X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27377
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O NADANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

• Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr M. Sz.
• Szkoła: Gimnazjum nr 4
• Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2012-31.05.2015)
• Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr XYZ
• Dyrektor szkoły: mgr XYZ

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z dn. 1.12.2004r. (ze zmianami z dn. 14.11.2007r.)

§7.1.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 1. Systematyczne realizowanie planu pracy szkoły.

2. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

3. Praca w zespole przedmiotowym języków obcych:
- analizowanie wyników egzaminów
- opracowywanie planów naprawczych i wniosków do dalszej pracy
- opracowywanie planów pracy na dany rok szkolny.

4. Nabycie i doskonalenie umiejętności obsługiwania programu komputerowego do wypisywania świadectw.

5. Przygotowywanie rozkładów materiału i kryteriów oceniania z języka niemieckiego, zgodnych z obowiązującym programem i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

6. Zaplanowanie pracy z uczniem zdolnym i mającym problemy w uczeniu się.

7. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
-pomoc podczas organizacji różnorodnych imprez oraz uroczystości szkolnych

8. Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi:
- organizacja zebrań z rodzicami
-pedagogizacja rodziców podczas zebrań”
 Profile uczniowskie
 Techniki uczenia się i zapamiętywania
- współorganizowanie imprez klasowych oraz szkolnych
- kontakty telefoniczne, informowanie o bieżących potrzebach wychowanków, zapraszanie na indywidualne rozmowy, wspólne rozwiązywanie problemów.

9. Opracowanie tematyki godzin wychowawczych.

10. Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

11. Organizacja konkursów i imprez wynikających z planu pracy szkoły,
- w roku 2012/2013:
- sprzedaż rogalików „Marcińskich” i komunikat przez radiowęzeł o Dniu Św. Marcina w Niemczech;
- organizacja „otrzęsin klas I”;
- w roku 2013/2014:
- impreza klasowa „Wieczór andrzejkowy”;
- zakończenie roku szkolnego;
- w roku 2014/2015:
-zajęcia integracyjne;
- impreza tematyczna „Halloween”;

12. Nawiązanie współpracy z Goethe-Institut celem zorganizowania szkolnej imprezy „Deutsch Wagen”.

13. Organizacja lub współorganizacja wycieczek szkolnych. w okresie trwania stażu

§ 7.1.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
- Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
-szkoleniach, warsztatach, konferencjach i kursach o tematyce wychowawczej i metodycznej oraz wszelkich innych dla mnie dostępnych. Chciałabym poszerzać swoją wiedzę i kompetencje wychowawcy oraz nauczyciela języka obcego, jestem jednak także otwarta na pozostałe dziedziny:
- seminarium: Uczenie się wszystkimi zmysłami (Lernen mit allen Sinnen)
- Mini projekty poetyckie na lekcjach języka niemieckiego

2. Odbycie szkolenia na egzaminatora egzaminów gimnazjalnych.

3. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- zdobywanie i budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, czasopism, pomocy multimedialnych, testów itp.
-prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki
-gromadzenie linków do stron WWW z materiałami dydaktycznymi.

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej.

5. Udział w lekcjach koleżeńskich/ otwartych.
6. Samoocena pracy.

§7.1.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami z 14.11.2007r.)
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.

3. Systematyczne analizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, dokumentów szkolnych:
-Statut Gimnazjum nr 4 w Grudziądzu
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Szkolny program wychowawczy
-regulaminy szkolne (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego)
-przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole (bhp)

5. Praca w zespole ewaluacyjnym.

6. Aktualizacja wiedzy dot. obowiązującego prawa oświatowego. w okresie trwania stażu

§7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Panią XYZ:
- zawarcie kontraktu
-przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-ustalenie terminów spotkań z opiekunem
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli- wnioski z obserwacji.
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu- konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- określanie mocnych i słabych stron własnej pracy.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
-stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, ocena ich skuteczności;
-opracowywanie pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w trakcie lekcji;
-opracowywanie scenariuszy zajęć, konspektów, gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia różnorodnych zajęć lekcyjnych;
-analiza i wybór programów nauczania oraz podręczników do nauki języka niemieckiego;

- przeprowadzanie zajęć obserwowanych przez Dyrektora szkoły;
- przeprowadzenie lekcji otwartej.

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen.
wrzesień 2012r.

§7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami i zagrożeniami specyficznymi dla uczniów gimnazjum poprzez obserwacje własne, rozmowy z uczniami, konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami.

2. Coroczne przygotowywanie uczniów do konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego na szczeblu szkolnym oraz w miarę potrzeb wyższym.

3. Przygotowywanie ściennych gazetek i innych wizualizacji z języka niemieckiego i z życia klasy.

4. Coroczna opieka nad uczniowskim projektem edukacyjnym z języka niemieckiego.

5. Organizowanie konkursów językowych o różnej tematyce.
W roku szkolnym 2012/13:
- dyktando zespołowe dla uczniów klas II,
- konkurs na najciekawszy, niemiecki, tradycyjny kalendarz adwentowy,
- konkurs dwujęzyczny (j. angielski i j. niemiecki) z okazji Europejskiego Dnia Języków.
W roku szkolnym 2013/14:
- konkurs realioznawczy dla uczniów klas III;
- konkurs dwujęzyczny (j. angielski i j. niemiecki) z okazji Europejskiego Dnia Języków;
W roku szkolnym 2014/15:
- konkurs na najciekawszy, niemiecki, tradycyjny kalendarz adwentowy;
- walentynkowy konkurs przysłów;
- konkurs na najlepszego germanistę klas II;

6. Diagnozowanie i uwzględnianie potrzeb oraz problemów edukacyjnych indywidualnych uczniów.

7. Zapewnienie uczniowi regularnego kontaktu z ośrodkami kultury:
- Noc muzeów
- Wystawy i pokazy
- Kino/teatr

§7.2.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie w trakcie lekcji rzutnika, laptopa, odtwarzacza CD lub innych urządzeń tego typu.

2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji (np. konspekty, sprawozdania itp.) oraz różnych materiałów.

3. Korzystanie z dostępnych w Internecie materiałów z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki oraz ze źródeł poruszających tematykę awansu zawodowego nauczyciela.

4. Publikowanie własnych prac w internecie (plan rozwoju zawodowego, scenariusze lekcji itp.)

5. Wykorzystywanie Internetu jako dodatkowego narzędzia w pracy wychowawczej.

6. Korzystanie ze stron internetowych z ćwiczeniami w języku niemieckim.

7. Odbywanie kursów e-lerningowych.

§7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego typu szkoleniach/konferencjach/radach pedagogicznych szkoleniowych oraz poprzez samokształcenie:

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydawanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i świadczenie form pomocy zgodnie z wymaganiami opinii.

3. Stosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych:
-diagnozowanie problemów lub potrzeb edukacyjnych
-modyfikowanie pracy tak, aby te problemy rozwiązywać (np. poprzez zajęcia dodatkowe)
-rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez rozmowę z uczniami, pedagogiem, gronem pedagogicznym.

4. Sporządzanie opinii wychowawcy klasy o uczniach kierowanych do Poradni.

5. Stosowanie podczas zajęć z języka niemieckiego zróżnicowanych form pracy z uczniem.
w okresie trwania stażu

§7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz częste przypominanie.

3. Praca w komisjach egzaminacyjnych nadzorujących egzaminy gimnazjalne.

4. Praca wychowawcy klasy, prowadzenie dokumentów szkolnych z tym związanych.

5. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela:
-analiza aktów prawnych
-złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
-dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.