X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27624
Dział: Gimnazjum

Kongres wiedeński. Konspekt lekcji z historii w klasie III gimnazjum z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Konspekt lekcji z historii dla klasy III gimnazjum
Temat: Kongres wiedeński

Cele
Uczeń:
- zna terminy: restauracja, legitymizm, równowaga
europejska, „ tańczący kongres”, „ sto dni
Napoleona”,
- poprawnie określa czas wydarzeń: 1814-1815r. ( obrady
kongresu), 1815r. ( klęska
Napoleona pod Waterloo), 1821r. ( śmierć Napoleona),
- potrafi wymienić nazwy państw, które miały decydujący
wpływ na kształtowanie się
nowego porządku w Europie i wskazać je na mapie,
- zna dokonania Aleksandra I, Franciszka I, Fryderyka
Wilhelma III, Roberta Stewarta
Castlereagha, Charles′a Talleyranda, Klemensa von
Metternicha,
- wyjaśnia przyczynę zwołania kongresu,
- rozumie wpływ działań Napoleona na przebieg obrad kongresu,
- wskazuje na mapie zmiany terytorialne, jakie dokonały się
w Europie po 1815 roku,
- ocenia postanowienia kongresu wiedeńskiego,
- sporządza notatkę,
- uczy się kultury wysławiania i szacunku do innych osób.
Metody:
metoda aktywizująca: metaplan oraz elementy wykładu i rozmowy pod kierunkiem, praca ze źródłami ( podręcznik, mapy, prezentacja multimedialna, teksty źródłowe ).
Formy pracy:
praca indywidualna i zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
podręcznik do nauczana historii w III klasie gimnazjum, karty pracy, prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela, tablica interaktywna.


Tok lekcji
Faza organizacyjna
1. Sprawdzenie obecności i zadania domowego ( uczniowie
mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie jak zakończyła
się wyprawa Napoleona na Moskwę oraz wskazać
najważniejsze zmiany terytorialne, do których doszło w
Europie w wyniku wojen napoleońskich).
2. Przedstawienie celów lekcji.
3. Zapisanie tematu zajęć.
Faza realizacyjna
1. Rozdanie uczniom kart pracy i polecenie, by w trakcie
zajęć samodzielnie uzupełniali notatkę- metaplan
( kształcenie umiejętności aktywnego słuchania,
wnioskowania i analizy materiałów źródłowych).
2. Prezentowanie slajdów i krótki wykład, w trakcie którego
nauczyciel zapoznaje uczniów z celami i przebiegiem
kongresu.
3. Wyjaśnienie znaczenia pojęcia „sto dni Napoleona”.
4. Samodzielna praca z tekstami źródłowymi:
- uczniowie próbują dociec, dlaczego początkowo Bonaparte
odnosił sukcesy, co przyczyniło się do klęski
cesarza (rozmowa pod kierunkiem, która sprawdza
umiejętność argumentowania, posługiwania się cytatami,
kultury zachowania wobec pozostałych
rozmówców),
- gimnazjaliści analizują mapy i wymieniają państwa
utworzone po kongresie wiedeńskim,
wskazują ziemie przyznane Rosji, Austrii i Prusom (na
kartach pracy kolorami zaznaczają
zmiany terytorialne ). Wybrany lub chętny uczeń zaznacza
obszary na tablicy
multimedialnej z wykorzystaniem odpowiedniego programu.
5. Kontrola notatek uczniów, ewentualna korekta i
tłumaczenie niezrozumiałych kwestii.
Faza podsumowująca
1. Odpowiadanie na pytania i polecenia podsumowujące zajęcia
(wyświetlenie pytań na tablicy multimedialnej).
• Gdzie odbywał się kongres?
•Wymień cele kongresu.
•W jakich latach obradował „tańczący kongres”?
•Wymień 5 państw, które miały decydujący głos w sprawach
najważniejszych dla kongresu.
•Wymień 3 zasady nowego systemu politycznego.
•Kto i dlaczego zakłócił obrady kongresu?
•Które państwa podzieliły między sobą ziemie Księstwa
Warszawskiego?
2. Ocena aktywności uczniów.
3. Zadanie pracy domowej.
Wyobraź sobie, że jesteś mieszkańcem
dziewiętnastowiecznego Wiednia. Napisz do kolegi z Ameryki
list, w którym poinformujesz go o nastrojach panujących
podczas kongresu i najważniejszych decyzjach, jakie
wówczas zapadły.

Autor: Małgorzata Walasek- Pollak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.