X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27471

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Elwira Polak (tytuł magistra)
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole Samorządowe w Mroczeniu przy Zespole Szkół w
Łęce Mroczeńskiej
Dyrektor: mgr Ilona Grząka
Opiekun stażu: Gabriela Oleś (tytuł licencjata)
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2015r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4

 Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
  1.  Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3.   Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
4.  Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.

1) § 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż

L. p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji
1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Zespołu Szkół
• Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego Do IX 2014r.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
• Opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu oraz przez stażystę.
• Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem
• Harmonogram zajęć IX 2014

3.Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
• Obserwacja
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Organizacja zajęć własnych
• Zapisy w dzienniku zajęć
• kopie list obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej
• Plany miesięczne pracy dydaktyczno -wychowawczej okres stażu

4.Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu
dokumentacji
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
• Dziennik zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania IX 2014

5.Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
• Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, Regulamin Przedszkola, programu wychowawczego, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej
• Potwierdzenie opiekuna stażu IX – X 2014

6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
• Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w instruktażu
• Udział w szkoleniu BHP
• Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
• Potwierdzenie odbycia szkolenia IX 2014 – V 2015 - zależny od harmonogramu szkoleń BHP

7.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN
• Listy obecności
• Zaświadczenia - okres stażu

8.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć
• Teczka stażysty - okres stażu

9.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu - V 2015

10.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
• Wniosek
• Dokumentacja stażu V 2014

2) § 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
• Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
raz w miesiącu

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
• Scenariusze zajęć edukacyjnych raz w miesiącu

3.Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN
• Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
cały okres stażu

4.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej
• Spis literatury metodyczno - pedagogicznej w ciągu stażu

5. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
- cały okres stażu

6.Wymiana doświadczeń
• Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
• Notatki
• Spotkanie z rodzicami – lista obecności
w ciągu stażu
3) § 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza
• Prowadzenie kart obserwacji
• Karty obserwacji dziecka - okres stażu

2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
• Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
• Karta Informacyjna Dziecka
• Notatki własne- okres stażu

3.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
• Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
• Notatki własne
• Rejestr pozycji- okres stażu
4) § 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1.Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
• Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków
• Notatki, spostrzeżenia -IX 2014-V 2015

2.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
• Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
• Teczka stażysty- w ciągu stażu

ZADANIA WYNIKAJACE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
1.Zadania związane z planem rocznym przedszkola
• Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych: Dzień Chłopca, Mikołajki, spotkanie opłatkowe, urodziny dzieci, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, powitanie Wiosny, Zajączek Wielkanocny, Dzień Matki, Dzień Dziecka
• Dekoracja przedszkola
• Notatki, scenariusze, zdjęcia - okres stażu

2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
• Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach www
• Zaświadczenia, spis literatury, stron www- okres stażu
3.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
• Autoanaliza i samoocena
• Teczka stażysty- V 2015

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.