X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27376
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego

ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Agnieszka Widyńska
nauczyciel fizyki

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2012 r. Data zakończenia stażu – 31.05.2015 r.

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

Zagadnienia organizacyjne

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin
1.Poznanie procedury awansu
zawodowego. 1.Analiza..przepisów dotyczących..awansu zawodowego.
nauczycieli.
2.Śledzenie..aktów prawnych..wnoszących poprawki..do..ustawy dotyczącej awansu. Wrzesień 2012r.
Cały okres stażu.
2.Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego. 1.Gromadzenie materiałów
i dokumentów. Cały okres stażu.
3.Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego. 1.Analiza i
opis realizacji planu
rozwoju zawodowego. Maj 2015r.

Zadania do
realizacji Formy realizacji zadań Termin
§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

1. Systematyczne poszerzanie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. 1.Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.

2.Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.

Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.

Cały okres stażu.

2. Praca z uczniem zdolnym. 1.Przygotowanie uczniów
do udziału w konkursach
fizycznych.
2.Stosowanie metod
aktywizujących.
3.Prowadzenie kółka
fizycznego dla
uczniów zainteresowanych
fizyką. Cały okres stażu.
3. Organizacja szkolnych konkursów z fizyki. 1.Przygotowanie regulaminu i zasad oceniania uczestników konkursów.
Cały okres stażu.
4. Pedagogizacja rodziców. 1.Rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów, referaty na wywiadówkach na temat zagrożeń związanych z Internetem, używkami. Cały okres stażu.

5.Różne formy promocji szkoły
w środowisku. 1. Udział
w przygotowywaniu
uroczystości szkolnych.

Cały okres stażu.
6. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole. 1.Konsultacje z fizyki przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas trzecich w celu podnoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego.

2.Udział w projektach edukacyjnych.
3. Wychowawstwo. Cały okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
1.Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2.Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych między innymi z : projektowaniem stron internetowych.
X 2012 r.
Cały okres stażu.
2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
i Internetu na lekcjach oraz dodatkowych zajęciach z uczniami. 1.Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych z fizyki.
2.Zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
3.Wykorzystanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji fizyki.
4. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej(zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów.
5. Prowadzenie e-dziennika.
Cały okres stażu.
3.Śledzenie aktualności na portalach internetowych. Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych.
Cały okres stażu.

§ 8 ust.2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Prowadzenie lekcji otwartych.
1.Prowadzenie lekcji fizyki z wykorzystaniem Internetu.
Cały okres stażu.
2.Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej. 1. Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji
i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
2. Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
Cały okres stażu.
3.Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego. 1. Współpraca przy tworzeniu programu wychowawczego
szkoły, systemu oceniania, regulaminów szkolnych.
Cały okres stażu.
4. Publikacje 1. Opublikowanie Planu
Rozwoju Zawodowego na
stronie internetowej.

W trakcie trwania stażu.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu koła fizycznego. 1.Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu kółka fizycznego. Cały okres stażu.

§ 8. ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Organizowanie wycieczek.
1.Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy.
2.Wycieczki krajoznawcze w celu zapoznania z pięknem natury oraz w celu integrowania grupy.
3. Wycieczki integracyjne.
Cały okres stażu.
2.Organizowanie imprez klasowych i szkolnych 1. Organizowanie
uroczystości klasowych
i szkolnych wynikających
z kalendarza szkolnego.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Według
Kalendarza pracy szkoły.
3. Organizowanie dodatkowych zajęć. 1. Prowadzenie zajęć
wyrównawczych dla
uczniów mających
trudności w uczeniu się
fizyki.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.
1.Współpraca z pedagogiem.

1. Spotkania i rozmowy z pedagogiem.
Cały okres stażu.
2. Udział w akcjach społecznych 1.Współuczestniczenie w akcjach.
Cały okres stażu.
3. Współpraca z Poradnią
Psychologiczno Pedagogiczną. 1. Obserwacja uczniów.
2.Konsultacje z pedagogiem,
psychologiem (w miarę
potrzeb)
3.Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
Cały okres stażu.
4. Współpraca z policją. 1.Spotkania, rozmowy, współpraca z policją. Cały okres stażu.
5. Współpraca z wydawnictwem Nowa Era. 1.Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa Nowa Era, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo.
Cały okres stażu.
§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
1. Analiza dwóch
przypadków uczniów z
problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.

Cały okres stażu.
Opracowała: Agnieszka Widyńska
.......................................
Zatwierdzam do realizacji.

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.