X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27727

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Paulina BIERNAT

Nauczyciel – psycholog
Samorządowe Przedszkole Integracyjne Nr 16 im. Jana Brzechwy
w Białej Podlaskiej ul. Wesoła 21-23
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 1.09. 2014r. do 31.05.2015r)

Opiekun stażu: mgr Agnieszka Charytoniuk

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
-Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
-Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
-Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
-Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uwagi kierowane przez Dyrektora, opiekuna stażu oraz nauczycieli i pedagogów wspierających.
-Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego
(wewnątrz placówki, poza placówką i samokształcenie).
-Wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci niepełnosprawnych.
-Pogłębienie współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i nauczycielami przedszkola.


1. Zadania związane z realizacją stażu.
Zgodnie z: §6 ust. 2 pkt 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

Zadania do realizacji

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
2. Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN.
3. Gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie.
4. Opracowanie i napisanie „Planu rozwoju zawodowego”.

termin realizacji: wrzesień

5. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
6. Bezpośrednia rozmowa nt. systemu awansu zawodowego.
7. Określenie formy współpracy.

Termin realizacji: wrzesień

8. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z Planu rozwoju zawodowego
9. Gromadzenie dokumentów, scenariuszy zajęć psychoedukacyjnych, zaświadczeń i świadectw.
10. Pisemna analiza przebiegu stażu, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
11. Sprawozdanie podsumowujące realizację planu rozwoju zawodowego.

termin realizacji: na bieżąco/czerwiec 2015


12. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
13. Poznanie i analiza dokumentów obowiązujących w przedszkolu:
- Statut Przedszkola
- Regulaminy
- Program rozwoju przedszkola
14. Poznanie obowiązujących procedur regulujących funkcjonowanie przedszkola
15. Prowadzenie dziennika psychologa
16. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych

termin realizacji: cały okres stażu

17.Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
18. Szczegółowe poznanie przepisów BHP, zasad z zakresu ochrony p.poż
19. Zapoznanie się z regulaminem przedszkola pod względem bezpieczeństwa
20. Uczestniczenie w szkoleniach BHP

termin realizacji: wrzesień

21. Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji psychologa
22. Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracy psychologa
23. Wpisy do dziennika psychologa
24. Prowadzenie zajęć indywidualnych w zakresie terapii psychologicznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
25. Prowadzenie zajęć psychologicznych z dziećmi niepełnosprawnymi
26. Zapoznanie się z IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) opracowany przez nauczycieli
i pedagogów specjalnych

termin realizacji: na bieżąco

2. Zadania w zakresie osobistej sfery rozwoju osobistego
Zgodnie z: §6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

Zadania do realizacji:

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie z prowadzącym wniosków wyciągniętych podczas obserwacji w zakresie całościowego funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi
3. Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lekturach czasopism i książek pedagogiczno-psychologicznych
4. Prowadzenie indywidualnych zajęć psychologicznych z dziećmi niepełnosprawnymi w pokoiku psychologa
5. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi w Sali Doświadczania Świata

termin realizacji: wg. harmonogramu/na bieżąco


6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
7. Przygotowanie gier psychoedukacyjnych oraz materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera oraz Internetu
8. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
9. Czytanie specjalistycznych stron i portali internetowych oraz wydawnictw elektronicznych

termin realizacji: na bieżąco

10. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego
11. Gromadzenie dokumentów takich jak:
- zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów i szkoleń
- scenariusze zajęć psychoedukacyjnych
- teczki z pracami i obserwacjami dzieci niepełnosprawnych

termin realizacji: cały okres stażu

12. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego
13. Uczestniczenie w wybranych formach doskonalenia zawodowego
14. Udział w szkoleniach i konferencjach
15. Udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR w Białej Podlaskiej i innych placówek

termin realizacji: cały okres stażu

16. Dzielenie się wiedzą z innymi psychologami oraz pedagogami wspierającymi
17. Konsultacje z psychologiem pracującym w PPP (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) oraz z pedagogami specjalnymi pracującymi w przedszkolu
18. Porady w zakresie metodyki prowadzenia zajęć specjalistycznych
19.Porady w zakresie zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych

termin realizacji: w miarę potrzeb


3. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zgodnie z: §6 ust. 2 pkt 3

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zadania do realizacji:

1. Poznanie celów i zasad wychowawczych przedszkola oraz zadań wychowawczych psychologa przedszkolnego
2. Analiza programu wychowawczego pod kątem zadań psychologa przedszkolnego:
- rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka
- prowadzenie obserwacji dzieci
- prowadzenie działań diagnostycznych
dotyczących możliwości psychofizycznych
dzieci (profil psychoedukacyjny PEP-R)
- wspieranie mocnych stron dziecka
- współpraca z nauczycielami i pedagogami
specjalnymi w celu minimalizowania skutków
zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci
- współpraca z rodzicami

termin realizacji: cały okres stażu

3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
4. Spotkania i współpraca z rodzicami
5. Analiza dokumentacji zdrowotnej dzieci niepełnosprawnej
6. Obserwacja dziecka
7. Konsultacje z nauczycielami i pedagogami specjalnymi

termin realizacji: cały okres stażu

8. Pogłębienie wiedzy i umiejętności współpracy ze środowiskiem wychowanków
9. Bieżąca lektura psychologiczno-pedagogiczna
10. Udział w szkoleniach wg. potrzeb

termin realizacji: cały okres stażu

11. Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
12. Kontakt z PPP (Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna)
13. Kontakt z logopedą, rehabilitantem i pedagogami specjalnymi

termin realizacji: w miarę potrzeb

14. Poznanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań
i możliwości dzieci w poszczególnych sferach rozwoju
15. Obserwacja i analiza możliwości dziecka niepełnosprawnego
16. Indywidualizacja form i metod pracy
17. Współpraca z rodzicami

termin realizacji: cały okres stażu

18. Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych
19. Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka niepełnosprawnego
20. Korzystanie z pomocy i materiałów psychoedukacyjnych znajdujących się w pokoiku psychologa
20. Wykorzystanie różnych metod i form pracy z dzieckiem (m.in. metoda Weroniki Sherborne, metoda Knilla, bajkoterapia)
21. Korzystanie z komputera w celu uatrakcyjnienia zajęć psychologicznych (wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci)
22. Korzystanie z Sali Doświadczania Świata

termin realizacji: cały okres stażu

Podpis stażysty

........................................

Podpis Dyrektora

........................................

Biała Podlaska, dnia 16 września 2014r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.