X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27476

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Mikołajczyk
2. Nauczany przedmiot: język angielski
3. Czas stażu: 01 IX 2012 – 31.05. 2015
4. Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) Studia licencjackie na kierunku Filologia Angielska Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
b) Studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Gdańskiego

II. Czynności organizacyjne

L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN REALIZACJI
1 Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- analiza artykułów w czasopismach fachowych
- śledzenie stron internetowych MEN
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
IX-X.2012
2 Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły IX-X.2012
3

4
Wstępna ocena własnych umiejętności

Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły - podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy

- aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej
- analiza dokumentacji szkoły: statut, regulaminy, plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania
- współpraca z rodzicami: spotkania indywidualne
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- potwierdzenie dyrektora szkoły
IX.2012

W czasie stażu
5 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - zbieranie informacji o realizacji zadań - gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
W czasie stażu
6 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - analiza dokumentacji
- autorefleksja
- autoanaliza
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- sprawozdanie V. 2015

III. Zadania wynikające z rozporządzenia

L.P. ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały) TERMIN REALIZACJI

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt 1

1 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne
- zaświadczenia
- notatki z udziału w szkoleniu W czasie stażu
2 Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów - przeprowadzenie testów diagnozy szkolnej oraz próbnych sprawdzianów szóstoklasisty oraz analiza wyników
- kopia testu, wyniki oraz raporty W czasie stażu
3 Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego
- zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
- notatka IX.2012/13/14

4 Doskonalenie metod i form pracy
- stosowanie w pracy metod aktywizujących np. praca w parach, burza mózgów
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli
- poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów

- scenariusze, recenzje literatury

5 Przygotowywanie uczniów do konkursów - praca indywidualna z uczniem zdolnym
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- spotkania indywidualne w razie potrzeb
- udział uczniów w konkursach - zaświadczenia i notatki
6 Samodzielne studiowanie literatury.
- ,literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy
- ,literatura czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy
- śledzenie aktualności na portalach internetowych, - wykaz przyswojonych pozycji bibliotecznych, czasopism
- recenzje

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- korzystanie z Internetu,
przygotowywanie testów sprawdzianów, rozkładów materiału i konspektów techniką komputerową
- Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami
- Wykorzystanie podcastów, ebooków i audiobooków do nauczania języka okres stażu
- Korzystanie z informacji zamieszczonych w oświatowych serwisach internetowych

- poświadczenie dyrektora szkoły
2 Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu
- scenariusze zajęć
- notatka z przebiegu zajęć

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1 Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego - przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób - scenariusz zajęć W czasie stażu
2 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami - aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
- opracowanie scenariuszy
(podnoszenie atrakcyjności zajęć, wymiana doświadczeń),
- Publikacja planu rozwoju na portalu edukacyjnym edux.pl

- zaświadczenie z portalu

3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust 2 pkt 4 c)

- organizacja konkursów
- współpraca przy organizacji imprez szkolnych
- Prowadzenie w szkole Szkolnej Kasy Oszczędności przy stałej współpracy z bankiem PKO BP w Jędrzejowie.
- Prowadzenie nieodpłatnych zajęć w oddziale przedszkolnym
- zaświadczenie dyrektora W czasie stażu

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w ktorej nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt 5

1 Współpraca z rodzicami

- rozmowy indywidualne, telefoniczne

2 Podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci- wyrównywanie deficytów – praca z dzieckiem mającym wadę wzroku oraz wymowy a także praca z dzieckiem - Indywidualne metody nauczania - Pomoce dydaktyczne stosowane przy pracy z uczniem słabym
- notatki W czasie stażu

Plan zatwierdzono Podpis
...................................... ......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.