasy.
Oceń prawdziwość poniższych zdań.
20 osób z klasy Tomka nie wzięło udziału w konkursie matematycznym Prawda Fałsz
Klasa Tomka liczy 25 osób Prawda Fałsz
W konkursie matematycznym wziął udział, co czwarty uczeń klasy Tomka. Prawda Fałsz

Zadanie 7.(0-4)
Patryk kupił dwie książki po 27 zł, album o 13 zł droższy od książki i kilka zeszytów po 1,20 zł. Za wszystko zapłacił 100 zł. Oblicz, ile zeszytów kupił chłopiec.

Zadanie 8. (0-4)
Zapoznaj się z tabelą i uzupełnij zdania.
Kontynent Azja Afryka Europa Ameryka Północna Ameryka Południowa Australia
Liczba mieszkańców [mln] 3995 954 738 337 574 22

Amerykę Południową zamieszkuje ____________________ osób. W Azji mieszka ponad 4 razy więcej ludzi niż w _______________________. W Ameryce Północnej mieszka ___________________ludzi, niż w Ameryce Południowej.
(mniej, więcej)
Najmniej ludzi zamieszkuje ____________________________.


Zadanie 9. (0-2)
Ile kosztuje kilogram sera żółtego, jeśli za 75g tego sera zapłacono 2,28zł.

Zadanie 10. (0-2)
Z jaką średnią prędkością leciała jaskółka, jeśli 56 km pokonała w ciągu 1 3/4 h?

ilość punktów ocena
0-10 niedostateczny
10-16 dopuszczający
16-23 dostateczny
23-29 dobry
29-32 bardzo dobry

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.