X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27380
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Zadania-wymagania na stopnień nauczyciela mianowanego

1. § 7.1.1)
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły:
- udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
- współudział w tworzeniu programu wychowawczego
2.Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych:
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, dyskotek szkolnych
- współorganizacja akademii i uroczystości szkolnych

2. § 7.1.2)
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia -ustawicznego.
1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
2.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej:
- poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych
- tworzenie własnego warsztatu pracy ( budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism itp.)

3. § 7.1.3)
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.
1.Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997 r w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
- Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
- Śledzenie aktualizacji prawa oświatowego
2.Analiza dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania i organizacji szkoły:
- Statutu
- WSO
- Szkolnego programu wychowawczego
- Regulaminów
- Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole (bhp)
3.Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
- Analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

4. § 7.2.1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.

1.Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu
- Opracowanie planu współpracy
- Ustalenie terminów spotkań
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli-wnioski z obserwacji
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza
2. Umiejętność organizowania i doskonalenia warsztatu pracy:
- Opracowywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
- Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
- Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli i uzyskiwanie informacji dotyczących różnorodnych metod nauczania
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej
- Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
3.Ewaluacja i ocenianie własnych działań:
- Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, zdjęć itp. potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania
- Prowadzenie dziennika zajęć rewalidacyjnych oraz arkuszy obserwacji dziecka-zapis bieżących obserwacji i analiza postępów
- Określenie mocnych i słabych stron własnej pracy

5. § 7.2.2)
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Poznawanie środowiska uczniowskiego i potrzeb rozwojowych uczniów
- Stałe kontakty z rodzicami (indywidualne i zebrania klasowe)
- Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Analiza orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Indywidualne rozmowy i zajęcia z uczniami, obserwacje
2.Indywidualna praca z uczniami na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych:
- Opracowanie IPET oraz programów rewalidacji
- Zachęcanie do pracy poprzez wybór ćwiczeń dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- Współpraca z wychowawcami, specjalistami mającymi kontakt z dzieckiem, pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Współpraca z biblioteką szkolną
- Współudział w organizacji uroczystości szkolnych i klasowych
- Udział w imprezach promujących szkołę w środowisku lokalnym

6. § 7.2.3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
2.Korzystanie z Internetu:
- Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
- Umieszczenie publikacji planu rozwoju zawodowego

7. § 7.2.4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- Na różnego rodzaju formach doskonalenia
- Samokształcenie poprzez korzystanie ze zbiorów biblioteki, zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi z w/w dziedzin
2.Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami do pracy z tymi uczniami i uwzględnianie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym
- Ustalenie i zapoznanie nauczycieli ze sposobem pracy z poszczególnymi uczniami grupy integracyjnej

8. § 7.2.5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Znajomość przepisów dotyczących prawa oświatowego:
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2.Znajomość przepisów dotyczących opieki i pomocy społecznej:
- Prawa i obowiązki ucznia
- Konwencja o prawach dziecka
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r
3.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
4.Udział w konferencjach o systemie oświaty
5.Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat
6.Współpraca z Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem oraz psychologiem szkolnym:
- Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.