X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27971

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony) z późniejszymi zmianami

Imię i nazwisko: mgr Joanna Bober
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01. 09. 2012 – 31. 05. 2015)

ZADANIA ORGANIZACYJNE

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

FORMY REALIZACJI
•Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego.
•Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
•Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego.
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.

TERMIN
VIII / IX 2012r.
Cały okres stażu.
IX 2012r.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, wniosku o wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
Plan rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

FORMY REALIZACJI
•Gromadzenie materiałów i dokumentów.

TERMIN: Cały okres stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
•Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

TERMIN: V 2015r.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. Pogłębianie swojej wiedzy, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
•Aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym, zgodnie z potrzebami własnymi i szkoły.
•Podjęcie studiów podyplomowych: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna.
•Studiowanie literatury pedagogicznej.
•Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Dokumenty potwierdzające udział w kształceniu, zaświadczenia.

2. Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

•Podejmowanie działań na rzecz uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.
•Rozwijanie zainteresowań uczniów.
•Przygotowywanie uczniów do konkursów.
•Stosowanie metod aktywizujących.
•Dostosowanie form, metod i tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.
•Opracowanie i realizacja indywidualnych planów dla uczniów o specyficznych potrzebach.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Wnioski z osiągniętych efektów. Kserokopie dyplomów zdobywanych przez uczniów. Opracowane dokumenty.

3. Współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych, uroczystości wynikających z kalendarza imprez szkolnych.
•Opracowywanie i organizowanie konkursów.
•Przygotowywanie scenariuszy uroczystości, dekoracji.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Dyplomy, protokoły z konkursów. Podziękowania od organizatorów. Scenariusze imprez, zdjęcia.

4. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i osiągnięć uczniów.
•Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
•Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi, kart pracy, dzienników; rozmowy z rodzicami.
•Analiza orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnię P-P.
•Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych (arkusze obserwacji, ankiety, testy sprawdzające wiedzę).

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Zebrana dokumentacja, wnioski.

5. Współpraca z rodzicami.
•Pogadanki, konsultacje z rodzicami.
•Angażowanie rodziców w organizację różnych uroczystości stwarzając warunki do współpartnerstwa.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Scenariusze spotkań, zdjęcia.

6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
•Modyfikowanie i rozbudowywanie własnego warsztatu pracy. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych.
•Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, rebusy, karty pracy itp.
•Opieka nad salą lekcyjną, przygotowywanie gazetek ściennych, dekoracji okolicznościowych.
•Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania.
•Współpraca z gronem pedagogicznym.

TERMIN: Cały okres stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Dokumentacja potwierdzająca działania, scenariusze, zdjęcia.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
•Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera.

TERMIN: Cały okres stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Scenariusze, karty pracy, plany pracy, sprawozdania, dyplomy.

2. Wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem.
•Godziny wychowawcze nt. cyberprzemocy, zasad korzystania z komputera i Internetu.

TERMIN: Rok szkolny 2012/2013.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Scenariusze zajęć.

3. Przygotowanie prezentacji multimedialnych.
•Wykorzystanie prezentacji multimedialnych podczas godzin wychowawczych, np. „Umiemy powiedzieć NIE”.
•Przygotowanie prezentacji „Wspomnienia VIb”.

TERMIN: Rok szkolny 2012/2013.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Scenariusze zajęć, prezentacje.

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i wymiany informacji. •Poszerzanie bazy linków do stron internetowych poruszających zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
•Dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami (fora internetowe, portale edukacyjne).

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Baza: adresy stron.

5. Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych.
•Wykorzystywanie na zajęciach programów multimedialnych, m.in.: „Mały Matematyk”, „Bolek i Lolek na tropie zaginionej księgi ortografii”, „Smokule – Język angielski”.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Wykaz programów.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych.
•Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:Scenariusze lekcji.

2. Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.
•Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

TERMIN: W okresie stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:Zaświadczenie.

3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących oraz doświadczeniem z innymi
nauczycielami.
•Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
•Uczestnictwo w pracach zespołu do spraw integracji.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Poświadczenie nauczycieli współpracujących.

4. Udostępnianie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom.
•Udostępnianie pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, scenariuszy zajęć.

TERMIN: Cały okres stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:Zgromadzone materiały.

5. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych.
•Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, nauczycielami świetlicy, nauczycielami wspomagającymi, wychowawcami klas.

TERMIN: Cały okres stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:Poświadczenie nauczycieli współpracujących.

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie profilaktycznego programu przeciwdziałania agresji.
•Przeprowadzanie cyklicznych zajęć z klasą.

TERMIN: Rok szkolny 2012/13.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:Program, scenariusze zajęć.

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
•Opracowanie tematyki i regulaminu, powiadomienie środowiska (zakres konkursu), zorganizowanie miejsca na konkurs, pozyskanie nagród, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, podsumowanie.

TERMIN: Cały okres stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Scenariusze, zdjęcia, sprawozdania.

2. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.
•Organizowanie wycieczek szkolnych.
•Organizowanie wyjść do kina.
•Organizowanie lub współorganizowanie imprez szkolnych.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Karty wycieczek, wpisy w dzienniku, potwierdzenia, zdjęcia.

3. Wdrożenie i realizowanie podczas zajęć elementów kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona w oparciu o kurs „Szybkiego czytania i technik uczenia się”.
•Usprawnianie techniki czytania i uczenia się poprzez doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi, stosowanie wybranych ćwiczeń.

TERMIN: W trakcie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Karty pracy.


§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
•Analizowanie orzeczeń i opinii uczniów wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
•Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
•Obserwowanie uczniów.
•Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.

TERMIN: W miarę potrzeb

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Dokumentacja wychowawcy, IPET.

2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
•Konsultacje wychowawcze.
•Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
•Rozwiązywanie bieżących problemów.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Poświadczenie.

3. Udział i organizacja akcji społecznych i charytatywnych.
•Udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz chorego chłopca
•Organizowanie akcji zarobkowych na rzecz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bądź innych osób potrzebujących

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Sprawozdanie z akcji, zdjęcia.

4. Współpraca z Domem Dziecka.
•Współorganizowanie akcji wspierających finansowo działalność Domu Dziecka.

TERMIN: W okresie stażu.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Podziękowanie dyrekcji placówki.

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznanie i próba rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
•Zdiagnozowanie dwóch przypadków uczniów wykazujących problemy edukacyjne lub wychowawcze.
•Ustalenie metod pracy z uczniami i sposobu oddziaływań wychowawczych.
•Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

TERMIN: W okresie stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA: Opis i analiza dwóch przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.