X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27720
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Plan rozwoju zawodowego realizować będę w celu:
- podwyższenia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej
- uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2012
Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2015

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienia jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e
ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów pracy w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r.)
• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN.
• Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
• Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym. Znajomość przepisów prawa oświatowego. Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęciu stażu oraz projekt planu rozwoju zawodowego.
Sierpień 2012

Poszarzenie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, konferencjach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
• Samodzielne studiowanie fachowej literatury
i czasopism dla nauczycieli.
• Śledzenie nowości i udział w szkoleniu e-learning na portalach internetowych dla nauczycieli Dokumentacja posiedzeń Rad Pedagogicznych.

Organizowanie konkursów szkolnych.
• Rozpoznanie potrzeb szkoły w zakresie działań dydaktyczno
– wychowawczych.
• Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów informatycznych
i matematycznych.
• Organizowanie konkursów informatycznych (prezentacja multimedialna) związanych
z uroczystościami szkolnymi
• Praca z uczniem zdolnym, rozwijanie zainteresowań dzieci.
Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach.
• Międzynarodowe, gminne, wojewódzkie
i wewnątrzszkolne konkursy matematyczne
i informatyczne.

Promocja szkoły
w środowisku.
• Współorganizowanie festynów w dni patrona szkoły m.in. przygotowanie zaproszeń, ulotek itp.

Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. • Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej lub działania na rzecz takiego zespołu (elektroniczne opracowanie raportów)
• Uwzględnienie wniosków
i rekomendacji z raportów ewaluacyjnych do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
w zakresie technologii informacyjnej.
• Ukończenie kursów komputerowych doskonalących moje umiejętności obsługi komputera.

Stosowanie TI w pracy zawodowej i życiu codziennym.
• Przygotowanie przy pomocy programów komputerowych materiałów do lekcji, konkursów, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, scenariuszy, dyplomów i innej dokumentacji.
• Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych i innych programów multimedialnych na lekcjach.
• Korzystanie z programów komputerowych (np. Excel, Word, Power Point itp.)
w pracy z uczniami.
• Prowadzenie strony internetowej szkoły, aktualizowanie strony BIP szkoły oraz praca
z elektronicznym dziennikiem lekcyjnym Librus.
• Prowadzenie własnej strony internetowej celem dzielenia się wiedzą matematyczną, informatyczną oraz pedagogiczną
z nauczycielami i uczniami z poza własnej szkoły.

Publikacje prac
i scenariuszy lekcji
w Internecie
• Opracowanie prac, scenariuszy.
• Zamieszczenie ich na edukacyjnych stronach internetowych.
• Zamieszczanie prac na własnej stronie internetowej.

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Prowadzenie szkolenia
z zakresu podstawowej obsługi komputera dla nauczycieli naszej szkoły.
• Dzielenie się doświadczeniem, wiedzą
i własnymi materiałami dydaktycznymi z innymi nauczycielami.
Aktywna praca w zespołach samokształceniowych nauczycieli przedmiotów: mat-chem-fiz oraz informatyczno-plastycznym.
• Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli mat-fiz-chem. oraz informatyczno-artystycznego.
• Udział w pracach zespołu mat-fiz-chem oraz informatyczno-artystycznego.
• Planowanie zadań, wzajemna wymiana doświadczeń, tworzenie regulaminów wewnątrzszkolnych konkursów matematycznych
i informatycznych.

§ 8 ust.2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie programu kółka informatycznego.
• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu, merytoryczne opracowanie jego treści, realizacja kolejnych etapów, ewaluacja.
• Prowadzenie zajęć koła informatycznego w oparciu o opracowany program.
Opracowanie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami „na odległość”.
• Publikacja różnych materiałów, np. zadań, testów i ćwiczeń dla uczniów w formie elektronicznej na stronie internetowej własnej
i szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzanie zakresu działania szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Udział uczniów w konkursach matematycznych i informatycznych
• Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych (w czasie pozalekcyjnym).
Przeprowadzenie konkursu informatycznego dla klas 4-6 SP lub dla uczniów klas gimnazjalnych
• Przygotowanie zadań konkursowych dla poszczególnych klas
• Dyplomy i nagrody dla najlepszych uczniów.
Działania na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji rodzinnej
i materialnej.
• Prowadzenie społecznie dodatkowych zajęć w celu wyrównywania zaległości edukacyjnych u dzieci mających problemy
w nauce.
Uzupełnianie i wzbogacanie pracowni komputerowej
• Samodzielne (lub z pomocą uczniów) wykonanie pomocy dydaktycznych, tablic demonstracyjnych itp.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 f

Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Doposażenie pracowni informatycznej
• Zakup pomocy matematycznych i informatycznych.
Opracowanie innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
• Przygotowanie własnych testów multimedialnych sprawdzających wiedzę informatyczną uczniów za pomocą programu Power Point.
§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
Rozpoznawanie, analiza i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
• Diagnozowanie problemów uczniów (zgodnie z rzeczywistą sytuacją). Ustalenie metod pracy nad rozwiązywaniem problemów z uczniem.
Rozpoznawanie, analiza i rozwiązywanie problemów edukacyjnych.
Praca z uczniem zdolnym i wspieranie jego rozwoju.
• Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.