X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27688
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (realizowany od 01. 09. 2012 r. do 31. 05. 2015 r. )
mgr Dominika Traczyk - nauczyciel kształcenia zintegrowanego
§ 8, ust.2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania:
-Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego (VIII – IX 2012 r.):
•Uaktualnienie przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu nauczyciela,
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego
-Odbycie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego (IX 2012-V 2015 r.):
•Wdrożenie do realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dokumentowanie realizacji jego przebiegu,
•Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań wytyczonych planem rozwoju zawodowego
- Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej (okres stażu):
•Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły,
•Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, •Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomiaru dydaktycznego: testy kompetencji dla uczniów po klasie III, wstępna diagnoza uczniów klasy I i test dojrzałości szkolnej uczniów po klasie I,
•Opracowanie i wykorzystanie w praktyce narzędzi diagnozowania i bieżącej kontroli osiągnięć uczniów: karty pracy, testy, sprawdziany,
•Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
•Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczania wczesnoszkolnego
- Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności (okres stażu):
•Studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych, •Korzystanie z zasobów internetowych portali edukacyjnych
- Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły (okres stażu):
•Analiza dokumentów: Plan pracy szkoły, Statut szkoły, WSO, Program wychowawczy,
•Współtworzenie i aktualizacja dokumentów obowiązujących w szkole: WSO, Programu Wychowawczego, Planu wycieczek szkolnych

§8, ust.2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania:
-Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, różnorodnych materiałów na zajęcia lekcyjne, informacji dla rodziców i uczniów (okres stażu).
Wykorzystanie technologii komputerowej do:
•opracowania różnorodnych kart pracy, testów, dyplomów, podziękowań, gazetek tematycznych oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć zintegrowanych,
•opracowania scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości klasowych i szkolnych,
•wykorzystanie programu „Cenzurka” do pisania świadectw,
•Wykorzystanie technologii komputerowej do opracowania dokumentacji
•Przygotowanie i umieszczanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej
•Korzystanie z Internetu w poszukiwaniu informacji dotyczących kształcenia zintegrowanego, pedagogiki i psychologii
•Systematyczne śledzenie stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych
-Prowadzenie zajęć z uczniami klas I – III z wykorzystaniem komputera (okres stażu):
•Opracowanie i przeprowadzenie zajęć komputerowych z wykorzystanie płyt do podręcznika „Zajęcia komputerowe”

§8, ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania:
-Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (okres stażu):
•Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych i zainteresowanych
•Opublikowanie na portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego
•Aktywna współpraca z nauczycielami innych przedmiotów dotycząca wspólnego opracowywania uroczystości szkolnych i przygotowywania konkursów klas I - III
•Pomoc w podejmowanych działaniach Samorządu Uczniowskiego

§ 8, ust.2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania:
-Zdobywanie umiejętności projektowania i wdrażania własnych działań (okres stażu):
•Wdrożenie programu twórczego myślenia uczniów na zajęciach zintegrowanych
•Wdrożenie programu zajęć profilaktyczno-wychowawczych zapobiegających agresji w oparciu o pomoc dydaktyczną „Agresji stop”
•Opracowanie programu wynikającego z potrzeb klasy, szkoły

§8, ust. 2, pkt 4c
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania:
-Udział i przeprowadzenie akcji ogólnopolskich na terenie szkoły dla klas I-III (okres stażu):
•Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, tj. Szlachetna paczka, dokarmianie zwierząt zimą, zbieranie zakrętek, sprzątanie świata, Pola Nadziei, WOŚP.
•Organizowanie akcji charytatywnej
-Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci (okres stażu):
•Współpraca z: Samorządem Uczniowskim, biblioteką szkolną, Komendą Policji, Strażą Miejską, pielęgniarką szkolną, wydawnictwem Nowa Era
-Pogłębianie wiedzy na temat uczniów, ich sytuacji rodzinnej i społecznej (okres stażu):
•Ścisła współpraca z rodzicami uczniów
•Współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami uczącymi
•Współpraca z pedagogiem szkolnym
-Współpraca ze szkolnym Gabinetem Psychologiczno – Pedagogicznym (okres stażu):
•Konsultacje ze specjalistami w celu niesienia pomocy dzieciom mającym problemy wychowawczo - dydaktyczne i inne

§8, ust.2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
Zadania:
-Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego lub wychowawczego (okres stażu):
•Opis i analiza dwóch przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracowanie: mgr Dominika Traczyk
Zatwierdzono do realizacji: ........................................

Kraków, dnia 31 sierpnia 2012 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.