X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27937
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty
Opracowany na podstawie Dz. U. Rzeczpospolitej Polskiej -Warszawa, dnia 26 marca 2013 r.
Poz. 393
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.2))

mgr Jadwiga Bobusia
nauczycielka zatrudniona w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Krośnie przy Miejskim Zespole Szkół nr 7 w Krośnie
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Przewidywany termin ukończenia stażu: 31. 05. 2015r.
Opiekun stażu: mgr Danuta Machoń
Posiadane kwalifikacje: studia wyższe magisterskie, kierunek: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrzprzedszkolnych
• samokształcenia.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
( § 6 ust. 2 pkt 1 )
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela wraz z zmianami z dnia 6 grudnia 2012 r.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli . Wrzesień 2014 Poznanie wymagań
dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Zgromadzenie dokumentacji poprzez zapiski własne lub kopie przepisów
2. Zapoznanie się z miesięcznym i rocznym planem zajęć w przedszkolu, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Współpraca z gronem pedagogicznym. Wrzesień 20014 -
Maj 2015 Własne zapiski lub kserokopie dokumentów
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, omówienie planu rozwoju. Wrzesień 2014- na bieżąco przez okres stażu Omówienie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2015 Plan Rozwoju Zawodowego.
5. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji nauczyciela stażysty Złożenie wymaganych dokumentów u dyrektora szkoły Wrzesień 2014 Dokumenty składane przy rozpoczęciu stażu.
6. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola: Statut Przedszkola, Planu Rozwoju Koncepcji Pracy Przedszkola, Programu Wychowawczego. Wrzesień, Październik 2014 Notatki własne lub kserokopie.
7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej Wrzesień 2014 - Maj 2015 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2014 - Maj 2015 Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowywanie scenariuszy zajęć i imprez organizowanych z grupą, gromadzenie materiałów pomocniczych, wykorzystanie portali i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne, gromadzenie zaświadczeń i potwierdzeń. Wrzesień 2014 - Maj 2015 Teczka stażysty.
10. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2014 Sprawozdanie z realizacji stażu.
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2014 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły
( § 6 ust. 2 pkt 2 )
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki.
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza aktualnej podstawy programowej. Wrzesień 2014 Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w radach pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ukończenie kursów. Wrzesień 2014 - Maj 2015 Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
Bibliografia.
3. Zapoznanie się z formami przeprowadzania imprez wewnątrzszkolnych. Uczestniczenie i współorganizacja imprez przedszkolnych.
Organizacja konkursu tanecznego. Wrzesień 2014 - Maj 2015 Sprawozdania, zdjęcia.
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie portali i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne. Wrzesień 2014 - Maj 2015 Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
5. Organizacja warsztatu pracy. Opracowywanie scenariuszy zajęć i imprez organizowanych z grupą, gromadzenie materiałów pomocniczych, wykorzystanie portali i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne, systematyczna prezentacja prac uczniów, wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi także przy wykorzystaniu programów komputerowych. Prowadzenie kółka zainteresowań. Wrzesień 2014-Maj 2015 Scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych, karty pracy, adresy przydatnych stron internetowych.
Dokumentacja przedszkolna.
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
( § 6 ust. 2 pkt 3 )
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki.
1. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z biblioteką szkolna, współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas. Wrzesień 2014 -
maj 2015 Potwierdzenie.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Wrzesień 2014 -Maj 2015 Bibliografia.
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela. Opieka nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych, zabaw szkolnych itp. Wrzesień 2014-Maj 2015 Potwierdzenie od Dyrektora i nauczycieli.
4. Współpraca z rodzicami. Organizacja spotkań z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu lepszą współpracę.
Organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach dla rodziców. Współpraca z rodzicami przy organizowaniu wycieczek i imprez. Wrzesień 2014 -Maj 2015 Notatki z zebrań, lista obecności, grafik zebrań.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
( § 6 ust. 2 pkt 4 )
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Październik 2014 Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. 1 raz w miesiącu.
Wrzesień 2014 - Maj 2015 Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. 1 raz w miesiącu. Wrzesień 2014 - Maj 2015 Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2014 - Maj 2015 Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2015 Teczka stażysty.

Krosno dn. 9.09.2014 r. Opracowała: mgr Jadwiga Bobusia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.