X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27676

Projekt planu rozwoju zawodowego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2014/2015

1. Imię i nazwisko: Martyna Modzelewska
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
3. Okres trwania stażu: 9 miesięcy
4. Nauczany przedmiot: język angielski
5. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego
05-190 Nasielsk ul. Tadeusza Kościuszki 21
6. Opiekun stażu: mgr Iwona Podgrudna


CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

PLAN DZIAŁANIA

I Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(wraz z rozpoczęciem stażu)

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz opracowanie drogi rozwoju zawodowego
2.1. Rozmowa wstępna 
2.2. Określenie zasad współpracy
2.3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
(Wrzesień 2014 oraz na bieżąco)

3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych oraz prowadzonych
3.1. Opracowanie zakresu oraz
tematów zajęć
(Wrzesień 2014)

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika. 
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak: 
 - Statut Szkoły 
 - Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 - Prawa i obowiązki ucznia 
 - Regulamin dyżurów, wycieczek
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw
(Wrzesień 2014 oraz na bieżąco)


5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
5.1. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych.
(Wrzesień 2014)

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
6.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..
(Na bieżąco)

Dokumentacja stażysty
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
7.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
(Maj 2015)

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
8.1. Sporządzenie wniosku
8.2. Przygotowanie dokumentacji.
(Maj 2015)

II Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

9. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
9.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.

9.2. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych
(Cały rok szkolny)

10. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy
10.1 Autorefleksja
10.2 Dokumentacja efektów własnej pracy
(Cały rok szkolny)

11. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
11.1. Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacje, analiza, ewaluacja
(Cały rok szkolny)

12. Realizacja korelacji międzyprzedmiotowej we współpracy z innymi nauczycielami
12.1. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną, itp.
(Na bieżąco)

13. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
13.1. Studiowanie literatury metodycznej. 
13.2. Hospitacje
13.3. Konsultacje
(Cały rok szkolny)

14. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej
14.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
14.2. Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych.
14.3. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
14.4. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
14.5. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
(Na bieżąco)

15. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych
15.1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z uczniami
(Cały rok szkolny)

III Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

16. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
16.1. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
16.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych
(Na bieżąco)

17. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
17.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
(Na bieżąco)

18. Przestrzeganie i propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze itp.
18.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
(Na bieżąco)

19. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
19.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami.
(Na bieżąco)

20. Współpraca z rodzicami uczniów
20.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
(Na bieżąco)

IV Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

21. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
21.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. 
21.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu. 
21.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
21.4. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji
(Według harmonogramu)

22. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
22.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych. 
22.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
(Według harmonogramu, Na bieżąco)

23. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
23.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
(Na bieżąco)

24. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
24.1. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole. 
24.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
(Na bieżąco)

25. Analiza i samoocena swoich działań.
25.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
(Na bieżąco)

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


............................... .................................... ........................................
(podpis opiekuna stażu; podpis stażysty; podpis i pieczęć dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.