X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27389
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr Beata Dudzińska
nauczyciel mianowany
Zespół Szkół w Rzęczkowie
Szkoła Podstawowa

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu:
Termin zakończenia stażu:

Cele mojego planu rozwoju zawodowego na okres stażu to:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
2. Podniesienie, jakości pracy oddziału przedszkolnego
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

8 ust.2 pkt 1
Zadanie: Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

Formy realizacji:
- Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
- Systematyczne podnoszenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej
- Stosowanie nowych metod w pracy pedagogicznej
- Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły
- Organizowanie systematycznych konsultacji z rodzicami
- Aktywne wspieranie dzieci w różnego rodzaju przeglądach i konkursach

§ 8 ust. 2 pkt 2
Zadanie: Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji:
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych w pracy z dziećmi
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii komputerowej i informacyjnej
- Stosowanie i wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej
- Tworzenie prezentacji multimedialnych, wykonanie dyplomów, zaproszeń na uroczystości szkolne, itp.
- Przygotowywanie kart pracy dla dzieci na różnych poziomach z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb
- Opracowywanie w formie elektronicznej różnych dokumentów, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych
- Przygotowywanie materiałów niezbędnych na spotkania z rodzicami
- Współuczestniczenie w opracowywaniu strony WWW szkoły
- Korzystanie z biuletynów informacyjnych

§ 8 ust.2 pkt 3
Zadanie: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Formy realizacji:
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych
- Dzielenie się swoją wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
- Opublikowanie w portalu internetowym ,,Planu rozwoju zawodowego”
- Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Czynny udział w wewnątrzszkolnym szkoleniu nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.

Formy realizacji:
- Wdrażanie i współtworzenie programu ,,Przyjazna szkoła”
- Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego dla dzieci pięcioletnich

§ 8 ust.2 pkt 4c
Zadanie: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Formy realizacji:
- Udział w zewnętrznych przeglądach i konkursach dla dzieci
- Organizowanie imprez i uroczystości dla dzieci i rodziców
- Udział dzieci w różnych formach kulturalnych – np. wyjazdy do teatru, muzeum, itp.
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
- Opracowywanie planów pracy z dziećmi mającymi trudności
- Organizowanie konkursów recytatorskich dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów z klas I- III szkoły podstawowej
- Realizacja Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

§ 8 ust.2 pkt. 4e
Zadanie: Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Formy realizacji:
- Monitorowanie warunków bytowych wychowanków, współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
- Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną Filia w Rzęczkowie
- Nawiązanie współpracy ze specjalistami w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych
-Współpraca z nauczycielami nauczania zintegrowanego
- Zachęcanie rodziców do korzystania z usług specjalistów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi i działającymi na rzecz oświaty
- Podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym
- Próba pozyskania sponsorów

§ 8 ust. 2 pkt 5
Zadanie: Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Formy realizacji:
- Opis dwóch przypadków: opis i analiza problemu wychowawczego oraz przypadku edukacyjnego.

Niniejszy plan będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.