X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27730
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i Nazwisko mgr Bogumiła Cichecka
Kwalifikacje - licencjat w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i logopedią

- magister w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej
Placówka oświatowa Przedszkole nr 12 w Rybniku
ul. Zebrzydowicka 182
Okres stażu 2 lata 9 miesięcy / 01.09.2012 – 31.05.2015 /
Imię i Nazwisko opiekuna stażu mgr Monika Hałacz
Dyrektor placówki oświatowej mgr Felicja Henek

CEL GŁÓWNY: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
L.p. Zadania Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola. (§ 7. ust1. pkt1.)
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Potwierdzenie obecności
2. Współpraca z Radą Rodziców:
- Współorganizowanie imprez środowiskowych, tj. festyny,
- Utrzymywanie stałego kontaktu oraz współpraca z rodzicami uczniów. W okresie trwania stażu Potwierdzenie
współpracy.
3. Zgłoszenie przedszkola do programu
„Czytające przedszkola” w ramach akcji Cała polska czyta dzieciom
- koordynowanie wdrażania programu jako lider
- zamieszczenie informacji o przystąpieniu do programu na stronie WWW przedszkola W okresie trwania stażu Potwierdzenie
4. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Spotkanie opłatkowe z rodzicami
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Balik
-Festyn Rodzinny
- Dzień Dziecka Według harmonogramu uroczystości przedszkolnych Sprawozdania z realizacji uroczystości
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 7 ust.1 pkt.2).
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne oraz kursy W okresie trwania stażu Zaświadczenia
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych. W okresie trwania stażu Zaświadczenia
3. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. W okresie trwania stażu Biblioteczka
Notatki własne
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola. ( § 7. ust 1. pkt 3. )
1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczy cieli,
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty. W okresie stażu
Własne notatki
2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego W okresie stażu
Własne notatki

3. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat W okresie stażu Własne notatki
4. Zapoznanie się z publikacjami inter-pretującymi zasady ubiegania się o stop-nie awansu zawodowego ( publikacje w prasie oświatowej, Internet). W okresie stażu Własne notatki
4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania
i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1. )
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wnioski o rozpoczęcie stażu.
- Rozmowa z opiekunem stażu, sprawy organizacyjne, zawarcie słownego kontraktu
- Przygotowanie planu rozwoju za-wodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opieku-nem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli -wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opie-kuna stażu lub dyrektora - konsultacja , opra¬cowanie konspektów zajęć
- Określenie mocnych i słabych stron wła¬snej działalności. Systematycznie
Wrzesień 2012 rok
Wrzesień 2012 rok

Wrzesień 2012 rok

Wrzesień 2012 rok

Raz w miesiącu

W okresie trwania stażu

Systematycznie
Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

2. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
W okresie stażu Prowadzona dokumentacji
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Opracowanie pomocy dydaktycz¬nych .
- Organizowanie konkursów plastycznych
Systematycznie
W okresie stażu
Wykonane pomoce dydak¬tyczne
4. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju za-wodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć. Systematycznie Publikacje w Internecie
5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7. ust 2. pkt 2. )
1. Współorganizacja uroczystości okolicz¬nościowych, festynów oraz imprez spor¬towych W okresie stażu Potwierdzenia współ pracy
2.. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy. W okresie stażu
Karty wycieczek
3.Zdobywanie wiedzy o rozwoju wychowanków, współpraca z ich rodzicami / gromadzenie dokumentacji świadczącej o rozwoju dziecka, ewentualnych problemach środowiska w jakim dziecko przebywa.
Troska o dobry kontakt z wychowankami i rodzicami. W okresie stażu Notatki
Arkusze obserwacji
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, oraz innymi osobami i instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola – rozwiązywanie problemów wychowawczych Systematycznie Potwierdzenia współpracy,
Notatki własne
6. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii kom¬puterowej
i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 3. )
1. Wykonywanie pomocy dydaktycznych. za pomocą komputera. Systematycznie Przygotowane materiały
2. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera Systematycznie Konspekty

3. Opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na róże przedszkolne uroczystości W okresie stażu

4. komputerowe redagowanie gazetki przedszkolnej W okresie stażu Gazetka przedszkolna
5. Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd placówki poprzez wykonanie dekoracji związanych z porą roku, gazetek tematycznych w sali zajęć W okresie stażu Zdjęcia dekoracji, gazetek przedszkolnych
6. pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego, orz z zakresu prawa oświatowego W okresie stażu Teczka zawierająca pozyskane informacje
7. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7. ust 2. pkt 4. )
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach dosko¬nalenia zawodowego. Systematycznie
Własne notatki

2. Pedagogizacja rodziców Systematycznie
Notatki własne
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). W okresie stażu Własne notatki
8. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność po sługiwania się tymi prze pisami. (§ 7. ust 2. pkt 5. )
1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. W okresie stażu
Własne notatki

2. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat W okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora
3. Stosowanie się do zapisów regulaminów obowiązujących w szkole (regulamin pracy, instrukcja BHP, procedura organizowania wycieczek). W okresie stażu Umiejętność korzystania z prawa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.