X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27466
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowegona nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Agnieszka xxxx
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.


§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
VIII/IX 2012

VIII 2012


cały okres stażu
napisanie wniosku
o rozpoczęcie stażu

plan rozwoju zawodowego

zaświadczenia
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Założenie teczki „ Awans zawodowy”
Gromadzenie dokumentacji
IX 2012

cały okres stażu
teczka „Awans zawodowy”
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
V 2015
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego poszerzających zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora

zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa


referaty, potwierdzenie dyrektora
5.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
cały okres stażu
wykaz bibliografii
6.
Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
Prowadzenie zajęć i zabaw
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora, scenariusze
7.
Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
Obserwacja i analiza możliwości dzieci
cały okres stażu
diagnoza gotowości szkolnej dzieci
8.
Dbanie o wystrój sali przedszkolnej.
Aktualizacja dekoracji sali
i innych pomieszczeń przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia
9.
Koordynowanie i wdrożenie programu edukacyjnego.
Uczestnictwo w projekcie „Praktyka czyni mistrza”
Realizowanie treści programu „Zapobieganie nadwadze
i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację zdrowego żywienia i aktywności fizycznej”
rok szkolny 2012/2013
cały okres stażu
certyfikat

potwierdzenie dyrektora
certyfikat

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.
Opracowywanie prezentacji multimedialnych.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

zgodnie z potrzebami
wymienione materiały

wymienione materiały

potwierdzenie dyrektora

potwierdzenie dyrektora
2.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
Śledzenie aktualności na portalach internetowych

Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym
Udział w uaktualnianiu strony internetowej przedszkola
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
opis i analiza wykorzystania

notatki, wydruki

notatki, wydruki

potwierdzenie dyrektora

3.
Publikacje w internecie.
Opracowanie i opublikowanie w internecie scenariuszy zajęć, referatów
cały okres stażu


potwierdzenie publikacji
4.
Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.
Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera
cały okres stażu


zaświadczenia, dokumentacja

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady
zgodnie z harmonogramem
zapisy w księdze protokołów
2.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
cały okres stażu
scenariusze zajęć
3.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami.
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora, przykładowe materiały
4.
Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach WDN- u.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej
zgodnie z harmonogramem
potwierdzenie dyrektora, treść referatu
5.
Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora, scenariusze

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.
Opracowanie i wdrożenie programu działań profilaktycznych „Przedszkolak bezpieczny i zdrowy”.
Opracowanie działań profilaktycznych dla dzieci we własnej grupie.
rok szkolny 2013/2014
projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora
2.
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „ Jestem przyjacielem przyrody”.
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie.
rok szkolny 2014/2015
projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego.
cały okres stażu
świadectwa, dyplomy
2.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami
i nauczycielami placówki.
cały okres stażu

cały okres stażu

zaświadczenia, potwierdzenia

opis i analiza zdobytej wiedzy
3.
Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych.
Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców.
w/g kalendarza imprez
zdjęcia, scenariusze
4.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Organizowanie konkursów plastycznych. Udział dzieci
w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
cały okres stażu
regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa
5.
Organizacja wycieczek przedszkolnych.
organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych
w/g potrzeb
karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym
6.
Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki.
Wyjazdy do kina i teatru
w/g potrzeb
potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
Zajęcia otwarte
Uroczystości przedszkolne
Wycieczki przedszkolne
Zebrania z rodzicami
Pedagogizacja rodziców
Tablica informacyjna
cały okres stażu
ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć
i uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia
2.
Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci.
Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami - udział dzieci w różnych konkursach
cały okres stażu
prace plastyczne, dyplomy, potwierdzenia
3.
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną
Poznanie pracy bibliotekarza
Organizowanie cyklicznych spotkań z książką.
Wypożyczanie książek do wspólnego czytania
rok szkolny 2013/2014

zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie kierownika biblioteki
4.
Współpraca z Policją
Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat: „ Bezpieczny przedszkolak”
Wycieczka do Komisariatu Policji w Poczesnej
IX/X 2012/ 2013/ 2014
potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
5.
Współpraca z logopedą i psychologiem przedszkolnym.
Konsultacje dla dzieci wykazujących deficyty rozwojowe
cały okres stażu
potwierdzenia
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych.
Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
cały okres stażu
opracowane materiały

Plan ma charakter otwarty i za zgodą Dyrektora może być modyfikowany.

Data zatwierdzenia: Podpis nauczyciela:

Podpis Dyrektora:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.