X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27687

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Sabina Wawro
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015
Nauczany przedmiot: język angielski
Opiekun stażu: mgr Iwona Orzechowska-Wiater
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

RODZAJ DZIAŁAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MENiS Z DNIA 01.12 2004 R. / Formy realizacji / Termin / Dowody Realizacji
§ 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego./
1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. / Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej / Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

2.Współorganizowanie uroczystości szkolnych, apeli, np.:
•Jasełka
•Dzień Matki i Ojca itp./ Na bieżąco, wg harmonogramu /Wpisy na stronie internetowej szkoły oraz dokumentacja własna

3.Opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych./ Na bieżąco / Wpisy do kroniki szkolnej oraz dokumentacja własna, scenariusze

4.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, praca w
zespołach przedmiotowych./ Na bieżąco /Potwierdzenia, ewaluacja wycieczki przez uczniów

§ 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie, lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego /
1.Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego; udział w warsztatach metodycznych, kursach, konferencjach i szkoleniach. /Na bieżąco /Potwierdzenia, zaświadczenia i dyplomy

2.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu – obecność na radach szkoleniowych./ Na bieżąco / Potwierdzenia obecności

3.Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez wybór podręczników, zeszytów ćwiczeń, czasopism, słowników; budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, dodatkowych materiałów dydaktycznych, pomocy multimedialnych, linków do stron z metodyką nauczania języka angielskiego, itp./ Na bieżąco / Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki i zeszyty ćwiczeń, zestawy testów dostosowane do odpowiednich grup, wybrane czasopisma i słowniki, plany wynikowe, własna biblioteczka,
spis bazy materiałów

§ 7.1.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1. Analiza dokumentacji dotyczącej aktów prawnych:
•Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
•Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
•Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
•Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r.w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
•Ustawa o systemie oświaty. / Na bieżąco / Potwierdzenia, notatki, spis aktów prawnych

§ 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach /

1. Współpraca z opiekunem stażu.
a)Określenie zasad współpracy z opiekunem stażu./ Wrzesień 2012 / Kontrakt
b)Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. / Wrzesień 2012 /Plan rozwoju zawodowego
c)Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. /
d)Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. /Raz w miesiącu / Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej
e)Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza. / Raz w miesiącu / Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej
f)Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności; autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski; analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych./Koniec roku szkolnego /Wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
•Analiza i wybór programów nauczania / wrzesień 2012 / dokumentacja szkolna
•Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego./ wrzesień 2012 / dokumentacja szkolna
•Stosowanie aktywnych metod nauczania (projekty)./ na bieżąco / ekspozycje w klasie
•Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, wystrój sali lekcyjnej.
•Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania./ na bieżąco / konspekty

•Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturalną, medialną, regionalną, prozdrowotną, ekologiczną, proeuropejską, itp./ na bieżąco / zapis w dziennikach

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne na bieżąco / zapis w dziennikach

§ 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Współpraca z Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów uczniów. /Na bieżąco / pogadanki

2.Organizacja konkursów:

•Wewnątrzszkolne konkursy językowe dla klas 1-3 oraz 4-6. /Na bieżąco / regulaminy i sprawozdania z konkursów


3.Opieka nad szkolną gazetką języka angielskiego./Na bieżąco / Ekspozycje na gazetce


4.Przygotowanie uczniów do konkursów językowych./Na bieżąco


5.Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – praca z uczniem mającym braki programowe. /wg harmonogramu /Plan pracy kółka języka angielskiego

6.Bieżący kontakt z Pedagogiem szkolnym./Na bieżąco / notatki


7.Planowanie i organizacja, udział w wydarzeniach z życia szkoły. /wg harmonogramu /Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach

§ 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacji /

1.Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych./Na bieżąco / notatki


2.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów; wykorzystanie zasobów internetowych do opracowania własnych zajęć./Na bieżąco / dokumentacja własna

3.Gromadzenie materiałów opracowanych na komputerze./Na bieżąco / dokumentacja własna

4.Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu./na bieżąco/ Konspekty, arkusze hospitacyjne

5.Wykorzystanie komputera na zajęciach; /na bieżąco/ Konspekty, arkusze hospitacyjne

6.Publikacja własnych prac w Internecie /na bieżąco/ Linki do stron

§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań /

1.Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły./Październik 2012 / Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego

2.Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych. /Na bieżąco / Pogadanki

3.Współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty. /Na bieżąco / Notatki

4.Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe). /Na bieżąco / spis lektur

5.Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców poprzez prowadzenie lekcji obejmujących zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych; rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych./Na bieżąco /Konspekty lekcji, zapisy w dziennikach

6.Praca z uczniem zdolnym oraz słabym; prowadzenie na zajęciach edukacyjnych indywidualizacji nauczania, zajęcia kółka z języka angielskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów mających braki. /Na bieżąco / Konspekty lekcji, plan pracy kółka

§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły /

1.Analiza przepisów prawa oświatowego./Na bieżąco

2.Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania. / Wrzesień 2012

3.Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych./Na bieżąco / Potwierdzenia

4.Tworzenie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania./Na bieżąco / Dokumentacja szkolna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.